1398/09/21
14:50 ب.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه در
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
11:16 ق.ظ
ساماندهی مسیلهای شهر
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
09:43 ق.ظ
عملیات بازگشایی و لایروبی رودخانه های
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
09:41 ق.ظ
بازگشایی و لایروبی رودخانه های غرب استان
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
11:22 ق.ظ
عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:24 ب.ظ
عملیات لایروبی ساماندهی و انحراف رودخانه
گلستان 1398/9/17 مهلت دار
15:17 ب.ظ
ساماندهی رودخانه ی زاینده
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
15:15 ب.ظ
بهسازی و لایروبی رودخانه های
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
15:15 ب.ظ
ساماندهی رودخانه زاینده رود در محموده
اصفهان 1398/9/17 مهلت دار
11:52 ق.ظ
لایروبی رودخانه
يزد 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
عملیات  حفاری چاه اب شرب جایگزین
گلستان 1398/9/17 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
بازگشایی و ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:27 ب.ظ
ساماندهی اضطراری و تغذیه مصنوعی رودخانه
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
اجرای عملیات بازگشایی و ساماندهی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
عملیات بازگشایی و ساماندهی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
حفاری چاه اب شرب جایگزین شمار
گلستان 1398/9/16 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
پروژه بازگشایی و ساماندهی رودخانه - ساماندهی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
ساماندهی مسیل های شهر
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
14:43 ب.ظ
احداث تغذیه مصنوعی دست هشتگرد فاز سه و ساماندهی
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه های
يزد 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:20 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی رودخانه های
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی رودخانه های استان
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:10 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
هرمزگان 1398/9/10 مهلت دار
1398/09/09
18:31 ب.ظ
تثبیت رودخانه تالار درپایین دست سیفون کانال اصلی
مازندران 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی و بازگشایی رودخانه
کرمانشاه 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
جبران خسارت سیل تغذیه مصنوعی لایروبی تغذیه مصنوعی برجوئی
چهارمحال بختياري 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
عملیات اجرای پروژه تثبیت بستر رودخانه
مازندران 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
لایروبی و ساماندهی رودخانه
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
لایروبی و ساماندهی رودخانه های
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
عملیات رپر گذاری رودخانه های
گلستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:56 ب.ظ
عملیات زپرگذاری رودخانه های
گلستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:18 ب.ظ
اجرای لایروبی و ساماندهی شهر
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی رودخانه های شهر
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
ساماندهی رودخانه تلنگ با حفاظت بیولوژیک
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی و بازگشایی رودخانه
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
پروژه ساماندهی رودخانه
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:09 ب.ظ
مدیریت رواناب بندو بندساز خارکی به
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی و بازگشایی رودخان
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
لایروبی و بهسازی چاه مکانیکی و دستی روستاهای شهر
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:08 ب.ظ
عملیات اجرایی لایروبی  زهکش شمالی و مرکزی
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
لایروبی و ساماندهی رودخانه
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
عملیات لایروبی رودخانه قره سو حد فاصل روستای
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
لایروبی رودخانه قره سو حد فاصل روست
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
لایروبی و مرمت سازه های
لرستان 1398/9/5 تاریخ گذشته