1398/03/04
11:50 ق.ظ
خرید نشا گل گاو زبان وبذر گل گاو زبان و چای ترش و کود فسفاته و پتاسه
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
11:35 ق.ظ
بذور گیاهان مرتعی و داروئی
بذور گیاهان مرتعی و داروئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:56 ب.ظ
خرید بذر ترینیکاله برای 73 هکتار
خرید بذر ترینیکاله برای 73 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید بذر شبدر 30 هکتار
خرید بذر شبدر 30 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید بذر خلر برای40 هکتار
خرید بذر خلر برای40 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
خرید بذر ماشک برای 40 هکتار
خرید بذر ماشک برای 40 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید بذر نخود
خرید بذر نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
بذر گندم لیبل دار رقم حیدری میهن پیشگام
بذر گندم لیبل دار رقم حیدری میهن پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
کمک هزینه بذر جایگزین یونجه
کمک هزینه بذر جایگزین یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
اراستن و پیراستن فضای سبز محوطه ستاد و تهیه کود و بذروگل های فصلی
لرستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:25 ب.ظ
خرید انواع بذر و نشا و اندامهای تکثیری گیاهان دارویی جهت کشت
کرمانشاه 1398/2/31 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
خرید بذر قره یونجه و یونجه همدانی
خرید بذر قره یونجه و یونجه همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
09:58 ق.ظ
خرید و تحویل بذر اگروبایرون النگاتوم
خرید و تحویل بذر اگروبایرون النگاتوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
خرید و تحویل بذر جاشیر
خرید و تحویل بذر جاشیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خرید تحویل بذر کما به اداره کل منابع طبیعی استان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خرید و تحویل بذر قره یونجه به
خرید و تحویل بذر قره یونجه به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خرید و تحویل بذر درمنه دشتی
خرید و تحویل بذر درمنه دشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خرید و تحویل بذر اروشیا
خرید و تحویل بذر اروشیا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:53 ق.ظ
خرید و تحویل بذر سکاله مونتانوم به اداره کل منابع طبیعی
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:53 ق.ظ
خرید و تحویل بذر بروموس تومنتلوس
خرید و تحویل بذر بروموس تومنتلوس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
11:01 ق.ظ
خرید حمل بارگیری تحویل نشا ذرت
خرید حمل بارگیری تحویل نشا ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
خرید جو و تحویل ان به نهالستان
خرید جو و تحویل ان به نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
10:48 ق.ظ
کمک هرینه بذر جایگزین یونجه
کمک هرینه بذر جایگزین یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
بذر گندم لیبل دار به ترتیب اولویت حیدری میهن پیشگام به میزان 400 هکتار
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:46 ب.ظ
خرید بذر اسپرس
خرید بذر اسپرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
خرید گندم مقاوم به کم ابی رقم حیدری میهن  پیشگام و لیبل دار
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی جهت اجرای پروژه های
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خرید بذر اسپرس یا خلر
خرید بذر اسپرس یا خلر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
1398/02/25
10:15 ق.ظ
خرید بذر گل - نشان گل گاو زبان - بذر چای ترش - کود فسفاته و پتاسه
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:27 ب.ظ
بذر ماشک و بذر اسپرس بوجاری شده
بذر ماشک و بذر اسپرس بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
بذر جایگزین یونجه
بذر جایگزین یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
بذر گندم لیبل دار رقم حیدری میهن پیشگام
بذر گندم لیبل دار رقم حیدری میهن پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
5 تن نخود جهت کشت انتظاری و 10 تن بذر آنا
5 تن نخود جهت کشت انتظاری و 10 تن بذر آنا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
بذر نخود رقم سعید جهت استفاده در کشت پاییزه
بذر نخود رقم سعید جهت استفاده در کشت پاییزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
بذر ذرت سیلویی
بذر ذرت سیلویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
12:04 ب.ظ
بذر چمن اسپورت چهار تخم گلد لاین
بذر چمن اسپورت چهار تخم گلد لاین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
بذر ذرت از اقم میان رس و دودرس
بذر ذرت از اقم میان رس و دودرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
بذر جو گواهی شده بهمن جلگه یا ماکویی
بذر جو گواهی شده بهمن جلگه یا ماکویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/22 تاریخ گذشته
03:35 ق.ظ
خرید گندم مقاوم به کم ابی یا کم اب بر رقم حیدری
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:34 ق.ظ
خرید بذر اسپرس
خرید بذر اسپرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:34 ق.ظ
خرید بذر ماشک
خرید بذر ماشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:29 ق.ظ
بذر تریتکاله ماشک خلر اسپرس
بذر تریتکاله ماشک خلر اسپرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:29 ق.ظ
بذر گندم رقم حیدری و میهن و پیشگام
بذر گندم رقم حیدری و میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:26 ق.ظ
خرید بذر اسپرس
خرید بذر اسپرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:26 ق.ظ
خرید بذر خلر
خرید بذر خلر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:26 ق.ظ
خرید بذر گندم ارقام
خرید بذر گندم ارقام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:44 ب.ظ
خرید بذر گل گاوزبان - نشاء گل گاو زبان -بذر چای ترش - کود فسفاته وپتاسه
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
14:25 ب.ظ
بذر ذرت رودرس رقم فجر
بذر ذرت رودرس رقم فجر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
بذر اسپرس و ماشک و خلر و شبدر و سورگوم و تابلو برق و  دستگاه چندکاره بذرکار
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته