1397/09/25
12:40 ب.ظ
عملیات ترویج کشاورزی
عملیات ترویج کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:12 ق.ظ
احداث باغ الگویی پسته
احداث باغ الگویی پسته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
12:47 ب.ظ
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:37 ب.ظ
انجام پروژه حفظ نباتات
انجام پروژه حفظ نباتات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:14 ب.ظ
انجام پروژه حفظ نباتات
انجام پروژه حفظ نباتات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
اجرایی مزارع الگویی در سطح 8/5 هکتار
اجرایی مزارع الگویی در سطح 8/5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
سمپاشی جهت مبارزه با افات عمومی
سمپاشی جهت مبارزه با افات عمومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
سمپاشی علیه افات سن غلات در مزارع رها شده و ملخ و موش در بخش
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی کنترل بیولوژیک
خرید خدمات کارشناسی کنترل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
واگذاری عملیات کولتیواتور و لیچینگ
واگذاری عملیات کولتیواتور و لیچینگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
12:34 ب.ظ
سم پاشی علیه افات سن غلات در مزارع
سم پاشی علیه افات سن غلات در مزارع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
سم پاشی علیه افات سن غلات در مزارع رها شده
سم پاشی علیه افات سن غلات در مزارع رها شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
177 هکتار افزایش تولید محصولات زراعی
177 هکتار افزایش تولید محصولات زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
افزایش تولید محصولات باغی با رویکرد الگوی کشت
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
15:37 ب.ظ
177 هکتار افزایش تولیدات محصولات زراعی
177 هکتار افزایش تولیدات محصولات زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
افزایش  تولید محصولات زراعی با رویکرد الگویی کشت
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:47 ب.ظ
اجرای 3 پروژه طرح
اجرای 3 پروژه طرح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
سم پاشی علیه افات سن غلات در مزارع رهاشده و ملخ و موش در منطقه
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
ردیابی و کنترل افات و بیماری قرنطینه ایی
ردیابی و کنترل افات و بیماری قرنطینه ایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:19 ب.ظ
اجرای طرح کنترل مبارزه افات و بیماریها
اجرای طرح کنترل مبارزه افات و بیماریها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
توسعه باغات در اراضی شیبدار و مستعد شهرستان
توسعه باغات در اراضی شیبدار و مستعد شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:22 ب.ظ
مبارزه با افات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز -
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
اجرای فضای سبز مقابل بوستان
اجرای فضای سبز مقابل بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
انجام عملیات کشاورزی حفاظتی
انجام عملیات کشاورزی حفاظتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
عملیات هیلینگ اپ و هشت شنگ با تراکتور سنگین
عملیات هیلینگ اپ و هشت شنگ با تراکتور سنگین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:30 ب.ظ
صفافی و بارگیری کیسه های 50 کیلوگرمی
صفافی و بارگیری کیسه های 50 کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
ایجاد زیرساخت باغات -
ایجاد زیرساخت باغات -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات
افزایش تولیدات محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی
افزایش تولیدات محصولات باغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات
افزایش تولیدات محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات
افزایش تولیدات محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی
افزایش تولیدات محصولات باغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی
افزایش تولیدات محصولات باغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
افزایش تولیدات محصولات باغی -
افزایش تولیدات محصولات باغی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
اجرای پروژه کنترل افات و امراض و پیش اگاهی
اجرای پروژه کنترل افات و امراض و پیش اگاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:26 ق.ظ
بذرکاری مراقبت نگهداری روستاهای
بذرکاری مراقبت نگهداری روستاهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
اجرای کامل کشاورزی حفاظتی -
اجرای کامل کشاورزی حفاظتی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
اجرای طرح  کنترل و مبارزه با افات و بیماری ها -
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:57 ب.ظ
1397/09/10
13:01 ب.ظ
ردیابی افت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما در باغ نخیلات
فارس 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
کاهش عملیات خاکورزی و نظارت بر بقایای گیاهی
کاهش عملیات خاکورزی و نظارت بر بقایای گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:37 ب.ظ
ایجاد مزارع الگویی حبوبات و کلزا و گلرنگ و بادمجان در سطح 4 هکتار
هرمزگان 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خدمات بذر کاری و مراقبت رکعت
خدمات بذر کاری و مراقبت رکعت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته