1398/09/20
18:37 ب.ظ
خدمات مشاوره احداث خط 400 کیل نادر به روش epc
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/17
08:35 ق.ظ
توسعه یک بی ترانس قدرت در پست 132/20 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:10 ق.ظ
1398/09/13
18:53 ب.ظ
احداث ایستگاه ساده 20/63 کیلوولت
مازندران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
افزایش ظرفیت و توسعه پست های 63/20 کیلوولت
مازندران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
10:32 ق.ظ
افزایش ظرفیت و توسعه پست های 63/20 کیلو ولت
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:55 ب.ظ
14:55 ب.ظ
عملیات طراحی تامین تجهیزات اجرای عملیات ساختمانی به
گلستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
1398/09/10
15:30 ب.ظ
طراحی مطالعه خرید تجهیزات حمل نصب اجرا افزایش ظرفیت
مازندران 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
توسعه 1 دستگاه فیدر 63/20 کیلوولوت در پست
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:54 ب.ظ
احداث دو فیدر 63 کیلو ولت در پست 230/63 کیلو ولت
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
1398/09/06
19:45 ب.ظ
عملیات کابل کشی 33 کیلو ولت برق رسانی
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:19 ب.ظ
عملیات کابل کشی 33 کیلوولت برق رسانی پست
خوزستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:44 ب.ظ
بهسازی سیستم حفاظت باسیار پست
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/07/24
10:19 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی و طراحی تامین تجهیزات پست
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:54 ق.ظ
1398/07/17
09:22 ق.ظ
1398/07/02
1398/07/01
1398/06/31
18:11 ب.ظ
احداث پست نیروگاه
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
توسعه و نوسازی سویچیگیر 230 کیلو ولت پست برق زرند
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/09
1398/05/26
13:15 ب.ظ
1398/05/14
1398/05/02
1398/04/29
08:50 ق.ظ
تکمیل پست 400 کیلو ولت شهید بقایی به صورت epc
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
09:21 ق.ظ
09:20 ق.ظ
توسعه پست 400 کیلو ولت نیروگاه
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
تکمیل پست 400kv شهید
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/05
12:38 ب.ظ
احداث و توسعه پست های فوق توزیع 63/20 کیلو ولت
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ