1398/02/31
13:15 ب.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
13:30 ب.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت احداث بریدهای عرضی
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
13:03 ب.ظ
بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
اجرای عملیات بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/26
10:37 ق.ظ
پروژه ساماندهی مسیل رودخانه امشج و پی سازی
آذربايجان شرقي 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/22
14:55 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی رودخانه
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
15:00 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/2/21 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
اجرای بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
18:21 ب.ظ
پروژه ساماندهی مسیل رودخانه امشج وپی سازی
آذربايجان شرقي 1398/2/18 مهلت دار
1398/02/11
13:21 ب.ظ
احداث سردهنه
مازندران 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
احداث بریدهای عرضی رودخانه
مازندران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/07
12:36 ب.ظ
عملیات بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:09 ق.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
09:48 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت احداث بریدهای عرضی رودخانه
مازندران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
09:28 ق.ظ
عملیات ساماندهی رودخانه گدار
آذربايجان غربي 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:29 ب.ظ
رپرگذاری تالاب
چهارمحال بختياري 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
12:32 ب.ظ
اجرای عملیات و بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/25
20:57 ب.ظ
اجرای عملیات و بهسازی رودخانه
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
11:11 ق.ظ
لایروبی و لجن برداری رودخانه دو چله بند و سنگ
گلستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:28 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
11:41 ق.ظ
واگذاری عملیات ساماندهی رودخانه گدار چای
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجرای پیاده راه سازی و ساماندهی
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:39 ق.ظ
بازگشایی و ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1397/12/29 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
رپر گذاری رودخانه های فریزی
خراسان رضوي 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
09:20 ق.ظ
بازگشایی و ساماندهی رودخانه
خراسان رضوي 1397/12/28 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
واگذاری پروژه ها :تعمیر و مرمت ایستگاه های هیدرومتری در
خراسان رضوي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
10:52 ق.ظ
بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف
خراسان رضوي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:03 ب.ظ
1397/12/25
09:45 ق.ظ
اجرای پروژه ساماندهی حاشیه رودخانه
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
11:43 ق.ظ
ساماندهی رودخانه ارس در بازه میله های مرزی 24 الی 25
آذربايجان شرقي 1397/12/23 اعلام نشده
1397/12/21
14:19 ب.ظ
ساماندهی نهر شعبان
همدان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:31 ب.ظ
رپرگذاری و نقشه برداری حد و بستر رودخانه
لرستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:12 ق.ظ
لایروبی ابراهه منطقه حفاظت شده
گيلان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:38 ب.ظ
لایروبی ابراهه سیاه کشیم
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
لایروبی ابراهه منطقه
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
سردهنه سازی و دریچه گذاری انهار
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ساماندهی لایروبی --
مازندران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
1397/12/11
12:55 ب.ظ
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهر چای
آذربايجان غربي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:46 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان
گيلان 1397/12/9 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه
گلستان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:15 ب.ظ
لایروبی انهار و سردهنه سازی در سطح
گيلان 1397/12/8 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1397/12/8 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه
گلستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرهای
آذربايجان غربي 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:27 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان
گيلان 1397/12/7 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
عملیات اجرایی روپرگذاری رودخانه
همدان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
14:36 ب.ظ
اجرای روپر گذاری رودخانه
همدان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
17:59 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/12/4 تاریخ گذشته