1397/12/01
11:03 ق.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی
مازندران 1397/12/1 مهلت دار
10:53 ق.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه ها و انهار زراعی در سطح
مازندران 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
09:38 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
17:58 ب.ظ
پروژه ابخیزداری
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
16:56 ب.ظ
احداث مسیر سیل بندبا سنگ لاشه و ماسه سیمان
اصفهان 1397/11/29 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
بازسازی و لایروبی اب بندان
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
07:35 ق.ظ
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوضه ابخیز
اصفهان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
14:10 ب.ظ
بازسازی و لایروبی اببندان انارجار نور
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
14:04 ب.ظ
احداث بند انحرافی چله بن چهاردانگه
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
مرمت و بازسازی اب بندان
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
گابیون بندی1243 متر معکب حوزه کواکی
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
11:41 ق.ظ
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوزه ابخیز
اصفهان 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:31 ق.ظ
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوضه ابخیز
اصفهان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:35 ب.ظ
عملیات مرمت مکانیکی حوزه شهرستان
سمنان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:33 ب.ظ
پروژه لایروبی و تعمیق اب بندان های شهرستان
گيلان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
12:27 ب.ظ
انجام 8 پروژه: احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
11:46 ق.ظ
پروژه لایروبی و تعمیق اب بندان های شهرستان
گيلان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:00 ب.ظ
اجرای عملیات بخش سیلاب حوزه شهری
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
احداث سازه سنگ و ملات S1
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
گابیون بندی و خاکبرداری و تسطیح و ریگلاژ حوزه
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
عملیات سیلاب و سرریز سنگی ملاتی
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
10:23 ق.ظ
عملیات پخش سیلاب و سر ریز سنگی ملاتی
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
1397/11/16
21:08 ب.ظ
لایروبی و تعمیق اب بندان های شهرستان
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:31 ب.ظ
عملیات مرمت مکانیکی حوزه شهرستان
سمنان 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:31 ب.ظ
مرمت و لایروبی بند خاکی
سمنان 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
مرمت و لایروبی بند خاکی
سمنان 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
16:28 ب.ظ
14:40 ب.ظ
11:33 ق.ظ
لایروبی و تعمیق اب بندان های شهرستان
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
لایروبی و تعمیق اب بندان های شهرستان
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ اببندان
گلستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری در حوضه خراشاجریت شامل 722 متر
خراسان شمالي 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:27 ب.ظ
احداث دو مورد سل بند خاکی نیمه متراکم
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:41 ب.ظ
لایروبی و تعمیق اب بندانهای شهرستان
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:31 ب.ظ
عملیات بیومکانیک حوزه ابخیز
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
23:14 ب.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه ابخیز
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
23:14 ب.ظ
پروژه بیولوژیک توام با بذرکاری در سطح 85 هکتار در
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
08:02 ق.ظ
اجرای سیل بند شهر
سيستان و بلوچستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:09 ب.ظ
مدلسازی بیلان حوضه زاینده رود و کارون
چهارمحال بختياري 1397/11/10 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
مدل سازی سیلاب رودخانه های استان
چهارمحال بختياري 1397/11/10 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
عملیات بازسازی و مرمت تغذیه مصنوعی
هرمزگان 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز باغ
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز
لرستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
احداث بند ذخیره ای
بوشهر 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:55 ب.ظ
اجرای عملیات پخش سیلاب
خراسان شمالي 1397/11/9 تاریخ گذشته