1398/05/28
13:15 ب.ظ
اجرای کانال سنگی
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/22
15:15 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر و بازسازی کانال های
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:11 ب.ظ
احداث کانال بتنی روستای
آذربايجان غربي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:30 ب.ظ
احداث 525 متر کانال بتنی روستاهای
کرمان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/03
13:08 ب.ظ
1398/05/02
18:40 ب.ظ
بهسازی و تکمیل کانال های اصلی و فرعی رودشت شمالی
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
09:17 ق.ظ
تامین خدمات حفر کانال بوسیله بیل مکانیکی
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:14 ب.ظ
اجاره 4 ماه جهت حفاری کانال با پاکت 40
کرمان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:34 ب.ظ
احداث و بهسازی کانال
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:01 ب.ظ
بهسازی و احیاء نهر زراعی
گيلان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:37 ب.ظ
احداث کانال بتنی خانقاه سرخ با جدول پرسی
آذربايجان غربي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:06 ب.ظ
احداث کانال بتنی خانقاه سرخ با جدول پرسی
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
عملیات ترمیم کانال اصلی ابرسان بخش 2 مجتمع پرورش
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
10:08 ق.ظ
09:29 ق.ظ
عملیات تکمیل بند انحرافی گیلان
لرستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:35 ب.ظ
تکمیل کانال ابرسانی روستای
همدان 1398/4/11 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
انتقال اب اراضی روستای
مازندران 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
احداث سردهنه روستای
مازندران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/06
18:30 ب.ظ
15:22 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب روستای
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجرای کانال 100*100
گلستان 1398/4/6 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تکمیل کانال ابرسانی روستای
همدان 1398/4/6 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
خرید کانال بتنی - سبزوار
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
احداث 525 متر کانال بتنی روستاهای
کرمان 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
احداث کانال سنگ و سیمان به طول 350 متر
هرمزگان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:01 ب.ظ
احداث کانال بتنی روستاهای
خراسان رضوي 1398/4/5 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
سرابندی و بهسازی کانالهای ابیاری عمومی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:07 ب.ظ
تکمیل کانال ابرسانی روستای
همدان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:10 ب.ظ
تکمیل کانال انتقال اب اببندان
مازندران 1398/4/3 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
خریدکانال پیش ساخته بتنی
مركزي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:30 ب.ظ
تکمیل اجرای بند انحرافی
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احداث و بهسازی کانال ابیاری عمومی روستای
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
اجرا کانال بتنی روستای
خراسان شمالي 1398/4/2 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه و کانال بتنی
گيلان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
کانال انتقال افتلیش به طول 1250 متر
خراسان شمالي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:30 ب.ظ
احداث حوضچه شیرالات طرح ابیاری
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
19:54 ب.ظ
احداث کانال بتنی قنات
خراسان رضوي 1398/3/29 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
احداث  کانال بتنی به طول 1000 متر روستای
خراسان رضوي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:19 ب.ظ
کانال انتقال اب ترمان
فارس 1398/3/28 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تکمیل بند سنگ و سیمان پایین درب
کرمان 1398/3/28 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
انتقال اب زراعی شیدار روستای
مازندران 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
11:55 ق.ظ
احداث کانال بتنی قنوات روستاهای
خراسان رضوي 1398/3/27 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
بازسازی مرمت سردهنه و خط انتقال اب روستای
گيلان 1398/3/27 تاریخ گذشته