1398/05/26
13:23 ب.ظ
اجرای فاز دوم استخر سرپوشیده بخس بانوان
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/25
19:01 ب.ظ
اجرای ابنمای کف خشک در پروژه چهار باغ با تمامی وسایل و
همدان 1398/5/25 اعلام نشده
1398/05/19
13:11 ب.ظ
اجرای پروژه اجرای فاز دوم استخر سرپوشیده بخش بانوان
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
12:48 ب.ظ
تکمیل استخر دانش اموزی
تکمیل استخر دانش اموزی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
تکمیل استخر دانش اموزی برازجان
بوشهر 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
احداث بوستان و ابنمای ورودی غربی
سمنان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:57 ب.ظ
تعمیر و بازسازی استخر دانشگاه
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:49 ب.ظ
تعمیر و بازسازی استخر
تعمیر و بازسازی استخر... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید و نصب و اجرای تاسیسات و تکمیل و راه اندازی استخر سرپوشیده
تهران 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/06
10:02 ق.ظ
تعمیر ابنما خانه مشروطیت
اصفهان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
09:57 ق.ظ
1398/04/29
12:12 ب.ظ
احداث استخر در اراضی نفت پارس
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
انجام 4 پروژه: خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی شهید
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
21:47 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده غدیر
همدان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:38 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهید
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
13:55 ب.ظ
تکمیل استخر اندیشه منطقه
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:47 ق.ظ
احداث استخر در اراضی
احداث استخر در اراضی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
احداث استخر در
احداث استخر در... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/4/22 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
خرید: تجهیزات و تکمیل مجتمع فرهنگی ورزشی
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/20
18:52 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
تکمیل استخر مریوان
تکمیل استخر مریوان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:37 ب.ظ
تخریب و بازسازی ابنمای
تخریب و بازسازی ابنمای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:25 ب.ظ
تکمیل و تجهیز استخر ابوذر(تهیه و نصب یو پی اس)
اصفهان 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای مخزن و استخر اب مناطق عشایری
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای مخزن اب و استخر برای  روستاهای
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:55 ب.ظ
تکمیل استخر بانوان در مجموعه ورزشی بزرگ
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
08:17 ق.ظ
احداث استخر
احداث استخر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/4/15 اعلام نشده
1398/04/13
13:53 ب.ظ
احداث استخر سرپوشیده
احداث استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تعمیر و بهسازی ابنمای میدان
فارس 1398/4/13 اعلام نشده
1398/04/12
20:00 ب.ظ
تعمیرات استخر هرمز
تعمیرات استخر هرمز... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
11:54 ق.ظ
اداره عملیات احداث استخر
تهران 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/10
07:48 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:03 ق.ظ
تکمیل استخر خیری
تکمیل استخر خیری... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
14:11 ب.ظ
اجرای فاز دوم استخر سرپوشیده بخش بانوان
تهران 1398/4/6 اعلام نشده
1398/04/01
08:30 ق.ظ
احداث استخر واقع در
احداث استخر واقع در... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/30
11:54 ق.ظ
ساماندهی بام
ساماندهی بام... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/3/30 اعلام نشده
11:35 ق.ظ
اجرای فاز دوم استخر سرپوشیده بخش بانوان
تهران 1398/3/30 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
تکمیل ابنمای محور
تکمیل ابنمای محور... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:18 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده بانوان ورزشگاه
يزد 1398/3/29 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
شیل گذاری احداث استخرهای کمک به تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی
مازندران 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
15:52 ب.ظ
طراحی و ساخت المان و اجرای ابنما
لرستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
شیل گذاری احداث استخر های کمک به تکثیر
مازندران 1398/3/28 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
احداث استخر سرپوشیده
احداث استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
13:14 ب.ظ
احداث استخر سرپوشیده
احداث استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:54 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده کارگران
فارس 1398/3/26 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
احداث استخر سرپوشیده شهر
آذربايجان شرقي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:08 ب.ظ
احداث استخر
احداث استخر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/3/25 اعلام نشده