1397/09/28
08:49 ق.ظ
ابیاری برای 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
12:27 ب.ظ
ابیاری 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/27 مهلت دار
12:24 ب.ظ
ابیاری برای 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/22
09:08 ق.ظ
اجرای شبکه فرعی ابیاری اراضی پایاب سد
فارس 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/19
09:13 ق.ظ
اجرای عملیات فاز یک شبکه ابیاری
فارس 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/17
10:56 ق.ظ
اصلاح و علاج بخشی سامانه ابیاری تحت فشار اراضی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:13 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری فشار فضای سبز سازمان
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
16:36 ب.ظ
10:56 ق.ظ
اجرای شبکه ابیاری سطح منطقه
فارس 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
10:00 ق.ظ
خرید لوازم اتصالات و اقدامات اجرائی و نوسازی شبکه ابیاری
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:00 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری ...
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
ابیاری تحت فشار فضای سبز سازمان مدیریت
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
1397/09/11
11:48 ق.ظ
ابیاری و مراقبت از نهالکاری های سنواتی
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
1397/09/10
10:44 ق.ظ
اجرای سیستم ابیاری قطره ای
سمنان 1397/9/10 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
عملیات اجرای سیستم ابیاری قطره ای
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:10 ق.ظ
اجرای عملیات سیستم ابیاری قطره ای سطح منطقه
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:14 ق.ظ
عملیات تعمیر خطوط ابیاری فضای سبز
فارس 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/30
07:28 ق.ظ
اجرای عملیات فاز یک شبکه ابیاری قطره ای بلوار
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:59 ب.ظ
طراحی شبکه ابیاری تحت فشار بارانی و قطره ای پارک
خراسان جنوبي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:10 ق.ظ
طراحی و نقشه برداری سیستم ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:52 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:06 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح و علاج بخشی سامانه ابیاری
هرمزگان 1397/8/13 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
بازپیرایی سیستم های تحت فشار
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:11 ب.ظ
تجهیز چاه در روستاهای زلزله زده روستای
آذربايجان شرقي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:03 ق.ظ
1397/07/25
11:41 ق.ظ
بازپیرایی سیستم های تحت فشار بلوار
خراسان رضوي 1397/7/25 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
خرید لوازم تجهیزات اجرا و نصب شبکه ابیاری
البرز 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
11:19 ق.ظ
بازپیرایی سیستم های تحت فشار بلوار
خراسان رضوي 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:23 ب.ظ
طراحی شبکه ابیاری تحت فشار بارانی
خراسان جنوبي 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
جمع کردن شیلنگ های ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/22
12:28 ب.ظ
احداث شبکه ابیاری تحت فشار
خوزستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:10 ق.ظ
خرید لوازم و اجرای ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1397/7/19 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار پارک جنگلی
سمنان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
07:43 ق.ظ
احداث شبکه ابیاری تحت فشار
خوزستان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:45 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی واقع در شهرستان
تهران 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:55 ب.ظ
احداث شبکه ابیاری قطره ای تحت فشار
خوزستان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:01 ق.ظ
پروژه احداث شبکه ابیاری تحت فشار
البرز 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:14 ق.ظ
ابیاری تحت فشار اراضی
خراسان رضوي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:43 ب.ظ
1397/06/20
12:24 ب.ظ
1397/06/12
11:46 ق.ظ
پروژه عملیات اجرایی تکمیل شبکه های فرعی ابیاری
کرمانشاه 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/01
10:07 ق.ظ
ابیاری تحت فشار اراضی
خراسان رضوي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/29
14:19 ب.ظ
واگذاری پروژه ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1397/5/29 اعلام نشده
14:11 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/5/29 تاریخ گذشته