1398/11/09
09:54 ق.ظ
اجرای عملیات نهالکاری و مراقبت و .. حاشیه جاده
گلستان 1398/11/8 مهلت دار
09:25 ق.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
عملیات ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/11/8 مهلت دار
09:25 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری حوزه
اجرای عملیات ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/11/8 مهلت دار
09:22 ق.ظ
عملیات احداث  بند سنگی ملاتی شماره 4 و12 شهرستان
کرمان 1398/11/8 مهلت دار
09:20 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ساح
اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه ساح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
18:22 ب.ظ
احداث و تجهیز سکوهای تولیدنهال در نهالستان چغولگیر شهرستان
سمنان 1398/11/8 مهلت دار
17:17 ب.ظ
عملیات نهالکاری در سطح 30 هکتار در حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
13:44 ب.ظ
اجرای جنگلکاری وجین وسله شکنی منطقه
اجرای جنگلکاری وجین وسله شکنی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/11/8 مهلت دار
13:26 ب.ظ
اجرا جنگلکاری وجین و سله شکنی منطقه
اجرا جنگلکاری وجین و سله شکنی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/11/8 مهلت دار
09:47 ق.ظ
اجرای پروژه های مکانیکی بند ملاتی و گابیونی و خش
قزوين 1398/11/8 مهلت دار
00:14 ق.ظ
تولید 50/000 اصله نهال گلدانی در نهالستان انزل شهرستان
کرمانشاه 1398/11/7 مهلت دار
00:13 ق.ظ
مراقبت و نگهدری از نهال های تولیدی موجود و
مراقبت و نگهدری از نهال های تولیدی موجود و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
20:49 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل در حوضه داخلی
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل در حوضه داخلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/7 مهلت دار
20:49 ب.ظ
مطالعه و اجرای ابخیزداری و کنترل سیل
مطالعه و اجرای ابخیزداری و کنترل سیل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/7 مهلت دار
20:45 ب.ظ
نهالکاری با 7 مرحله ابیاری در منطقه چشمه خانم
خراسان جنوبي 1398/11/7 مهلت دار
20:07 ب.ظ
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
19:58 ب.ظ
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر
عملیات مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
19:57 ب.ظ
اجرای نهالکاری مراقبت ابیاری هیرمند 300 هکتار
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
19:57 ب.ظ
اجرا نهالکاری مراقبت ابیاری بمپور 500 هکتار
اجرا نهالکاری مراقبت ابیاری بمپور 500 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
19:37 ب.ظ
عملیات مدیریت
عملیات مدیریت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
15:36 ب.ظ
احداث سازه سنگی ملاتی حوزه قورچای
احداث سازه سنگی ملاتی حوزه قورچای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
14:55 ب.ظ
عملیات مدیریت هرزاب و نهالکاری ومراقبت و ابیاری در استان
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
14:42 ب.ظ
عملیات مدیریت هرزاب و نهالکاری ومراقبت و ابیاری در استان
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 مهلت دار
13:50 ب.ظ
پروژه های اجرایی عملیات ابخیزداری
پروژه های اجرایی عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/11/6 مهلت دار
12:52 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی به حجم 25000 مترمکعب و عملیات سنگ
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرا عملیات خاکی و عملیات سنگ و ملات
اجرا عملیات خاکی و عملیات سنگ و ملات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرا عملیات سنگ و ملات در حوزه
اجرا عملیات سنگ و ملات در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرا عملیات سنگ و ملات حوزه زیارت ازگندی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای مدیریت هرزاب توام با بذرکاری با تراکتور در سطح 50 هکتار
سيستان و بلوچستان 1398/11/6 مهلت دار
12:20 ب.ظ
توسعه جنگل با نهال
توسعه جنگل با نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/11/6 تاریخ گذشته
00:18 ق.ظ
فاز دوم عملیات ابخیزداری حوزه قلعه قاضی -تخت شهرستان
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
00:16 ق.ظ
اجرا عملیات احداث هلالی ابگیر با بذرکاری در مرتع
بوشهر 1398/11/5 تاریخ گذشته
00:15 ق.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل روستا سرارو شهر
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
00:14 ق.ظ
عملیات ابخیزداری پیشگیری و مهار سیل در
عملیات ابخیزداری پیشگیری و مهار سیل در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/05
21:11 ب.ظ
پروژه بیولوژیک بخش مرتع
پروژه بیولوژیک بخش مرتع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/11/5 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری زیرحوضه
اجرای عملیات ابخیزداری زیرحوضه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/11/5 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری زیرحوضه قوجه شهرستان
آذربايجان غربي 1398/11/5 مهلت دار
18:49 ب.ظ
اجرای عملیات ابیاری سنواتی همراه با مرمت تشتک
آذربايجان غربي 1398/11/5 مهلت دار
18:26 ب.ظ
احداث بادشکن غیرزنده در سایت مرنگلو 2 شهر
احداث بادشکن غیرزنده در سایت مرنگلو 2 شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/11/5 مهلت دار
17:50 ب.ظ
اجرای ابخیزداری
اجرای ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/11/5 مهلت دار
17:47 ب.ظ
ابیاری کشتهای سنوات طرح بیابان زدایی شهر
ابیاری کشتهای سنوات طرح بیابان زدایی شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/11/5 مهلت دار
17:47 ب.ظ
پروژه مراقبت و ابیاری کشت های سنواتی در
پروژه مراقبت و ابیاری کشت های سنواتی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/11/5 مهلت دار
17:47 ب.ظ
پروژه مراقبت و ابیاری کشت های سنواتی در طرح های  خیابان زدایی
البرز 1398/11/5 مهلت دار
14:41 ب.ظ
اجرای طرح مدیریت پایدار مراتع با موضوعیت
اجرای طرح مدیریت پایدار مراتع با موضوعیت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/11/5 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
عملیات ساماندهی و کنترل چرا دام
عملیات ساماندهی و کنترل چرا دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/11/5 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
احداث کمربند حفاظتی شهره
احداث کمربند حفاظتی شهره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/11/5 مهلت دار
10:06 ق.ظ
پروژه عملیات نهالکاری مراقبت و ابیاری 1000 هکتاری
قم 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/03
19:21 ب.ظ
نهالکاری ابیاری مراقبت و نگهداری 30 هکتاری
نهالکاری ابیاری مراقبت و نگهداری 30 هکتاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/11/3 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
اجرای پروژه نهالکاری و ابیاری و مراقبت در منطقه حیوی شهرستان
هرمزگان 1398/11/3 تاریخ گذشته
17:50 ب.ظ
اجرا پروژه نهالکاری وابیاری و مراقبت
اجرا پروژه نهالکاری وابیاری و مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/11/3 تاریخ گذشته