1398/09/24
15:39 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/24 مهلت دار
15:36 ب.ظ
زیرسازی و گچکاری و نقاشی سقف و دیوار و سقف
تهران 1398/9/24 مهلت دار
13:16 ب.ظ
تهیه صالح و رنگ امیزی ساختمان جدید اداره کل
قزوين 1398/9/24 مهلت دار
13:08 ب.ظ
گچ و خاک و آستر
گچ و خاک و آستر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/24 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
1398/09/23
10:26 ق.ظ
تعمیر و بهسازی واحدهای عملیاتی شرق
خوزستان 1398/9/23 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
تهیه مصالح و احداث کامل سفت کاری نازک کاری و محوطه
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
10:07 ق.ظ
رنگ امیزی کلاس
رنگ امیزی کلاس... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:56 ب.ظ
اجرای عملیات سفتکاری و نازک کاری ساختمان ایستگاه ماره 2 اتشنشانی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
13:04 ب.ظ
نقاشی ساختمان اداری دیوار و سقف
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
12:30 ب.ظ
تهیه قوطی فولادی فلزی 2*3 سیم جوش نمره 3 و تهیه اجرای رنگ تمام پلاستیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تخریب و اصلاح پست برق و نقاشیو گچکاری واحد خوابگاه دامشجویی ریحانه
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای فاز اول عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمانهای اسکلت فلزی
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
10:36 ق.ظ
اجرای عملیات نازک کاری 4 بلوک
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
10:20 ق.ظ
اجرای نازک کاری 4 بلوک پروژه زائرسرای
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:57 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان سینا وصدرا
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
ترمیم و زیرسازیو نقاشی ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
14:13 ب.ظ
انجام شستشو و رنگ امیزی  حمام های ساختمان
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:16 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث  کامل سفت کاری نازک کاری و محوطه دارالقران
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
11:54 ق.ظ
تیغه دیواری کفسازی و سرامیک گچکاری نقاشی
کردستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
رنگ امیزی سقف و درب و چهارچوب
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
تعمیرات جزئی مدارس
تعمیرات جزئی مدارس... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:42 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان خرده کاری
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
اجری نازک کاری 4 بلوک پروژه زائر سرای
خراسان رضوي 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/17
19:30 ب.ظ
تخریب کفپوشها و اصلاح دربها و سرامیک کاری به ابعاد 60*60 درجه یک ایرانی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
تخریب گچ و خاک و نصب سرامیک حدود 120 مترمربع
قزوين 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:14 ب.ظ
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
کنده کاری زیرسازی صاب زنی کامل تمیر کاری اجرای
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
1398/09/14
19:02 ب.ظ
گچکاری و رنگ امیزی رنک روغن و پلاستیکی
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و سقف دفتر پستی 900 مترمربع
البرز 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات شات
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
11:25 ق.ظ
تعمیرات جزئی رنگ امیزی مامورسرا
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تعویض سنگ توالت
تعویض سنگ توالت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:55 ب.ظ
لوله کشی اب و اخذ حق امتیاز و نقاشی و بازسازی کف ابدارخانه
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
اجرای پروژه نازک کاری سالن کنفرانس و راهرو بازدید
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
متراژ 1800 متر نقاشی بیمارستان با رنگ روغنی و ترمیم گچ
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
11:48 ق.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری و حیاط
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
نقاشی ساختمان اداری ی
نقاشی ساختمان اداری ی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
دستمزد اجرای سفید کاری زیر و روی کار
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:48 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان با رنگ روغنی حدود 10000 متر
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
نقاشی ساختمان با رنگ روغن نیم مات
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10