1397/11/29
12:29 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
12:26 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
11:30 ق.ظ
1397/11/28
15:04 ب.ظ
لایروبی و مرمت کانال های باباهادی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
14:42 ب.ظ
12:50 ب.ظ
احداث کانال بتنی روستای
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:19 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی شهر
زنجان 1397/11/27 مهلت دار
18:19 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی شهر
زنجان 1397/11/27 مهلت دار
18:19 ب.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/11/27 مهلت دار
18:18 ب.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/11/27 مهلت دار
09:31 ق.ظ
احداث کانال انتقال اب
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:29 ب.ظ
کانال بتنی اب زراعی 70*60*20 سانت
مازندران 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
14:47 ب.ظ
کانال انتقال اب
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
کانال انتقال اب
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
کانال انتقال اب -
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
کانال انتقال اب شهرستان
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
کانال انتقال اب
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
احداث کانال
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
احداث کانال
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
احداث کانال سربال
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
احداث کانال سادات فشیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
احداث کانال خیمند
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
احداث کانال لور جعفری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
احداث کانال مرکزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
عملیات اجرایی کانال بتنی روستای
زنجان 1397/11/24 مهلت دار
07:48 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی به طول 1090 متر
خوزستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
07:38 ق.ظ
اجرای کانال بتنی در روستای
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
07:36 ق.ظ
کانال بتنی پیش ساخته در روستای
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:54 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی شهر
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:39 ب.ظ
احداث کانال بتنی روستای
زنجان 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
08:32 ق.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب در
کرمان 1397/11/21 اعلام نشده
1397/11/19
10:52 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمودی شهر اببر 680 متر
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:10 ب.ظ
مرز کنترلی حفر کانال حفاظتی 10 کیلومتر
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
اجرای کانال بتنی روستا
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:08 ب.ظ
احداث کانال اب
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
16:02 ب.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه 35*35 به طول 450 متر روستای
قزوين 1397/11/17 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه 35*35 به طول 313 متر روستای
قزوين 1397/11/17 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه 35*35 به طول 200 متر روستای
قزوين 1397/11/17 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
احداث کانال بتنی ذوزنقه 35*35 به طول 200 متر روستای
قزوين 1397/11/17 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
احداث کانال بتنی  35*35 به طول 200 متر روستای
قزوين 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
احداث کانال  انتقال اب شهرستان
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
16:47 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
احداث کانال های
بوشهر 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:18 ب.ظ
پروژه انتقال اب زراعی روستای
مازندران 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
احداث کانالهای
بوشهر 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
احداث کانالهای
بوشهر 1397/11/15 تاریخ گذشته