1398/11/01
09:00 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور اماده
کرمان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/29
07:59 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدای
ساماندهی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/26
14:00 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/10/26 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای
ساماندهی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
09:39 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور اماده
کرمان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:58 ب.ظ
تعمیرات و بهسازی ارامستان
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور آماده بهشت رضا
کرمان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
08:23 ق.ظ
ساخت قبور و ملزومات ان
ساخت قبور و ملزومات ان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/21
10:04 ق.ظ
بهسازی و مرمت گلزار شهیدان
بوشهر 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
10:10 ق.ظ
بهسازی و مرمت گلزار شهیدان
بوشهر 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/16
08:27 ق.ظ
ساخت قبور و ملزومات آن در ارامستان شهرداری
فارس 1398/10/16 اعلام نشده
1398/10/14
15:23 ب.ظ
گود برداری و ساخت تعداد 2000 قبر 3 طبقه در
تهران 1398/10/14 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
ساماندهی و کف سازی گلزار مطهر
مركزي 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
10:01 ق.ظ
ساماندهی و کف سازی گلزار مطهر شهدای
مركزي 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
15:12 ب.ظ
عملیات ساماندهی و کف سازی
مركزي 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/05
18:44 ب.ظ
اجرای پروژه تکمیل قطعه ایثارگران ارامستان
بوشهر 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/03
18:31 ب.ظ
احداث قبور یک طبقه اجری
احداث قبور یک طبقه اجری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/3 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
احداث 128 قبر یک طبقه اجری در نور 7
خراسان رضوي 1398/10/3 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
پروژه همسطح سازی ارامستان روستای
تهران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:29 ب.ظ
تولید سنگ لحد و عملیات بنایی گورستان سطح شهر
همدان 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/26
08:12 ق.ظ
پروژه همسطح سازی ارامستان روستای
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
13:54 ب.ظ
ساخت قبور و ملزومات ان در ارامستان شهرداری
فارس 1398/9/25 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
تولید سنگ لحد و عملیات بنایی گورستان سطح شهر
همدان 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/23
08:25 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور اماده بهشت رضا
کرمان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
07:55 ق.ظ
اجرای پروژه تکمیل قطعه ایثارگران
بوشهر 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:07 ب.ظ
تهیه مصالح و اجری ساخت قبور اماده بهشت
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
ساخت قبور و ملزومات ان در ارامستان شهرداری
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/16
09:11 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/05
12:12 ب.ظ
مرمت و بازسازی مزارهای شهدای
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:59 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدای روستای
اردبيل 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:48 ق.ظ
ساماندهی بازسازی مرمت و قبور مطهر
کرمانشاه 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:33 ب.ظ
ساخت المان تک مزاری گلزار شهدای
البرز 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
13:32 ب.ظ
خرید پارچه مورد نیاز خدمات تکفین در ارامستانهای تحت
خراسان رضوي 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/18
10:12 ق.ظ
تهیه مصالح و ساخت قبور
تهیه مصالح و ساخت قبور... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/12
08:53 ق.ظ
اجرای عملیات خاکریزی و شن ریزی روی قبور در قطعات مختلف سازمان
تهران 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/11
08:54 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور اماده
کرمان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:37 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا بهشت فاطمه
اردبيل 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/29
09:34 ق.ظ
ساخت قبور و حفرو دفن و ساخت قبور پیش ساخته
البرز 1398/7/29 اعلام نشده
1398/07/28
12:05 ب.ظ
حفاری و چیدمان قبور
حفاری و چیدمان قبور... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
14:05 ب.ظ
ساماندهی سقف گلزار شهدای
اردبيل 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:13 ب.ظ
بازسازی قبور شهدا به صورت تک مزاری
مركزي 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:39 ق.ظ
پروژه فاز تکمیلی غسالخانه روستای
مركزي 1398/7/20 اعلام نشده
1398/07/16
18:30 ب.ظ
بازسازی و ساماندهی مزار شهدای
اردبيل 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
18:48 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا روستای
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای تک مزاری روستای
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای تک مزاری روستای گرمک از توابع شهرستان
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بازسازی و ساماندهی گلزار شهدای
اردبيل 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/15 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/7/15 تاریخ گذشته