1398/02/31
18:27 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات گوشکوه دوغ اباد
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:42 ب.ظ
مرمت و بازسازی قنات شهرک مدرس به طول200 متر
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
18:28 ب.ظ
اصلاح و ترمیم لایروبی مسیر قنوات سطح شهر
مركزي 1398/2/30 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
11:59 ق.ظ
احیا و ترمیم قنات روستای
اردبيل 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
18:14 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
10:10 ق.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
احیا مرمت لایروبی قنات روستای
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:57 ق.ظ
اجرای قنات عمومی روستا
مركزي 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:01 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
07:50 ق.ظ
نظارت بر قنوات
سمنان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
09:28 ق.ظ
لایروبی و مرمت قنات
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
03:29 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:45 ب.ظ
مرمت و بازسازی قنوات
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنوات
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
کول گذاری سرگشا بغل بری و طوقه چینی 1005 متر
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
مرمت ولایه روبی قنات
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
مرمت ولایه روبی قنات
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
مرمت و لایه روبی قنات
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
مرمت و لایه روبی قنات
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
اجرای قنات
مركزي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:53 ب.ظ
لایروبی یک رشته قنات در
کرمان 1398/2/18 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات مزرعه سیاه کمر
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات عمومی
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
لایروبی کف شکنی و لوله گذاری یک حلقه چاه در اراضی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
بازسازی و نوسازی قنوات
اردبيل 1398/2/18 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
مرمت و لایروبی روستای
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
08:08 ق.ظ
لایروبی  و مرمت قنوات قطروئیه - باب نیزو وهنک
کرمان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
11:28 ق.ظ
احیا و مرمت قنات اصلی روستای
خراسان جنوبي 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
13:07 ب.ظ
عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر
اصفهان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
18:06 ب.ظ
1398/02/12
18:02 ب.ظ
احیا و مرمت قنات کهکیزه شاخن
خراسان جنوبي 1398/2/12 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
لایروبی باسازی تونل قنات و حفاری 7 حلقه چاه قنات
آذربايجان شرقي 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
لایروبی یک رشته قنات
کرمان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
11:21 ق.ظ
عملیات لایروبی قنات روستاهای
قزوين 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:43 ب.ظ
خرید مصالح اجرا و مرمت قنوات
خراسان جنوبي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:12 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات داهوئیه
کرمان 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
انجام عملیات مرمت و بازسازی قنات
اردبيل 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
07:46 ق.ظ
بهسازی و لایروبی قنات
مركزي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:22 ب.ظ
مرمت و احیای سه رشته قنات
کرمان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:36 ب.ظ
احیا و مرمت قنات پودافک باداموک
خراسان جنوبي 1398/2/5 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
خراسان جنوبي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/03
09:46 ق.ظ
مرمت و باسازی قنات
آذربايجان غربي 1398/2/3 تاریخ گذشته