1398/02/31
18:29 ب.ظ
اجرای کانال بتنی 2000 متر
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:41 ب.ظ
احداث کانال بتنی 20*30 روستای
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
10:36 ق.ظ
احداث کانال بتنی 35*35 به طول 410 متر با مصالح
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
10:36 ق.ظ
09:10 ق.ظ
08:45 ق.ظ
احداث کانال انتقال اب کراج بخش
فارس 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
18:09 ب.ظ
پروژه احداث کانال بتنی سمنگان - جوزقان - شادی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب رمقان بخش ارژن شیراز
فارس 1398/2/29 مهلت دار
13:43 ب.ظ
احداث بخشی از کانال انتقال اب روستای
مركزي 1398/2/29 مهلت دار
11:43 ق.ظ
احداث کانال بتنی روستای
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
09:24 ق.ظ
تکمیل کانال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
09:24 ق.ظ
احداث کانال گرداب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
08:48 ق.ظ
1398/02/28
14:29 ب.ظ
مرحله سوم احداث 70 متر کانال
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
مرمت و بهسازی کانال انتقال اب
فارس 1398/2/28 مهلت دار
14:26 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
فارس 1398/2/28 مهلت دار
13:27 ب.ظ
احداث کانال اب بر روستاهای
لرستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
احداث کانال اب بر روستای
لرستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
احداث بخشی از کانال انتقال اب روستای
مركزي 1398/2/28 مهلت دار
10:30 ق.ظ
احداث کانال انتقال اب چشمه
فارس 1398/2/28 مهلت دار
09:22 ق.ظ
انتقال اب بطول 200 متر
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:23 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
مرمت و بهسازی کانال انتقال اب
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب چشمه سفید- بخش
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:49 ب.ظ
کانال انتقال آب روستای فتلیش
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
پروژه لوله گذاری
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
احداث کانال بتنی 1500 متر روستای
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
احداث کانال بتنی روستای
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای آبیاری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
سراب بندی و بهسازی کانالهای ابیاری حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
احداث کانال دگرمانک روستای
مركزي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:18 ب.ظ
احداث کانال بتنی به طول 136 متر در
البرز 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه و کانال بتنی
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
احداث کانال خاکی دودک
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته