1397/11/27
12:52 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهرداری و احداث فرهنگسرای شهر
بوشهر 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
14:14 ب.ظ
ترمیم و تکمیل مجموعه ورزشی استخر
ايلام 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تعمیرات استخر دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
11:40 ق.ظ
خرید و نصب ابنمای موزیکال در پارک گردشگری شهر
کرمان 1397/11/23 مهلت دار
08:34 ق.ظ
ساخت استخر بتنی مخزن اب
ساخت استخر بتنی مخزن اب... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
11:58 ق.ظ
احداث ابنما محور روستای
احداث ابنما محور روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
11:22 ق.ظ
ساخت استخر سازمان پسماند
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
پروژه تکمیل استخر
پروژه تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
واگذاری پروژه تکمیل استخر سرپوشیده کارگران
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
09:24 ق.ظ
احداث استخر ورزشی واحد
احداث استخر ورزشی واحد... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
واگذاری پروژه تکمیل استخر سرپوشیده کارگران
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:46 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
تعمیر استخر سرپوشیده -
تعمیر استخر سرپوشیده -... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:19 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:29 ب.ظ
مرمت و بازسازی اب نمای محور
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:09 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/14 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
07:55 ق.ظ
خرید و نصب ابنمای موزیکال در پارک گردشگری
کرمان 1397/11/13 مهلت دار
1397/11/12
09:41 ق.ظ
ساخت استخر بتنی
ساخت استخر بتنی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:27 ق.ظ
ساخت  استخر سازمان پسماند
تهران 1397/11/11 اعلام نشده
07:36 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/07
18:04 ب.ظ
تعمیرات استخر دانشگاه
تعمیرات استخر دانشگاه... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
12:29 ب.ظ
احداث استخر
احداث استخر... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
تعمیرات و تهیه لوازم و تکمیل استخر شهرستان
يزد 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/01
13:09 ب.ظ
ترمیم و تکمیل مجموعه ورزشی استخر دانشگاه
ايلام 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:50 ب.ظ
تعمیرات و تهیه لوازم و تکمیل
يزد 1397/10/30 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و تکمیل مجموعه ورزشی
ايلام 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:32 ب.ظ
احداث ابنما و دیوار گابیونی محور
مازندران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/22
09:54 ق.ظ
احداث یک باب استخر پلی اتیلن به ظرفیت حدود 6000 متر مکعب
خراسان رضوي 1397/10/22 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
تعمیرات اساسی ابنماهای محور
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:48 ق.ظ
تعمیرات اساسی ابنماهای
تعمیرات اساسی ابنماهای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:50 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
تکمیل احداث استخر سرپوشیده ورزشی
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
واگذاری تعمیرات  اساسی ابنماهای محور
هرمزگان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/12
11:58 ق.ظ
عملیات بهسازی استخر مروارید
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:06 ب.ظ
احداث فاز اول پروژه استخر سرپوشیده
قزوين 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
07:53 ق.ظ
واگذاری پروژه عملیات بهسازی ابنمای
تهران 1397/10/9 اعلام نشده
1397/10/08
11:31 ق.ظ
احداث ابنما واقع در
احداث ابنما واقع در... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
09:01 ق.ظ
احداث استخر ایمنی زمینی
احداث استخر ایمنی زمینی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/10/5 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
عملیات بهسازی استخر مروارید
اصفهان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:07 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی شهید
کرمانشاه 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
08:27 ق.ظ
احداث فاز اول پروژه استخر سرپوشیده
قزوين 1397/10/3 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
تکمیل استخر شهر رضا
تکمیل استخر شهر رضا... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:21 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده و رختکن الحاقی
کردستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:59 ب.ظ
بازسازی و ایمن سازی ابنما - منطقه
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/26
18:25 ب.ظ
تکمیل استخر شهرضا
تکمیل استخر شهرضا... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
احداث ابنمای روستای
احداث ابنمای روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته