1397/09/25
12:59 ب.ظ
خوراک ترکیبی اکسترود ماهیان قفس دریایی پاکت 25
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
10:02 ق.ظ
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:11 ب.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خرید اقلام و نهادهای دامی
خرید اقلام و نهادهای دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/19
15:42 ب.ظ
توسعه و ترویج مکانیزاسیون مزارع و خرید کنسانتره بچه ماهی و...
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید 25/000 عدد کیسه سبوس برنج 10 کیلویی
خرید 25/000 عدد کیسه سبوس برنج 10 کیلویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:17 ب.ظ
خرید پس دان مرغ گوشتی
خرید پس دان مرغ گوشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید جو علوفه ای خوراک دامی
خرید جو علوفه ای خوراک دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:10 ب.ظ
40 تن خوراک ویژه بچه ماهی گرمابی
40 تن خوراک ویژه بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
15 تن خوراک ویژه مواد کپور ماهی
15 تن خوراک ویژه مواد کپور ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
خوراک ترکیبی ماهی گرمابی اکسترود
خوراک ترکیبی ماهی گرمابی اکسترود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
خوراک ترکیبی نیشکر
خوراک ترکیبی نیشکر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:15 ب.ظ
خرید علوفه دی ماه 97 ایستگاه
خرید علوفه دی ماه 97 ایستگاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:02 ب.ظ
30 تن سبوس گندم از کارخانه های
30 تن سبوس گندم از کارخانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
15 تن کنجاله کلزا پودری
15 تن کنجاله کلزا پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید نهادهای دامی
خرید نهادهای دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:15 ب.ظ
کنسانتره - عرق بونجه - زغال سنگ - ارد گندم
کنسانتره - عرق بونجه - زغال سنگ - ارد گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:58 ب.ظ
15000 کیلوگرم غذای کنسانتره مولدین کپور معمولی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
جو خوراک دام فاقد بسته بندی تنی
جو خوراک دام فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:07 ب.ظ
40000 کیلو گرم غذای کنسانتره بچه ماهی کپور معمولی
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
علوفه حیوانات یونجه 30 تن
علوفه حیوانات یونجه 30 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:48 ق.ظ
علوفه حیوانات - یونجه 30 تن
علوفه حیوانات - یونجه 30 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:42 ب.ظ
غذای پودری بچه ماهی SFC و غذای مولد کپور
غذای پودری بچه ماهی SFC و غذای مولد کپور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:20 ب.ظ
2000 کیلوگرم غذای اکسترود کپور ماهیان با پروئین 35 درصد
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:39 ب.ظ
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
بلوک خوراک دام
بلوک خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:13 ب.ظ
بلوک خوراک اماده دام
بلوک خوراک اماده دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
کنسانتره خوراک دام 25 تن ذرت
کنسانتره خوراک دام 25 تن ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خرید 8 قلم نهاده دامی مورد نیاز دامپروری
خرید 8 قلم نهاده دامی مورد نیاز دامپروری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:09 ق.ظ
ذرت مرغوب برای تغذیه گاو های شیرده 15000 کیلو گرم
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:29 ب.ظ
خرید کنسانتره مولدین کپور معمولی اکسترود غوطه
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
خرید کنسانتره مولدین کپور معمولی اکسترود غوطه ور با پروتئین 35%
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
علوفه خشک بسته بندی
علوفه خشک بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید غذای ماهی ک غذای مولد خاویاری به مقدار 1500 کیلو گرم
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
12:09 ب.ظ
ذرت علوفه ای نوع بسته بندی فاقد بسته بندی
ذرت علوفه ای نوع بسته بندی فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
علوفه خشک بسته بندی شده
علوفه خشک بسته بندی شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اقلام علوفه ای شامل: 5 تن ذرت و 5 تن جو و 2 تن کنجاله سویا
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:18 ق.ظ
سبوس گندم از کارخانه
سبوس گندم از کارخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
کنجاله کلزا حداقل 25درصد پروتئین
کنجاله کلزا حداقل 25درصد پروتئین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:11 ب.ظ
خرید کنسانتره دامی
خرید کنسانتره دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ذرت علوفه ای چاپرشده
ذرت علوفه ای چاپرشده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:13 ب.ظ
خرید کنسانتره دامی جهاد
خرید کنسانتره دامی جهاد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید غذای ماهی شامل غذای مولد خاویار به مقدار 1500 کیلوگرم- غذای مولد کپور معمولی
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته