1398/05/28
19:40 ب.ظ
مرمت دژ حسن صباح در
مرمت دژ حسن صباح در... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/5/28 مهلت دار
15:16 ب.ظ
مرمت سرای عزیز الله اف
مرمت سرای عزیز الله اف... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
18:46 ب.ظ
مرمت اظطراری امامزاده حسین
قزوين 1398/5/26 مهلت دار
18:42 ب.ظ
مرمت مسجد اقا با استفاده از اسناد خزانه اسلامی
قزوين 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
14:54 ب.ظ
مرمت و بسترسازی پل
مرمت و بسترسازی پل... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مرمت و ساماندهی خانه تاریخی انصاری
آذربايجان غربي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:51 ق.ظ
اجرای مسیر پیاده و گردشگری محلات غربی
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
تهیه طرح و احیاء نوسازی و بهسازی بنای ارزشمند
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:06 ب.ظ
مرمت و ساماندهی پل
مرمت و ساماندهی پل... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:57 ب.ظ
مرمت و بستر سازی پل کسیان چایپاره
آذربايجان غربي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
مرمت و ساماندهی خانه تاریخی انصاری ارومیه
آذربايجان غربي 1398/5/20 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
1398/05/19
18:21 ب.ظ
مرمت رواق صفوی در دولتخانه صفوی
قزوين 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
07:51 ق.ظ
عملیات کف سازی و مرمت گذرهای اطراف بازار وکیل
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:53 ب.ظ
مرمت و ساماندهی کرت ها و فضا باغ
خراسان جنوبي 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
مرمت و ساماندهی کرت ها و فضای سبز باغ
خراسان جنوبي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:09 ب.ظ
اماده سازی ضلع شمالی
اماده سازی ضلع شمالی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
عملیات کف سازی و مرمت گذرهای اطراف بازار وکیل بلوار
فارس 1398/5/13 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
مرمت و ساماندهی پل --
مرمت و ساماندهی پل --... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
12:37 ب.ظ
اماده سازی ضلع شمالی کاخ
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:09 ب.ظ
مرمت دژحسن صباح واقع در الموت
قزوين 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:58 ب.ظ
مرمت رواق صفوی
مرمت رواق صفوی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
بهسازی و مرمت داخل حمام
بهسازی و مرمت داخل حمام... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/06
12:02 ب.ظ
واگذاری حمام سنتی شهر
واگذاری حمام سنتی شهر... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:50 ق.ظ
بهسازی و مرمت داخل حمام رباط
اصفهان 1398/5/2 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
مرمت دژ حسن صباح
مرمت دژ حسن صباح... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/5/2 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
امور مرمت تعمیر و نگهداری تاسیسات و فضای سبز پیرامون مجموعه ها و
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:05 ب.ظ
مرمت دژ حسن صباح
مرمت دژ حسن صباح... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:36 ب.ظ
مرمت و بازسازی
مرمت و بازسازی... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
مرمت و ساماندهی مخزن
مرمت و ساماندهی مخزن... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
مطالعه و مرمت مسیر گردشگری مسجد جامع تا قدمگاه
يزد 1398/4/25 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مرمت ساماندهی اماده سازی اداره کاخ
البرز 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
20:10 ب.ظ
مرمت و ساماندهی مخزن
مرمت و ساماندهی مخزن... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
مرمت ساماندهی و اماده سازی اداره
البرز 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
مرمت خانه اسماعیل خانی
مرمت خانه اسماعیل خانی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:19 ب.ظ
مرمت ساماندهی و اماده سازی اداره کاخ موزه مروارید
البرز 1398/4/23 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
تکمیل و مرمت موزه
تکمیل و مرمت موزه... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:28 ب.ظ
مرمت و ساماندهی مجموعه
مرمت و ساماندهی مجموعه... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/4/20 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
مرمت دژ حسین
مرمت دژ حسین... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/4/20 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
مرمت و ساماندهی پایگاه
مرمت و ساماندهی پایگاه... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/4/20 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
مرمت مقابر
مرمت مقابر... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
مرمت مسجد جامع دزک و سرجو
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:28 ب.ظ
بهسازی و تعمیرات در مجموعه موزه ملی ایران
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
مطالعه مستندسازی مرمت و حفاظت بافت تاریخی
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:47 ق.ظ
تکمیل و مرمت موزه
تکمیل و مرمت موزه... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته
00:46 ق.ظ
تکمیل و مرمت موزه کلبادی
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته
00:40 ق.ظ
مطالعه و طرح مرمت و احیاء مسجد جامع ساری
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته
00:33 ق.ظ
تعمیر و مرمت
تعمیر و مرمت... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
21:27 ب.ظ
پروژه تعمیر و مرمت و نوسازی گاردریل های اسیب
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته