1397/09/28
14:32 ب.ظ
14:04 ب.ظ
1397/09/27
11:20 ق.ظ
راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک
خراسان شمالي 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
12:34 ب.ظ
اجرای ایستگاه پروژه انتقال بخشی از پساب تصفیه خانه خین
خراسان رضوي 1397/9/26 اعلام نشده
12:22 ب.ظ
طراحی ، بازسازی ، اجرا و راه اندازی تصفیه خانه
اصفهان 1397/9/26 مهلت دار
11:10 ق.ظ
1397/09/24
13:59 ب.ظ
احداث بلوئر اشغالگیر تصفیه خانه
يزد 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/23
09:29 ق.ظ
1397/09/22
12:44 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاه کلرزنی مایعی تعداد
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
تهیه تا راه اندازی دستگاه اب شیرین کن
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
08:08 ق.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:45 ق.ظ
تقویت ستونهای سکوی هوادهی تصفیه خانه فاضلاب
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:09 ب.ظ
عملیات frp مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ناحیه
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
1397/09/14
11:01 ق.ظ
عملیات اجرایی کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب
کرمانشاه 1397/9/14 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب
آذربايجان شرقي 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
08:54 ق.ظ
بازسازی کانل کابل های پمپخانه تصفیه خانه اب
خوزستان 1397/9/13 مهلت دار
1397/09/12
11:39 ق.ظ
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:58 ب.ظ
1397/09/05
08:45 ق.ظ
عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
اصفهان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
1397/09/01
12:51 ب.ظ
ارتقا و بهسازی مدول اول تصفیه خانه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/9/1 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
راه اندازی سیستم پساب تصفیه خانه
تهران 1397/9/1 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
راه اندازی سیستم پساب تصفیه خانه
تهران 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب -
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:52 ق.ظ
07:21 ق.ظ
برونسپاری خدمات راهبری بهره برداری نگهداری و
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:34 ق.ظ
مرمت اصلاح بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی روستای
گيلان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:41 ق.ظ
انجام عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای ب
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:15 ق.ظ
احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:03 ق.ظ
08:37 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه
آذربايجان شرقي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:22 ق.ظ
عملیات بهره برداری تعمیر نگهداری تصفیه خانه اب
اصفهان 1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
07:25 ق.ظ
پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب کمپ های مسکونی
بوشهر 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:36 ب.ظ
13:33 ب.ظ
اصلاح راهرو دسترسی حوضچه ها و سیستم هوادهی
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
پروژه احداث تصفیه خانه کمپ های مسکونی نیروگاه
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته