1397/09/24
14:21 ب.ظ
واگذاری احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/9/24 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
09:31 ق.ظ
ساماندهی رودخانه چشمه علی
سمنان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/11
14:30 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های اسپی
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
عملیات اجرایی ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:36 ق.ظ
ساماندهی رودخانه های محدوده استان
گيلان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:21 ب.ظ
عملیات اجرایی رپرگذاری مربوط به رودخانه های
کردستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
ساماندهی مسیر رودخانه به طول 2 کیلومتر
مركزي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
07:43 ق.ظ
ساماندهی مسیر رودخانه د بطول 2 کیلومتر
مركزي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:20 ق.ظ
07:30 ق.ظ
عملیات اجرایی رپر گذاری مربوط به رودخانه های
کردستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:34 ق.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه
يزد 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:45 ب.ظ
1397/08/28
18:54 ب.ظ
ساماندهی رودخانه کچی چای ( سیل بند و دیوارکشی )
آذربايجان شرقي 1397/8/28 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
رپرگذار بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:09 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه بخش
خراسان جنوبي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
عملیات اجرای احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه
خراسان جنوبي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:39 ب.ظ
انجام عملیات سر دهنه سازی انهار منشعب از
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:45 ب.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه های
يزد 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:40 ب.ظ
عملیات کناره سازی رودخانه ننوک
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
احیاء تالاب پارک ملی خشکی دریایی
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
لایروبی و احیاء ابراهه سمندق
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
عملیات لایروبی واحیاء ابراهه شیله سر
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
پروژه های ساماندهی رودخانهای استان
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:04 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های تیلور
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های اسپی
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:48 ق.ظ
اجرای فاز 2 دیوار سنگی و لایروبی و ساماندهی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:31 ب.ظ
تخلیه فاضلاب و لایروبی 3 حلقه چاه فاضلاب
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:38 ب.ظ
اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های سطح استان
چهارمحال بختياري 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:20 ب.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه های
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
انجام عملیات ساماندهی آبراهه بکسو
خراسان شمالي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:46 ق.ظ
مرمت و بهسازی محوطه سد
اردبيل 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
رپرگذاری در رودخانه
خراسان شمالي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:01 ق.ظ
ازادسازی بستر رودخانه های
اصفهان 1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
11:54 ق.ظ
مرمت و بهسازی محوطه سد
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
ازادسازی بستر رودخانه های استان
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:00 ب.ظ
ساماندهی مسیر رودخانه
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
طرح ساماندهی رودخانه مرزی
اردبيل 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:47 ب.ظ
بهسازی و لایروبی چشمه تامین اب چاه روستای
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:24 ق.ظ
بازگشایی رفع تصرفات رودخانه های سطح استان
آذربايجان شرقي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
08:07 ق.ظ
ساماندهی مسیر رودخانه به طول 2 کیلومتر
مركزي 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:50 ق.ظ
لایروبی حوضچه بندر
بوشهر 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26