1397/11/28
16:24 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای کامل پیشکار قنات
يزد 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/24
14:02 ب.ظ
واگذاری پروژه مرمت و لایروبی و بازسازی قنوات در
تهران 1397/11/24 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
احیاء و مرمت قنوات
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:40 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان جنوبي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
13:21 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
سمنان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:56 ق.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان جنوبي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:11 ب.ظ
بازسازی و نوسازی قنوات
کرمان 1397/11/10 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای کامل پیشکار
يزد 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:52 ب.ظ
لایروبی قنوات ابکوهی وقنات قاضی
کرمان 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری یک رشته قنات
کرمان 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری یک رشته قنات
کرمان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
13:15 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:01 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات شهرستان
کرمان 1397/11/7 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
عملیت اجرایی امور فوریتی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:25 ب.ظ
مرمت و بازسازی قنات
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات
سمنان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
08:23 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:51 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات شهرستان
کرمان 1397/11/3 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
احیاء و مرمت قنوات
لرستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
احیاء و مرمت قنات
سمنان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:36 ب.ظ
ریزش برداری کوره 8 رشته قنات  به حجم 453.35 متر مکعب
کرمان 1397/11/2 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
کرمان 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
احیاء و مرمت قنوات
لرستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
15:11 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری یک رشته
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
لایروبی و نوکنی یک رشته قنات
کرمان 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
احیای و مرمت قنات
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
12:21 ب.ظ
لایروبی قنات اب شرب تنگه گزی
خراسان شمالي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:47 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:47 ب.ظ
ترمیم و بهسازی قنات اب شرب روستای
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/24
18:19 ب.ظ
پینه کنی کوه به طول 6 متر در میله چاه قنات
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری 1 رشته قنات در مناطق عشایری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری یک رشته قنات
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:52 ب.ظ
بازسازی 10 رشته قنات
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ریزش برداری قنواتده جرعه سبتک بیدان
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
ریزش برداری قنوات
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:57 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی امور فوریتی
تهران 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/16
14:07 ب.ظ
ریزش برداری قنوات300 متر
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
13:29 ب.ظ
احیا و مرمت قنات پسبند
فارس 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
احیا و مرمت قنوات در
لرستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:01 ب.ظ
ریزش برداری قنوات روستاهای
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
ریزش برداری قنوات منطقه
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مرمت 4 رشته قنات با
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
ریزش برداری کوره 8 رشته قنات و کول گذاری 59 مترمکعب
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته