1397/11/30
11:04 ق.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
11:02 ق.ظ
احداث دیوار گایبون محور روستایی
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
16:47 ب.ظ
احداث دیوار حائل
احداث دیوار حائل... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/11/29 مهلت دار
15:35 ب.ظ
احداث دیوار گت کش
احداث دیوار گت کش... راه و ترابری
مازندران 1397/11/29 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
احداث فاز دوم دیوار حائل سنگی
کردستان 1397/11/29 مهلت دار
09:33 ق.ظ
دیوارکشی در معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:46 ب.ظ
احداث دیوار ضامن
احداث دیوار ضامن... راه و ترابری
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
14:12 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/11/28 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
بازسازی و مرمت دیوارهای ساحلی رودخانه
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
13:32 ب.ظ
احداث دیوار ضامن گابیون
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
احداث دیوار ضامن محور
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار کشی و ساماندهی خیابان
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
10:16 ق.ظ
دیوار چینی رودخانه
دیوار چینی رودخانه... راه و ترابری
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
پروژه فاز دوم دیوار حفاظت  ساحلی جنوب
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/23
16:42 ب.ظ
عملیات بهسازی و احداث دیوار حفاظتی رودخانه
مازندران 1397/11/23 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
اجرای دیواره سنگی رودخانه
گلستان 1397/11/23 مهلت دار
09:41 ق.ظ
پروژه فاز دوم دیوار حفاظت ساحلی جنوبشرقی بندر شهید
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/16
17:22 ب.ظ
20 متر دیوار گایبون راه روستایی پی رجه
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
17:16 ب.ظ
20 متر دیواری گایبون راه روستایی
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:41 ب.ظ
ساخت دیوار و تعمیرات ابنیه
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
ساخت دیوار و تعمیرات ابنیه محور
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:17 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی
احداث دیوار حفاظتی... راه و ترابری
مازندران 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
آذربايجان غربي 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
09:07 ق.ظ
اجرای ساخت دیوار و تعمیرات ابنیه محور
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:03 ب.ظ
احداث دیوار گایبونی روستای
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
1397/11/13
22:02 ب.ظ
اجرای دیوار حائل روستای
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
عملیات اجرایی ساماندهی و احداث دیوار ساحلی در
خراسان جنوبي 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
تکمیل دیوار حائل شهرک
تهران 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/12
09:53 ق.ظ
احداث دیوار و ابرو  راه روستایی
مازندران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:17 ق.ظ
احداث دیوار حائل در مسیر
آذربايجان شرقي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:56 ب.ظ
اجرای دیوار هدایت اب پل بزرگ
هرمزگان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
احداث دیواره آبرو ورودی روستای
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
عملیات احداث دیوار سنگی  به مساحت 312/5 متر مکعب روستای
قزوين 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
احداث دیوار حفاظ بتنی و مصالح سنگی
هرمزگان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
21:21 ب.ظ
واگذاری احداث دیوار حفاظ بتنی و مصالح سنگی
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
اجرای دیوار هدایت  اب پل
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
اجرای پروژه ادامه تکمیل دیوار ساحلی
خراسان جنوبي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:51 ب.ظ
عملیات احداث دیوار سنگی  روستای ورکه رود
قزوين 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
14:39 ب.ظ
احداث دیوار برگشتی پل روستای
مازندران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
12:54 ب.ظ
احداث دیوار برگشتی پل روستای
مازندران 1397/11/6 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
احداث دیوار برگشتی پل روستا
مازندران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:55 ب.ظ
احداث دیوار در راه روستایی
مازندران 1397/11/4 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل
اصفهان 1397/11/4 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:16 ب.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... راه و ترابری
گيلان 1397/11/3 تاریخ گذشته
16:09 ب.ظ
احداث دیوار اطاقور - خرما
گيلان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:43 ب.ظ
احداث دیوار سنگی
احداث دیوار سنگی... راه و ترابری
مازندران 1397/11/2 تاریخ گذشته