1397/11/27
19:48 ب.ظ
اب بندی و نشت گیری مخزن 3000 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
11:22 ق.ظ
تکمیل مخزن هوایی 50 متر معکبی
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
09:26 ق.ظ
احداث مخزن میان راهی 2000 متر معکبی
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:45 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث مخزن 200 متر مکعبی بتنی زمینی
گلستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
14:52 ب.ظ
14:52 ب.ظ
احداث  و تکمیل  مخزن 3000 متر مکعبی
کرمان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
13:52 ب.ظ
احداث مخزن 200 مترمکعبی بتنی زمینی
گلستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
عملیات اجرای یک باب مخزن 300 متر مکعبی بتنی روستای
قزوين 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:54 ب.ظ
احداث مخزن اب میانراهی 2000 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/11/23 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
ساخت مخزن ذخیره 60 مترمکعبی روستای
کرمان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
عملیات اجرای یک باب مخزن 300 متر مکعبی
قزوين 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
08:34 ق.ظ
ساخت استخر بتنی مخزن اب
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:14 ب.ظ
14:13 ب.ظ
احداث مخزن 500 مترمکعبی کلیبر - شیرخانه ها و حصارکشی
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
ساخت مخزن200 متر معکب و احداث ایستگاه
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:02 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
ساخت مخزن 200 متر مکعب و احداث ایستگاه
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعبی بوستان 600 دستگاه و اجرا پرکن و
خراسان رضوي 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/15
20:52 ب.ظ
واگذاری اجرای پروژه احداث مخزن بتنی 55000 متر مکعبی
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
13:17 ب.ظ
احداث مخزن 500 مترمکعبی - شیرخانه ها و حصارکشی
آذربايجان شرقي 1397/11/15 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
10:26 ق.ظ
احداث و تجهیز 1باب مخزن بتنی 1000 مترمکعبی شهر
اصفهان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
14:08 ب.ظ
عملیات مربوط به احداث مخزن 500 متر معکبی
آذربايجان شرقي 1397/11/14 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
09:50 ق.ظ
خرید و اجرای عملیات تکمیلی مخزن بتنی 15000 متر مکعبی
خراسان رضوي 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
13:22 ب.ظ
اجرای پروژه احداث مخزن بتنی 55/000 متر مکعبی در
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
07:32 ق.ظ
1397/11/12
09:48 ق.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی 100 متر مکعبی روستای شلی
سمنان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
07:54 ق.ظ
عملیات  احداث و تجهیز یک باب مخزن بتنی 1000 متر مکعبی
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعبی شهر
زنجان 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
12:50 ب.ظ
تکمیل سایت مخزن 1000 مترمکعبی شهر
هرمزگان 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
احداث مخزن 1000 مترمکعبی روستای
ايلام 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
احداث مخزن 200 متر مکعبی و قسمتی  از خط انتقال
ايلام 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
احداث مخزن 1000 متر مکعبی  روستای
ايلام 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
احداث مخزن 1000 متر مکعبی روستای
ايلام 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:47 ب.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی نصب شیر الات  و
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
احداث 3باب مخزن فولادی اب اضطراری مقاوم به زلزله
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای
همدان 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
تعمیر مخازن هوایی روستاهای تحت پوشش شهرستان
همدان 1397/11/9 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
بهسازی استخر ذخیره اب کشاورزی
لرستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتنی شهر
کرمانشاه 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
عملیات تکمیلی سایت مخزن 1000 مترمکعبی شهر
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ