1398/11/03
17:21 ب.ظ
سرمایه  گذاری - پروژه کاهش هدر رفت اب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/3 مهلت دار
09:24 ق.ظ
1398/11/01
14:09 ب.ظ
1398/10/30
20:57 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری تامین مالی مطالعه و طراحی
هرمزگان 1398/10/30 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
کرمانشاه 1398/10/30 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث تصفیه خانه سد
گلستان 1398/10/30 اعلام نشده
1398/10/23
09:00 ق.ظ
سرمایه گذاری تکمیل طرح شبکه ابیاری و زهکش
مازندران 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
11:06 ق.ظ
سرمایه گذاری - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر
مركزي 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
سرمایه گذری -- تکمیل طرح شبکه ابیاری و زهکشی
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
1398/10/21
21:20 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - تکمیل بخشی از تاسیسات
مركزي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
18:18 ب.ظ
تامین مالی و اجرای طرح ساماندهی و کنترل
هرمزگان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
10:49 ق.ظ
سرمایه گذاری تامین ملی پروژه سیستم انحراف اب سد
گلستان 1398/10/17 اعلام نشده
1398/10/15
10:29 ق.ظ
تامین مالی طراحی احداث و بهره برداری طرح
مركزي 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/08
08:14 ق.ظ
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی
مازندران 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
10:28 ق.ظ
سرمایه گذاری طرح تکمیل طرح شبکه ابیاری و زهکشی
مازندران 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/04
14:23 ب.ظ
10:33 ق.ظ
1398/10/03
11:07 ق.ظ
1398/10/01
09:52 ق.ظ
1398/09/30
10:13 ق.ظ
تامین بخشی از نیاز مالی  طرح ساختمان شبکه ابیاری
اردبيل 1398/9/30 اعلام نشده
1398/09/28
12:47 ب.ظ
1398/09/27
08:52 ق.ظ
08:46 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
مركزي 1398/9/27 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل تمام ی
مركزي 1398/9/27 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
سرمایه گذاری  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
مركزي 1398/9/27 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
08:45 ق.ظ
سرمایه گذار در تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
مركزي 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/25
18:58 ب.ظ
جذبه سرمایه گذار - اجرای طرح ساماندهی و کنترل سیلاب
هرمزگان 1398/9/25 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
14:07 ب.ظ
10:59 ق.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای پروژه سیستم انحراف اب سد
گلستان 1398/9/25 اعلام نشده
1398/09/24
10:19 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
کرمانشاه 1398/9/24 اعلام نشده
1398/09/18
08:45 ق.ظ
تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1398/9/18 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
جذب سرمایه گذار -ساخت سد مخزنی کلات با هدف کنترل
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:35 ب.ظ
اصلاحیه -- احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1398/9/17 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
تامین مالی و اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب
خراسان شمالي 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
13:00 ب.ظ
08:55 ق.ظ
جذب سرمایه گذار -ساخت سد مخزنی کلات با هدف کنترل
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:47 ب.ظ