1398/03/04
18:28 ب.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... راه و ترابری
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
18:28 ب.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... راه و ترابری
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
14:37 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی رودخانه
گلستان 1398/3/4 مهلت دار
13:14 ب.ظ
10:35 ق.ظ
نگهداری راه های روستایی استان احداث دیوار و زهکش و
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
13:20 ب.ظ
دیوار سید بند رودخانه
مازندران 1398/3/2 مهلت دار
13:06 ب.ظ
اجرای دیوار سیل بند
ايلام 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
18:20 ب.ظ
پروژه دیوار ساحلی روستا
مركزي 1398/3/1 مهلت دار
14:30 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
ساماندهی رودخانه... راه و ترابری
اردبيل 1398/3/1 مهلت دار
08:57 ق.ظ
تکمیل دیوار حفاظتی بیمارستان
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
09:20 ق.ظ
عملیات اجرایی فاز اول دیواره گذاری رودخانه
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
09:10 ق.ظ
1398/02/30
18:17 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
14:47 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی در امتداد بلوار
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
12:57 ب.ظ
احداث دیوار حائل سنگی محور
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:55 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی حفاظتی
آذربايجان شرقي 1398/2/29 اعلام نشده
18:23 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار ساحلی
خراسان شمالي 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... راه و ترابری
مازندران 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
تکمیل دیوار حفاظتی روستای
بوشهر 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
سنگ چینی دیوارهای شرقی غربی حوضچه اسکله بهمنشر
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
19:49 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 5 ردیف شامل : 1- عملیات احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/25
19:17 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار ساحلی روستای بان
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
احداث دیوار سیل بند در سطح شهر
فارس 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
13:04 ب.ظ
04:25 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی با نمای سنگ مالون بندکشی و لاشه چینی
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:28 ق.ظ
پروژه دیوار ساحلی سطح شهر
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
07:46 ق.ظ
احداث دیوار ساحلی در کریتون
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:50 ب.ظ
مرمت و بازسازی دیوار ضامن و بستر راه
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
احداث دیوار مالون راه روستایی
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
احداث مرمت و باز سازی دیوار ضامن
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
احداث دیوار مالون راه روستایی
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:16 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی با نما سنگ مالون و بند کشی و لاشه چینی
خراسان جنوبي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:31 ب.ظ
اجرای دیوار مالون راه روستایی
گيلان 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
احداث دیوار گایبون محور روستایی
گيلان 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
مرمت و بازسازی دیوار ضامن وبسترراه و نارنج بن بالا
گيلان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:14 ب.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/2/14 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار حفاظتی حاشیه سیاهرود محدوده مجتمع
مازندران 1398/2/14 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
پروژه احداث دیوار ساحلی در کریتون
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
احداث دیوار حائل رودخانه
آذربايجان غربي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
10:07 ق.ظ
اجرای دیوار حفاظتی حاشیه
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
اجرای دیواره ابرو روستای کیامحله با مصالح
مازندران 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
09:48 ق.ظ
احداث بریدهای عرضی رودخانه
مازندران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:24 ب.ظ
نگهداری راه های روستایی استان - احداث دیوارر زهکش
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
انجام پروژه در دو ردیف شامل احداث دیوار ضامن راه روستایی پی سرا
گيلان 1398/2/10 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
اجرای پروژه ی موج شکن ساحلی
مازندران 1398/2/10 اعلام نشده
12:24 ب.ظ
فاز دوم ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه
خوزستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
همدان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:56 ب.ظ
احداث دیوار ضامن پیلجه املش
گيلان 1398/2/9 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
اجرای دیوار بلدر پل صدا
گيلان 1398/2/9 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
اجرای کفسازی با پوشش سنگ لاشه و اجرای دیوار مالون در
گلستان 1398/2/9 تاریخ گذشته