1397/11/27
13:06 ب.ظ
اجرای ابیاری قطره ای در شهرک صنعتی
سمنان 1397/11/27 مهلت دار
09:08 ق.ظ
طراحی تهیه تامین حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه ابیاری
آذربايجان غربي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
07:54 ق.ظ
اجرای ابیاری قطره ای در شهرک
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
10:42 ق.ظ
پروژه نصب و اجرای تجهیزات سیستم ابیاری
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/17
09:50 ق.ظ
1397/11/14
17:10 ب.ظ
1397/11/11
13:08 ب.ظ
اصلاح و علاج بخشی سامانه ابیاری تحت فشار اراضی
هرمزگان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات اب و خاک تعاونی تولید مرغزار
خراسان شمالي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:51 ب.ظ
مدیریت راهبردی طرح های سامانه های نوین
خراسان شمالي 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:12 ق.ظ
عملیات اجرای سیستم  ابیاری تحت فشار در شهرک های
زنجان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:03 ب.ظ
عملیات اجرای سیستم ابیاری تحت فشار
زنجان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:52 ب.ظ
ابیاری مزارع گندم و کلزا در 5 نوبت در سطح 280 هکتار
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:33 ب.ظ
پروژه خرید لوازم و تجهیزات سیستم ابیاری تحت فشار
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:43 ق.ظ
ابیاری 280 هکتار  از اراضی مرکز تحقیقات استان
اردبيل 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:57 ب.ظ
ترمیم و بازسازی پروژه ابیاری فشار کایدان حجم 500 هکتار
خوزستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/08
19:07 ب.ظ
واگذاری عملیات سیستم ابیاری فضای سبز منطقه
فارس 1397/10/8 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
ترمیم و بازسازی پروژه ابیاری تحت فشار
خوزستان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:39 ب.ظ
ابرسانی به باغات
اصفهان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:52 ب.ظ
08:49 ق.ظ
ابیاری برای 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:27 ب.ظ
ابیاری 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
ابیاری برای 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:08 ق.ظ
اجرای شبکه فرعی ابیاری اراضی پایاب سد
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:13 ق.ظ
اجرای عملیات فاز یک شبکه ابیاری
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/17
10:56 ق.ظ
اصلاح و علاج بخشی سامانه ابیاری تحت فشار اراضی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:13 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری فشار فضای سبز سازمان
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
16:36 ب.ظ
10:56 ق.ظ
اجرای شبکه ابیاری سطح منطقه
فارس 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
10:00 ق.ظ
خرید لوازم اتصالات و اقدامات اجرائی و نوسازی شبکه ابیاری
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:00 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری ...
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
ابیاری تحت فشار فضای سبز سازمان مدیریت
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
1397/09/11
11:48 ق.ظ
ابیاری و مراقبت از نهالکاری های سنواتی
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
1397/09/10
10:44 ق.ظ
اجرای سیستم ابیاری قطره ای
سمنان 1397/9/10 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
عملیات اجرای سیستم ابیاری قطره ای
زنجان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:10 ق.ظ
اجرای عملیات سیستم ابیاری قطره ای سطح منطقه
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:14 ق.ظ
عملیات تعمیر خطوط ابیاری فضای سبز
فارس 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/30
07:28 ق.ظ
اجرای عملیات  فاز یک  شبکه ابیاری  قطره ای بلوار
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:59 ب.ظ
طراحی شبکه ابیاری تحت فشار بارانی و قطره ای پارک
خراسان جنوبي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:10 ق.ظ
طراحی و نقشه برداری سیستم ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:52 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:06 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح و علاج بخشی سامانه ابیاری
هرمزگان 1397/8/13 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
بازپیرایی سیستم های تحت فشار
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:11 ب.ظ
تجهیز  چاه در روستاهای زلزله زده  روستای
آذربايجان شرقي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:03 ق.ظ