صدور تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

1399/9/4 - توسط مدیرسایت
صدور تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

صدور تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

در فرایند صدور تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران،در صورت تنزل پایه ناشی از توان مالی،امتیاز توان مالی از شرایط احراز صلاحیت حذف شده و گواهینامه چهار سال تمدید میگردد.