1397/11/29
15:27 ب.ظ
حفر چاله حداقل به ابعاد35*35 و کاشت 3200 اصله نهال اکالیپتوس و بستن با قیم
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:24 ب.ظ
بازدید از باغات گل محمدی و مزارع گندم و بررسی افات و بیماریها و علفهای هرز --
فارس 1397/11/29 مهلت دار
09:38 ق.ظ
عملیات احداث  و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
08:44 ق.ظ
نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
نگهداری و توسعه فضای سبز شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:06 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر افات و بیماریهای
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
19:05 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر محصولات
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
19:03 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی خدمات درمانی گیاهی بر محصولات
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
16:20 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
12:41 ب.ظ
نصب و تامین لوازم گلخانه
نصب و تامین لوازم گلخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
انجام خدمات پرورش توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیر مستمر
تهران 1397/11/28 مهلت دار
12:14 ب.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
11:38 ق.ظ
دستمزد هرس درختان سطح شهر به تعداد 10000 اصله
دستمزد هرس درختان سطح شهر به تعداد 10000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
09:56 ق.ظ
ایجاد شبکه مراقبت باغات ومزارع حوزه
ایجاد شبکه مراقبت باغات ومزارع حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/28 مهلت دار
09:34 ق.ظ
احداث و نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی
احداث و نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:43 ب.ظ
احداث گلخانه به متراژ 1200 متر مربع هنرستان
احداث گلخانه به متراژ 1200 متر مربع هنرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
بازدید از مزارع گندم منطقه
بازدید از مزارع گندم منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
بازدید از مزار گندم منطقه
بازدید از مزار گندم منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
پروژه ایجاد شبکه مراقبت - پروژه فعالیت های اموزشی و ترویجی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
14:36 ب.ظ
سرمایه گذاری -- موقوفه  با کاربری کشاورزی 20 هکتار در
گلستان 1397/11/27 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
خرید خدمات درمانی گیاهی - گیاهپزشکی
خرید خدمات درمانی گیاهی - گیاهپزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
اجرا و ترمیم فضای سبز ضلع شمالی
اجرا و ترمیم فضای سبز ضلع شمالی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
13:46 ب.ظ
اجرای عملیات شبکه های مراقبت پش اگاهی و هدایت
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
اجرای عملیات شبکه های مراقبت
اجرای عملیات شبکه های مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
اجرای عملیات شبکه های مراقبت
اجرای عملیات شبکه های مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اماده سازی کاشت و نگهداری و مرمت فضای سبز
اماده سازی کاشت و نگهداری و مرمت فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/11/25 مهلت دار
13:35 ب.ظ
مدیریت تلفیقی مبارزه با افات و بیماریها و علفهای هرز و بهینه سازی مصرف سموم کشاورزی -
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
گلخانه 120 متر مربع
گلخانه 120 متر مربع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:38 ب.ظ
هرس باغات زیتون در سطح 32 هکتار پیوند
هرس باغات زیتون در سطح 32 هکتار پیوند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل :1- احداث و نگهداری از فضای سبزشهرکها و نواحی
گلستان 1397/11/24 مهلت دار
08:11 ق.ظ
طرح اصلاح باغات زیتون
طرح اصلاح باغات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:57 ب.ظ
عملیات سمپاشی علفکش و قارچ کش مزارع کلزا و گندم با استفاده از
مازندران 1397/11/23 مهلت دار
14:38 ب.ظ
نگهداری فضای سبز رینگ داخلی میدان
نگهداری فضای سبز رینگ داخلی میدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
احداث و نگهداری از فضاهای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان
گلستان 1397/11/23 مهلت دار
13:45 ب.ظ
طرح اصلاح باغات زیتون
طرح اصلاح باغات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقابل از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقابل از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده پشتیبان
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
انجام عملیات فضای سبز شهر
انجام عملیات فضای سبز شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/11/23 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
خرید و کاشت 40000 اصله نهال
خرید و کاشت 40000 اصله نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/22
13:38 ب.ظ
احداث گلخانه پژوهشی چمران
احداث گلخانه پژوهشی چمران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:04 ب.ظ
عملیات توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه
عملیات توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجرای عملیات المانهای سبز جهت استقابل
اجرای عملیات المانهای سبز جهت استقابل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:18 ب.ظ
خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز
خدمات توسعه و نگهداشت فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
شبکه مبارزه با علفهای هرز و دیده بانی و مبارزه با ملخ های بومی
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجرا و کاشت المان های استقبال از بهار
اجرا و کاشت المان های استقبال از بهار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده
اجرا و کاشت المانهای استقبال از بهار محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجرا و کاشت  المان های استقبال از بهار
اجرا و کاشت المان های استقبال از بهار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته