1397/09/23
09:10 ق.ظ
تهیه و اجرای نقوش خطوط عرضی و فلش در
چهارمحال بختياري 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
14:41 ب.ظ
تیهه مصالح و اجرای خط کشی راههای غرب استان
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:33 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی
تهران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
11:28 ق.ظ
خرید رنگ و اجرای عملیات خط کشی محوری
آذربايجان غربي 1397/9/21 مهلت دار
09:03 ق.ظ
تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی
گلستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
20:58 ب.ظ
خط کشی سرد محورهای در دست
فارس 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/17
08:48 ق.ظ
خط کشی سرد حوزه استحفاظی شهرستان های
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
11:48 ق.ظ
خط کشی سرد حوزه شهرستان
البرز 1397/9/15 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
خط کشی سرد حوزه استحفاظی
البرز 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی راههای اصلی
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:22 ب.ظ
اجرای خط کشی طولی با رنگ سرد ترافیکی
گلستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
اجرای عملیات خط کشی طولی با رنگ سبز ترافیکی
گلستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
08:10 ق.ظ
تهیه رنگ ترافیکی و حمل و اجرای خط کشی و نقوش ترافیکی سطح منطقه
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:42 ق.ظ
تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی در محورهای حوزه
سمنان 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
1397/09/11
13:30 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی سرد
خراسان شمالي 1397/9/11 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با گلاسبید
کرمان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:48 ق.ظ
عملیات خط کشی رنگ سرد ترافیکی
سمنان 1397/9/10 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
تهیه رنگ ترافیکی حمل و اجرای خط کشی و نقوش ترافیکی
خوزستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:57 ق.ظ
خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی سرد
خراسان شمالي 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
09:29 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای غرب استان
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی
تهران 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
09:25 ق.ظ
انجام پروژه در 4 ردیف شامل تهیه علائم راهنمایی و رانندگی
مركزي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
12:37 ب.ظ
تهیه و اجرای عملیات خط کشی رنگ سرد ترافیکی
سمنان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/02
08:19 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی راههای روستایی
آذربايجان غربي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/01
12:22 ب.ظ
خط کشی پارکینگ پایانه خسارت بیمه با رنگ دوجزئی
البرز 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
اجرای تابلو علائم و خط کشی تقاطع غیر همسطح
آذربايجان غربي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
07:12 ق.ظ
اجرای تابلوهای ترافیکی خط کشی چراغهای
بوشهر 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:10 ب.ظ
انجام خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی اکستروژن
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
11:19 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی راههای اصلی شریانی جنوب استان
آذربايجان غربي 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی سرد بخشی
خراسان شمالي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:57 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی سرد
خراسان شمالي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:45 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی راههای اصلی شریانی
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:06 ب.ظ
خط کشی سرد راههای حوزه شرق
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
خط کشی سرد راههای
خط کشی سرد راههای... راه و ترابری
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:25 ق.ظ
خط کشی سرد راه های حوزه غرب و شرق
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
خط کشی سرد راه های حوزه شهرستان
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:19 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی
تهیه و اجرای خط کشی... راه و ترابری
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی دو جزیی
لرستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی عرضی در سطح ناحیه
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی حوزه استان مرکزی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:37 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی حوزه استان
مركزي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
اجرای خط کشی پارکینگ واحد خسارت
البرز 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:08 ب.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای ورودی
خراسان جنوبي 1397/8/13 تاریخ گذشته