1398/06/03
19:39 ب.ظ
احداث بندهای خاکی و بیولوژیک سورک ندوشن
احداث بندهای خاکی و بیولوژیک سورک ندوشن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/6/3 مهلت دار
19:15 ب.ظ
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
19:14 ب.ظ
گشت و مراقبت  خوردویی
گشت و مراقبت خوردویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
19:14 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
19:14 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
19:13 ب.ظ
احداث چاله فلسی و بوته کاری همراه با6 نوبت مراقبت و ابیاری
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
19:07 ب.ظ
کپه کاری حوزه
کپه کاری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
19:01 ب.ظ
مراقبت و ابیاری از نهالکاری مرتع
مراقبت و ابیاری از نهالکاری مرتع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
19:01 ب.ظ
مراقبت و ابیاری از نهالکاری
مراقبت و ابیاری از نهالکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
18:53 ب.ظ
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در حوزه های ابخیز
همدان 1398/6/3 مهلت دار
18:52 ب.ظ
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع  طبیعی
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/6/3 مهلت دار
18:50 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:50 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز فلار
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز فلار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز پروان
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز پروان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز
اجرای عملیات بیولوژیک حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/3 مهلت دار
18:49 ب.ظ
احداث کمربند حفاظتی 5 کیلومتری و 115 عدد بنچ مارک در
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/3 مهلت دار
18:48 ب.ظ
احداث کمربند حفاظتی مارگون به میزان 1930 متر
احداث کمربند حفاظتی مارگون به میزان 1930 متر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/3 مهلت دار
18:48 ب.ظ
پیشگیری و کنترل  افات و بیماریهای جنگل و مرتع به میزان 700 هکتار
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/3 مهلت دار
18:21 ب.ظ
عملیات ایجاد کمربندحفاظتی بنج مارک از نوع بتونی در منطقه
سمنان 1398/6/3 مهلت دار
18:07 ب.ظ
عملیات بیومکانیک حوزه کلم شهرستان بندرعباس
عملیات بیومکانیک حوزه کلم شهرستان بندرعباس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/6/3 مهلت دار
18:07 ب.ظ
پیشگیری و کنترل افات و بیماری جنگلی و مرتعی در سطح استان
هرمزگان 1398/6/3 مهلت دار
18:04 ب.ظ
عملیات مکانیک حوزه زهبارک
عملیات مکانیک حوزه زهبارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/6/3 مهلت دار
14:18 ب.ظ
گشت و مراقبت خودرویی
گشت و مراقبت خودرویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
14:07 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک بذرکاری جنگل
اجرای عملیات بیولوژیک بذرکاری جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
14:06 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک جنگل بذر کاری
اجرای عملیات بیولوژیک جنگل بذر کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
12:54 ب.ظ
عملیات ذخیره نزولات و بذرکاری در منطقه
عملیات ذخیره نزولات و بذرکاری در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
12:54 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
12:54 ب.ظ
جنگلکاری با بذر در منطقه
جنگلکاری با بذر در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
12:40 ب.ظ
عملیات پروژه  مراقبت و ابیاری از نهالکاری سنواتی در شهرستان
تهران 1398/6/3 مهلت دار
12:38 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
12:37 ب.ظ
اجرای سنگ و ملات حوزه سد
اجرای سنگ و ملات حوزه سد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
12:35 ب.ظ
اجرای ابخیزداری حوزه ابخیز
اجرای ابخیزداری حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
12:34 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری و هلالی ابگیر
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری و هلالی ابگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
12:34 ب.ظ
اجرای ابخیزداری حوزه ابخیز
اجرای ابخیزداری حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
12:33 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ابخیز لاور رزمی
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
11:38 ق.ظ
اجرای حفاظت فیزیکی از عرصه اعیان اداره کل
اجرای حفاظت فیزیکی از عرصه اعیان اداره کل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/6/3 مهلت دار
10:42 ق.ظ
اجرای عملیات خشکه چین در زیر حوزه
اجرای عملیات خشکه چین در زیر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/6/3 مهلت دار
09:37 ق.ظ
اجرای بیولوژیک بذرکاری جنگل
اجرای بیولوژیک بذرکاری جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
09:37 ق.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک جنگل بذرکاری
اجرای عملیات بیولوژیک جنگل بذرکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
09:36 ق.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک
اجرای عملیات بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
09:36 ق.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک بذرکاری جنگل
اجرای عملیات بیولوژیک بذرکاری جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 مهلت دار
09:32 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
08:36 ق.ظ
عملیات خاکی  ابخیزداری احداث سازه های بخش
عملیات خاکی ابخیزداری احداث سازه های بخش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/6/3 مهلت دار
08:36 ق.ظ
احداث بندهای سنگ و ملات حوزه
احداث بندهای سنگ و ملات حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:53 ب.ظ
عملیات بیولوژیک و بیومکانیک
عملیات بیولوژیک و بیومکانیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/6/2 مهلت دار
18:53 ب.ظ
عملیات بیولوژیک، مکانیک و بیومکانیک
عملیات بیولوژیک، مکانیک و بیومکانیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/6/2 مهلت دار