1398/09/19
10:22 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره
کردستان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
15:26 ب.ظ
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و سطحی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
08:39 ق.ظ
1398/09/17
1398/09/12
1398/08/22
18:29 ب.ظ
انجام خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها و
خراسان رضوي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
13:45 ب.ظ
انجام خدمات کنترل و نظارت بر رودخانه ها و گروههای کیفی
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/16
1398/08/12
09:39 ق.ظ
خدمات گشت و بازرسی نظارت و کنترل بهره برداری
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
08:38 ق.ظ
1398/08/04
08:01 ق.ظ
انجام گشت و نظارت منابع اب زیرزمینی امورهای
خراسان رضوي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
09:07 ق.ظ
انجام گشت و نظارت منبع آب زیرزمینی
خراسان رضوي 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:53 ب.ظ
انجام خدمات گروه کنترل و نظارت
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
انجام خدمات کنترل و نظارت بر منابع اب زیر زمینی
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/06
12:37 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی جوش خط اصلی انتقال اب
مازندران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:18 ب.ظ
انجام بازرسی
کردستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:56 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی جوش خط اصلی انتقال اب
مازندران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/31
18:21 ب.ظ
ساماندهی و نگهداری کانالهای نخیلات
بوشهر 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:11 ب.ظ
ساماندهی و نگهداری کانالهای
بوشهر 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/23
1398/05/12
1398/03/26
12:27 ب.ظ
12:21 ب.ظ
1398/02/17
08:54 ق.ظ
1398/02/16
10:23 ق.ظ
1398/02/14
12:58 ب.ظ
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی
اردبيل 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
12:52 ب.ظ
خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع اب استان
سمنان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/03
08:15 ق.ظ
1397/12/09
08:41 ق.ظ
1397/11/27
1397/11/17
10:59 ق.ظ
1397/11/16
16:50 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی پروژه خط انتقال اب
قزوين 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:40 ب.ظ
تقویت و تشکیل گروههای گشت  بازرسی منابع ابی استان
البرز 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:02 ب.ظ
تقویت گروه های گشت و بازرسی
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی منابع
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته