1397/11/30
10:29 ق.ظ
عملیات اجرای دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
16:57 ب.ظ
احداث دیوار رودخانه
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
14:13 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
بازسازی و مرمت دیوارهای ساحلی رودخانه
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:08 ب.ظ
دیوار حفاظتی رودخانه تالار محدوده
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
12:27 ب.ظ
انجام 8 پروژه: احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سطح شهرستان
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
دیوار چینی رودخانه
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
پروژه فاز دوم دیوار حفاظت  ساحلی جنوب
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/23
16:42 ب.ظ
عملیات بهسازی و احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/11/23 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی رودخانه
يزد 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای دیواره سنگی رودخانه
گلستان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/15
09:38 ق.ظ
واگذاری احداث دیواره حفاظتی رودخانه های
مازندران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:21 ب.ظ
ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سطح
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
ساماندهی و دیواره سازی رودخانه
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:58 ق.ظ
عملیات اجرایی ساماندهی و احداث دیوار ساحلی در
خراسان جنوبي 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
احداث دیواره حفاظتی رودخانه های سطح شهر
مازندران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:53 ق.ظ
احداث دیواره حفاظتی رودخانه های سطح شهر
مازندران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
10:10 ق.ظ
ساماندهی و دیواره سازی رودخانه
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:28 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
12:22 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل
اصفهان 1397/11/4 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
10:33 ق.ظ
احداث دیواره حفاظتی رودخانه های
مازندران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
19:51 ب.ظ
1397/10/27
06:53 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی رودخانه
يزد 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:29 ب.ظ
عملیات احداث دیوار حائل مخزن 100متر مکعبی
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/20
14:12 ب.ظ
1397/10/18
12:13 ب.ظ
احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ رودخانه
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:05 ق.ظ
پروژه فاز دوم دیوار حفاظت ساحلی جنوب شرقی بندر شهید بهشتی
سيستان و بلوچستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:29 ق.ظ
احداث دیوار سیل بند رودخانه وسط شهر
آذربايجان شرقي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:17 ق.ظ
1397/10/10
09:57 ق.ظ
گایبون بندی و دیوار سیل
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
15:04 ب.ظ
1397/10/07
15:08 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/10/7 تاریخ گذشته
1397/10/02
11:58 ق.ظ
اجرای عملیات احداث دیوار حائل بتنی
مازندران 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه
مازندران 1397/10/2 اعلام نشده
1397/09/22
10:49 ق.ظ
اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:29 ق.ظ
ساماندهی دیوار حفاظتی
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
عملیات دیواره سنگی رودخانه
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:19 ب.ظ
احداث دیوار سنگی و کف بند در حاشیه رودخانه
گلستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:59 ق.ظ
اجرای پروژه ساماندهی پارک
کرمانشاه 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/17
11:09 ق.ظ
عملیات دیواره گذاری سنگی رودخانه
اصفهان 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
مرمت و بازسازی دیوار سیل بند شهر
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:24 ب.ظ
15:21 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
07:09 ق.ظ
پروژه دیوار سنگی رودخانه
البرز 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
10:18 ق.ظ
احداث دیوار سیل بند رودخانه
آذربايجان شرقي 1397/9/3 تاریخ گذشته