1397/11/27
14:19 ب.ظ
پروژه ساماندهی حاشیه رودخانه
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
12:36 ب.ظ
ساماندهی رودخانه حاشیه
اصفهان 1397/11/27 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
لایروبی و بازگشایی رودخانه
آذربايجان شرقي 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
14:41 ب.ظ
رپرگذاری و نقشه برداری رودخانه کشکان محدوده
لرستان 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
13:47 ب.ظ
ساماندهی و بهسازیی رودخانه ها و انهار
گيلان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
08:56 ق.ظ
اجرای رپرگذاری بستر رودخانه های حوضه ابریز فلات مرکزی
خراسان جنوبي 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
عملیات لایروبی  و اصلاح  دایکهای کنار رودخانه
آذربايجان غربي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:09 ب.ظ
پروژه سازماندهی و بهسازی رودخانه ها
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
پروژه ساماندهی و بهسازی رودخانه ها
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
12:06 ب.ظ
پروژه عملیات ساماندهی رودخانه
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه
ايلام 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:21 ب.ظ
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
عملیات لایروبی  و اصلاح  دایکهای کنار رودخانه
آذربايجان غربي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:20 ب.ظ
بازسازی و بهسازی سردهنه ها و دریچه های
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
ساماندهی رودخانه مرزی ارس عملیات تکمیلی
اردبيل 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
08:51 ق.ظ
1397/11/11
12:34 ب.ظ
پروژه ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای طرح رپرگذاری حد بستر رودخانه
بوشهر 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
عملیات ساماندهی حریم رودخان
تهران 1397/11/11 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
1397/11/10
09:59 ق.ظ
09:58 ق.ظ
عملیات رپرگذاری رودخانه
آذربايجان غربي 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
1397/11/09
19:29 ب.ظ
ساماندهی رودخانه سیمینه رود شهرستان
آذربايجان غربي 1397/11/9 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
اجرای طرح رپرگذاری حد بستر
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
رپرگذاری قسمتی از رودخانه
سيستان و بلوچستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
ساماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده روستای
اصفهان 1397/11/9 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار
گيلان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
13:00 ب.ظ
انجام عملیات ساماندهی حریم رودخانه
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
لایروبی نهر سید
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
مرمت سردهنه های انهار شهرستان
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
بهسازی و ساماندهی رودخانه ها
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
عملیات اجرایی رپرگذاری قسمتی از رودخانه
سيستان و بلوچستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
ساماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده روستای
اصفهان 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
10:43 ق.ظ
انجام عملیات رپرگذاری رودخانه  باراندوز چای
آذربايجان غربي 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
اجرای رپرگذاری قسمتی از رودخانه
سيستان و بلوچستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:36 ق.ظ
پروژه  رپرگذاری بخشی از سرشاخه های
البرز 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
09:28 ق.ظ
لایروبی و ساماندهی رودخانه
مازندران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:55 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
اصفهان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
21:01 ب.ظ
ساماندهی و لایه روبی رودخانه و مسیل های داخل شهر
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
10:30 ق.ظ
پروژه عملیات ساماندهی رودخانه
ايلام 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:30 ب.ظ
لایروبی و ساماندهی رودخانه بابلرود فاز
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
عملیات اجرایی روپرگذاری بستر رودخانه های حوضه ابریز فلات
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:17 ق.ظ
لایروبی استخر خاکی روستای
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:13 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
ايلام 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:32 ب.ظ
نظارت بر عملیات رپرگذاری به طول 80 کیلومتر
همدان 1397/10/10 تاریخ گذشته