1398/03/04
08:55 ق.ظ
حفاظت و نگهداری از تاسیسات چاههای
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
10:52 ق.ظ
10:52 ق.ظ
برونسپاری فعالیت های بهره برداری منطقه
گيلان 1398/3/2 مهلت دار
10:51 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه جمع اوری و تاسیسات فاضلاب
لرستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
08:43 ق.ظ
حفظ و نگهداری از تاسیسات چاههای
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
18:57 ب.ظ
عملیات مربوط به بهره برداری نگهداری و مراقبت از مخازن چشمه ها
آذربايجان شرقي 1398/2/29 اعلام نشده
18:17 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:00 ق.ظ
امور راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات
خراسان رضوي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:44 ق.ظ
واگذاری اصلاح بازسازی تعمیرات حفاظت بهره برداری و نگهداری
خراسان جنوبي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
1398/02/24
19:33 ب.ظ
امور راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
19:32 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری از تاسیسات
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
امور راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب زوستاهای
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری از تاسیسات
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری بخشی از تاسیسات اب
ايلام 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خدمات نظارت بر اجرای تاسیسات فاضلاب شهر
گلستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
13:24 ب.ظ
12:15 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری بخشی از تاسیسات آب
ايلام 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اجرای باقیمانده عملیات فاضلاب شهرک صنعتی
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:20 ب.ظ
نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ندامتگاه
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تعیمر و نگهداری تاسیسات اب شرب و بهسازی چشمه روستای
گلستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
07:35 ق.ظ
07:35 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
راهبری و نگهداری از تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری از تاسیسات اب و فاضلاب در
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:35 ب.ظ
تاسیسات راهبری در سطح روستاهای شهرستان
خراسان شمالي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
08:25 ق.ظ
تاسیسات راهبری در سطح روستاهای شهرستان
خراسان شمالي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:14 ب.ظ
راهبری و نگهداری تاسیسات اب فاضلاب سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:27 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات اب و فاضلاب در
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات اب و فاضلاب در سطح
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته