1397/09/24
13:57 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های
گشت و مراقبت از عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/24 مهلت دار
09:19 ق.ظ
انجام عملیات نگهداری فضای سبز مناطق
انجام عملیات نگهداری فضای سبز مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:36 ب.ظ
عملیات طرح بهره برداری از محصولات جنگلی و
عملیات طرح بهره برداری از محصولات جنگلی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
تهیه حمل کاشت  740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز نهالستان و
اجرای عملیات تجهیز نهالستان و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:19 ب.ظ
عملیات بذرکاری در هلالی های سنوات گذشته 100 هکتار -
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اجرای عملیات خشک چین به حجم
اجرای عملیات خشک چین به حجم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
10:31 ق.ظ
عملیات توسعه جنگل با نهال در منطقه
عملیات توسعه جنگل با نهال در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
10:31 ق.ظ
عملیات ابیاری و مراقبت در تنگ
عملیات ابیاری و مراقبت در تنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی
اجرای عملیات سنگی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
14:54 ب.ظ
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10
احداث بند چندمنظوره ابخیزداری KH10... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احداث بند خاکی حوزه
احداث بند خاکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند بتن غلطکی حوزه
احداث بند بتن غلطکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی حوزه
احداث بند سنگی ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی با قطعات
ایجاد کمربند حفاظتی با قطعات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تامین نهال صنوبر توسعه کشت
تامین نهال صنوبر توسعه کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیات وابسته به بوستان
نگهداری فضای سبز و تاسیات وابسته به بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
مراقبت و نگهداری از جنگلهای سنواتی و فضای سبز
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
عملیات تولید و نگهداری نهال در نهالستان شهرستان
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
عملیات بیولوژیکی بخش
عملیات بیولوژیکی بخش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/21 مهلت دار
11:35 ق.ظ
احداث پارک خطی دروی
احداث پارک خطی دروی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:10 ب.ظ
12:59 ب.ظ
16 کیلومتر کمربند حفاظتی
16 کیلومتر کمربند حفاظتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
اجرای کمربندی حفاظتی با قطعات بتونی
اجرای کمربندی حفاظتی با قطعات بتونی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
اجرای پروژه نظافت و نگهداری پارک جنگلی
اجرای پروژه نظافت و نگهداری پارک جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/9/20 مهلت دار
11:09 ق.ظ
قرارداد گشت و مراقبت و پیشگیری و اطفا حریق از عرصه های منابع طبیعی شهرستانهای
کرمان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی
بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
پروژه بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی
پروژه بهسازی و تکمیل گلخانه پژوهشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
جنگلکاری و کاشت نهال ابیاری مراقبت و نگهداری به
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
17:02 ب.ظ
پروژه حفاظت و حمایت از جنگل های
پروژه حفاظت و حمایت از جنگل های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
اجرای رعایت کامل روشهای حفاظتی 75 هکتار  افزایش تولید
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
بیابان زدائی و کنترل کانونهای بحرانی در 25 هکتار
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی ملاتی حجم 214 مترمکعبی در حوزه
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
کپه کاری با گونه های مرتعی 90 هکتار
کپه کاری با گونه های مرتعی 90 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
پروژه کمربند حفاظتی در منطقه اولیاء تایبادبه
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
اجرای پروژه سنگ ملات به حجم 321متر معکب عملیات سنگ ملات و 300 متر معکب  شفته اهکی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
اجرای سر ریز بند خاکی
اجرای سر ریز بند خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
توسعه باغات میوه در سطوح
توسعه باغات میوه در سطوح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
احداث و زیباسازی فضای سبز شهرک صنعتی
احداث و زیباسازی فضای سبز شهرک صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/19 مهلت دار
13:53 ب.ظ
توسعه جنگل در منطقه
توسعه جنگل در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
نگهاری فضای سبز پیمان
نگهاری فضای سبز پیمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/19 مهلت دار
09:00 ق.ظ
خرید و کاشت درخت و درختچه جهت نهضت درختکاری در سطح منطقه
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
اجرای پروژه ها شامل :احداث فضای سبز بوستان های محله ای
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی 3km در
ایجاد کمربند حفاظتی 3km در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
عملیات احداث و زیباسازی فضای سبز
عملیات احداث و زیباسازی فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
15:18 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه  حجم 340 مترمکعب در
عملیات ابخیزداری در حوزه حجم 340 مترمکعب در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته