1398/04/24
15:04 ب.ظ
خرید بذر چمن
خرید بذر چمن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:08 ب.ظ
محصولات کشاورزی - بذر خلر گواهی شده - بذر ماشک - بذر جعفری - بذر تربچه
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:00 ب.ظ
تامین بذر مرغوب لوبیا چشم بلبلی تحویل
تامین بذر مرغوب لوبیا چشم بلبلی تحویل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
بذر گیاه ماشک گل خوشه ای
بذر گیاه ماشک گل خوشه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:19 ق.ظ
بذر گندم رقم حیدری و میهن و پیشگام
بذر گندم رقم حیدری و میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:06 ب.ظ
خرید بذر گندم ابی گواهی شده مقاوم به کم ابی یا کم اب بر
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
خرید بذر گندم
خرید بذر گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید 3000 کیلوگرم بذر کلزا رقم اکاپی جهت اصلاح بذور و بهبود تولید محصولات زراعی
چهارمحال بختياري 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
مقدار 500 کیلو بذر یونجه و 10000 هزار خزانه پانیکوم
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خرید بذور گیاهی مرتعی
خرید بذور گیاهی مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:31 ب.ظ
بذر گندم رقم حیدری -میهن و پیشگام
بذر گندم رقم حیدری -میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
خرید بذر ذرت گواهی شده
خرید بذر ذرت گواهی شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
خرید بذر جو گواهی شده(بهمن-جلگه-ماکویی) 100 تن
خرید بذر جو گواهی شده(بهمن-جلگه-ماکویی) 100 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
بذر گندم رقم حیدری میهن و پیشگام
بذر گندم رقم حیدری میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
خرید بذر مرتعی بومی  استان
خرید بذر مرتعی بومی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/13 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید بذر گیاه ماشک گل خوشه ای
خرید بذر گیاه ماشک گل خوشه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید بذر کما از عرصه های مرتعی استان
خرید بذر کما از عرصه های مرتعی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خرید بذر اسپرس از عرصه های مرتعی
خرید بذر اسپرس از عرصه های مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم
خرید بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
خرید بذور مقاوم به کم ابی یا کم اب بر گندم
خرید بذور مقاوم به کم ابی یا کم اب بر گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
خرید بذر گندم رقم میهن و پیشگام
خرید بذر گندم رقم میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید بذور ارقام دیم گندم
خرید بذور ارقام دیم گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:50 ب.ظ
خرید بذر گندم آبی مقاوم به کم ابی
خرید بذر گندم آبی مقاوم به کم ابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
بذر لیبل دار با اولویت حیدری - میهن- پیشگام
بذر لیبل دار با اولویت حیدری - میهن- پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی کنترل فرسایش
خرید بذور گیاهان مرتعی کنترل فرسایش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/4/12 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید بذر گندم
خرید بذر گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید بذور گندم کم اب بر لیبل دار رقم حیدری و میهن و پیشگام
آذربايجان غربي 1398/4/12 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی
خرید بذور گیاهان مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
15:20 ب.ظ
بذر لیبل دار رقم حیدری و میهن و پیشگام
بذر لیبل دار رقم حیدری و میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
خرید بذور گندم مقاوم به کم ابی رقم حیدری میهن پیشگام
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
خرید بذور ارقام دیم گندم
خرید بذور ارقام دیم گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
بذور لیبل دار گندم مقاوم به کم ابی شامل ارقام حیدری میهن و پیشگام
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
11:11 ق.ظ
خرید 2219 کیلو گرم جاشیر و 1054 کیلو گرم بذر کما
خرید 2219 کیلو گرم جاشیر و 1054 کیلو گرم بذر کما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید بذر یونجه دیم
خرید بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید بذر اسپرس
خرید بذر اسپرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید بذر گیاه ماشک گل خوشه ای
خرید بذر گیاه ماشک گل خوشه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
خرید بذر سالسولا و گیس پیرزن و سکاله مونتانو و جاشیر
کرمانشاه 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
14:27 ب.ظ
انواع بذور و پیاز گیاهان داروئی
انواع بذور و پیاز گیاهان داروئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
18:19 ب.ظ
خرید پیاز و بذر گیاهان دارویی
خرید پیاز و بذر گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/4/5 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
خرید انواع بذور و پیاز گیاهان داروئی
خرید انواع بذور و پیاز گیاهان داروئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
19:32 ب.ظ
خرید 8505 کیلوگرم بذر اسپرس
خرید 8505 کیلوگرم بذر اسپرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
خرید 2219 کیلوگرم جاشیر و 1054 کیلوگرم بذر کما از عرصه های مرتعی استان
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
خرید بذر گیاه ماشک گل خوش ای
خرید بذر گیاه ماشک گل خوش ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
خرید 2335 کیلو بذر گیاه یونجه دیم
خرید 2335 کیلو بذر گیاه یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:38 ب.ظ
بذر زیره سبز 600 کیلو
بذر زیره سبز 600 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
بذر جایگزین یونجه
بذر جایگزین یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/3 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
09:39 ق.ظ
خرید انواع بذر نشاء و اندام های تکثیری گیاهان دارویی جهت
کرمانشاه 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
14:07 ب.ظ
خرید جو ایرانی جهت اجرای پروژه های حفاظت
خرید جو ایرانی جهت اجرای پروژه های حفاظت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/30 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
تامین پیاز زعفران سورت شده
تامین پیاز زعفران سورت شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/30 تاریخ گذشته