1397/09/25
14:18 ب.ظ
مرمت منزل
مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
مرمت اضطراری بقعه
مرمت اضطراری بقعه... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/9/25 مهلت دار
12:53 ب.ظ
مرمت اضطراری برج و باروی
زنجان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:36 ب.ظ
مرمت منزل ازموده
مرمت منزل ازموده... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:28 ق.ظ
مرمت و ساماندهی خانه
مرمت و ساماندهی خانه... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
مرمت قلعه
مرمت قلعه... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:38 ب.ظ
مرمت و بازسازی کهنه قلعه
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی تاریخی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
مرمت منزل
مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:01 ب.ظ
تعمیر و مرمت حمام های تاریخی شهرستان
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:53 ب.ظ
مرمت منزل
مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:53 ب.ظ
مرمت منزل
مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
مرمت منزل
مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
مرمت اسبادهای تاریخی
مرمت اسبادهای تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:19 ب.ظ
ساماندهی و مرمت محوطه باغ
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
ایمن سازی قلعه تاریخی
ایمن سازی قلعه تاریخی... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
ساماندهی و تعمیر حمام
ساماندهی و تعمیر حمام... ابنیه و ساختمان
قم 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تعمیر و مرمت بناهای تاریخی شهر
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
06:46 ق.ظ
اجرای پروژه مرمت و ساماندهی ابنیه
آذربايجان شرقي 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/18
15:35 ب.ظ
مرمت زورخانه تاریخی شهر
مرمت زورخانه تاریخی شهر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
مرمت بناهای تاریخی --
مرمت بناهای تاریخی --... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
مرمت منزل شیخ جعفر
مرمت منزل شیخ جعفر... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:08 ب.ظ
مرمت و بازسازی پل تاریخی و باستانی
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
گمانه زنی قلعه
گمانه زنی قلعه... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تعمیر و تجهیز موزه حمام
تعمیر و تجهیز موزه حمام... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
مرمت قلعه
مرمت قلعه... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
اجرای عملیات سفتکاری و محوطه سازی و نما پروژه 26 واحدی
چهارمحال بختياري 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:26 ب.ظ
مرمت بنای تاریخی
مرمت بنای تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
عملیات اجرای تعمیر  و مرمت اظطراری  بناهای
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مرمت  محوطه تاریخی
مرمت محوطه تاریخی... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/9/15 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
مرمت کلیسای
مرمت کلیسای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:09 ب.ظ
مرمت امامزاده
مرمت امامزاده... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
مرمت اسبادهای تاریخی
مرمت اسبادهای تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
تعمیر و مرمت بنای تاریخی
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
تعمیر و مرمت اسیاب ابی
تعمیر و مرمت اسیاب ابی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
مرمت چداره تاریخی قالاباشی نقده
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:02 ب.ظ
مرمت امامزاده
مرمت امامزاده... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مسجد
مرمت و ساماندهی مسجد... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:28 ب.ظ
مرمت امامزاده
مرمت امامزاده... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
مرمت ارگ
مرمت ارگ... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
مرمت کاروانسرای ...
مرمت کاروانسرای ...... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
مرمت قلعه سرباز
مرمت قلعه سرباز... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مرمت قلعه
مرمت قلعه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مرمت قلعه
مرمت قلعه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مرمت ارگ خانملک هیرمند
مرمت ارگ خانملک هیرمند... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
مرمت و بازسازی پل تاریخی و باستانی ....
کردستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
ساماندهی موزه شهرستان
ساماندهی موزه شهرستان... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
مرمت خانه تاریخی
مرمت خانه تاریخی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
مرمت و حفاظت اسبادهای
مرمت و حفاظت اسبادهای... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته