1397/09/28
13:17 ب.ظ
احیا مرمت لایروبی قنات
سمنان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
13:22 ب.ظ
مرمت و بازسازی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
بازسازی قنوات
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
13:21 ب.ظ
مرمت و بازسازی قنوات
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
13:18 ب.ظ
بازسازی قنوات ابکوهی و قنات صالح و قنات قاضی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
12:07 ب.ظ
عملیات احیا و مرمت قنات باریزان
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:23 ب.ظ
لایروبی و بهسازی قنات
کرمان 1397/9/26 مهلت دار
16:21 ب.ظ
بازسازی قنات گود حوض
کرمان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
ترمیم و مرمت قنات تنگ
فارس 1397/9/26 مهلت دار
14:39 ب.ظ
طرح و احیا ء و مرمت قنوات
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
طرح احیاء و مرمت قنوات پاباز و
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
طرح احیاء و مرمت قنوات کلاته صادق بخش سرولایت
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
14:30 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنوات
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
بازسازی و مرمت قنوات
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
14:28 ب.ظ
بازسازی و نوسازی قنوات ریزش برداری
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
بازسازی قنات گود حوض
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
1397/09/24
13:13 ب.ظ
عمیلات احیا و مرمت قنات باریزان منطقه
فارس 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:16 ب.ظ
احداث قنات روستای
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
حیاء و مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:13 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات مدیریت
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
لایروبی و نوکنی یک رشته قنات در مناطق عشایری
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:51 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
مرمت و لایروبی  قنات
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:47 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:45 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:45 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:41 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات روستای
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
مرمت و بازسازی  قنات
کرمان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
مرمت و ریزش برداری قنات
کرمان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
مرمت و ریزش برداری قنات
کرمان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
15:37 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات روستای
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات به طول 200 متر بدون مصالح
قزوين 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات
قزوين 1397/9/19 تاریخ گذشته