1397/09/28
09:16 ق.ظ
اجرای کانال انتقال اب روستای
خراسان شمالي 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/25
10:17 ق.ظ
احداث کانال سرداب روستای
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب کشاورزی مقطع
سمنان 1397/9/25 مهلت دار
10:02 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی روستای
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
08:09 ق.ظ
پوشش بتنی کانال
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
پوشش بتنی کانال
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:22 ب.ظ
تکمیل کانال اببر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اببر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اببر چال
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اببر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اببر چشمه مورینه
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اببر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تکمیل کانال اببر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
تکمیل کانال اببر
لرستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
احداث کانال بتنی 50*50 روستای
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/23
09:20 ق.ظ
احداث کانال بتنی در
کرمان 1397/9/23 تاریخ گذشته
1397/09/22
13:05 ب.ظ
مرمت و بازسازی کانال L1 و زیرشاخه های درجه 2
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
احداث کانال آببر
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
تکمیل کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تکمیل  کانال اببر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
احداث کانال اببر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تکمیل کانال اببر  روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
احداث کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر روستای
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تکمیل کانال اب بر کهریز
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
احداث کانال سرداب مزرعه سرداب روستای
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی در منطقه
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
احداث کانال بتنی مقطع ذوزنقه تعاونی
سمنان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:12 ق.ظ
احداث کانال ابرسانی
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
احداث کانال ابرسانی
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث کانال کردان
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:45 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی روستای
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی سوسن به وطل 300 متر
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
احداث کانال ابیاری بلوکی غرب
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
اجرای کانال بتنی بخش مرکزی
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:32 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری عمومی واقع در کانال
آذربايجان شرقي 1397/9/19 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری عمومی واقع در
آذربايجان شرقي 1397/9/19 تاریخ گذشته