1400/04/02
19:53 ب.ظ
اجرای کانال هدایت ابهای سطحی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
19:53 ب.ظ
اجرای کانال هدایت ابهای سطحی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
19:53 ب.ظ
اجرای کانال هدایت ابهای سطحی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
پروژه حفر کانال
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
17:30 ب.ظ
دوربین _ سه پایه _دوربین وب کم _هدفون_ مودم
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
17:01 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستا
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:59 ب.ظ
پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه سرقت شده روستا
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:40 ب.ظ
انتخاب پیمانکار جهت طرحهای توسعه فیدر و قدرت مانور
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:38 ب.ظ
پروژه توسعه و احداث شهری
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:37 ب.ظ
انتخاب مجری سقف کاذب
انتخاب مجری سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
اجرای تک جدول میدان و موزاییک
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
اجرای تک جدول میدان و موزاییک
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:27 ب.ظ
برق رسانی به ایستگاه C.G.S
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:27 ب.ظ
برق رسانی به ایستگاه C.G.S
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:27 ب.ظ
تهیه مصالح حمل و ساخت حصار محوطه ایستگاه
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
16:22 ب.ظ
حمل و نصب کنتور التراسونیک
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
حمل و نصب کنتور التراسونیک
حمل و نصب کنتور التراسونیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:20 ب.ظ
احداث یک مورد ایستگاه T.B.S کابینتی به همراه سیستم روشنایی شهر
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:20 ب.ظ
احداث یک مورد ایستگاه T.B.S کابینتی به همراه سیستم روشنایی شهر
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
تهیه مصالح، حمل و اجرای ترمیم نوار حفاری
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
تهیه مصالح، حمل و اجرای ترمیم نوار حفاری
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
ترمیم نوار حفاری بین دو روستا
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:17 ب.ظ
ترمیم نوار حفاری بین دو روستا
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:16 ب.ظ
تکمیل ایستگاه T.B.S کابینتی
تکمیل ایستگاه T.B.S کابینتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:16 ب.ظ
تکمیل ایستگاه T.B.S کابینتی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:16 ب.ظ
تکمیل ایستگاه T.B.S کابینتی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:15 ب.ظ
ترمیم نوار حفاری از عبور اصلی تا ابتدای روستای
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:15 ب.ظ
ترمیم نوار حفاری از عبور اصلی تا ابتدای روستای
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:15 ب.ظ
احداث ایستگاه c.p.s افقی
احداث ایستگاه c.p.s افقی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:14 ب.ظ
تقویت حصار فنسی موجود و احداث اطاقک انبار و دو مورد سکوی فلزی در ایستگاه
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:14 ب.ظ
تقویت حصار فنسی موجود و احداث اطاقک انبار و دو مورد سکوی فلزی در ایستگاه
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:14 ب.ظ
16:12 ب.ظ
عملیات اورهال کپسول c.n.g
عملیات اورهال کپسول c.n.g... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:12 ب.ظ
راه اندازی توزیع 6 اینچ
راه اندازی توزیع 6 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:11 ب.ظ
راه اندازه شبکه تغذیه و توزیع
راه اندازه شبکه تغذیه و توزیع... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:11 ب.ظ
احداث ایستگاه C.P.S
احداث ایستگاه C.P.S... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:11 ب.ظ
احداث ایستگاه C.P.S
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:11 ب.ظ
احداث ایستگاه C.P.S
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:10 ب.ظ
باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیع
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
16:09 ب.ظ
رینگ داخلی شبکه توزیع
رینگ داخلی شبکه توزیع... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
13:39 ب.ظ
برون سپاری اتفاقات نگهداری و تعمیرات شبکه
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
13:39 ب.ظ
13:39 ب.ظ
13:39 ب.ظ
13:39 ب.ظ
برون سپاری اتفاقات نگهداری و تعمیرات شبکه
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
13:39 ب.ظ
تولید حمل و تحویل لوله های پلی اتیلن ابرسانی تک جداره دو لایه
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت کوچه قدس 39 و بهشتی 20
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت کوچه قدس 39 و بهشتی 20
مازندران 1400/4/2 اعلام نشده