استعلام سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از ستاد ملی کرونا در خصوص نحوه فعالیت دفاتر و کارگاههای پیمانکاران در ایام محدودیت های کرونایی

1399/8/29 - توسط مدیرسایت
استعلام سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از ستاد ملی کرونا در خصوص نحوه فعالیت دفاتر و کارگاههای پیمانکاران در ایام محدودیت های کرونایی

استعلام سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از ستاد ملی کرونا در خصوص نحوه فعالیت دفاتر و کارگاههای پیمانکاران در ایام محدودیت های کرونایی

موضوع: فعالیت شرکت های پیمانکاری