1397/11/27
1397/11/17
10:59 ق.ظ
1397/11/16
16:50 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی پروژه خط انتقال اب
قزوين 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:40 ب.ظ
تقویت و تشکیل گروههای گشت  بازرسی منابع ابی استان
البرز 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:02 ب.ظ
تقویت گروه های گشت و بازرسی
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
14:14 ب.ظ
1397/11/08
13:36 ب.ظ
1397/11/06
1397/11/02
1397/10/24
13:54 ب.ظ
واگذاری خدمات گروه های گشت وبازرسی
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
10:16 ق.ظ
انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی در قالب گروه های
کرمانشاه 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:20 ب.ظ
تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:40 ق.ظ
ساماندهی و نگهداری کانالهای نخیلات دشتستان
بوشهر 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:10 ب.ظ
بررسی کشف پیگیری انشعابات
قم 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/02
1397/09/27
11:48 ق.ظ
تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع ابی
البرز 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/10
1397/09/08
10:05 ق.ظ
1397/09/06
14:30 ب.ظ
1397/08/29
10:48 ق.ظ
1397/08/23
12:34 ب.ظ
واگذاری خدمات گشت  و نظارت بر چاه ها و منابع
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
16:19 ب.ظ
خدمات گشت و نظارت بر چاه های و منابع اب استان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
بازرسی و ویدئومتری شبکه جمع اوری فاضلاب - منطقه
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:18 ق.ظ
1397/08/18
18:55 ب.ظ
اجرای فاز دوم طرح حفاظت چاههای تغذیه مصنوعی مردمی
هرمزگان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
18:03 ب.ظ
فعالیت های بازرسی مشترکین
يزد 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/05
08:18 ق.ظ
انجام خدمات کنترل و نظارت بر منابع اب زیرزمینی
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
1397/07/23
11:07 ق.ظ
تشکیل  گروههای  گشت و بازرسی  منابع  اب
آذربايجان شرقي 1397/7/23 اعلام نشده
1397/05/28
14:37 ب.ظ
1397/05/27
09:07 ق.ظ
انجام عملیات گروه های گشت
کرمانشاه 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:34 ب.ظ
12:33 ب.ظ
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و سطحی حوضه خزر
آذربايجان شرقي 1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/03
13:14 ب.ظ
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و
آذربايجان شرقي 1397/5/3 اعلام نشده
1397/05/02
09:07 ق.ظ
عملیات گشت و بازرسی
کرمانشاه 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:59 ق.ظ
عملیات  ازاد سازی  سراسری  و موردی
لرستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/09
1397/04/05
14:31 ب.ظ
13:53 ب.ظ
تامین توزیع کنترل کیفی اب شرب بهداشتی
مركزي 1397/4/5 تاریخ گذشته