1398/05/27
18:38 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی بلوک 1و2 و3 و ...
تهران 1398/5/27 مهلت دار
14:18 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ساختمان منزل سازمانی پلاک 6 هشت دستگاه
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/24
07:34 ق.ظ
ساخت و تکمیل  پروژه های باقیمانده مسکن مهر
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:31 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی بلوک 2 واحد 1و2 بلوک 3 سری دال واحد
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
تکمیل پروژه های باقیمانده مسکن مهر
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
07:42 ق.ظ
احداث پروژه 14 واحد مسکونی در روستای
خراسان جنوبي 1398/5/20 مهلت دار
1398/05/17
12:52 ب.ظ
پروژه سروش با کاربری مسکونی
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
احداث فاز یک پروژه مسکونی  60 واحدی
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:06 ب.ظ
عملیات تعمیرات منازل سازمانی بلوک 2 واحد 1و2 سری دال واحد4
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
احداث فاز 1 پروژه مسکونی 60 واحدی در
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
تکمیل عملیات اماده سازی سایت مسکن مهر جنوبی
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
07:49 ق.ظ
تکمیل پروژه های باقیمانده مسکن مهر
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
09:56 ق.ظ
اجرای سفتکاری و نماسازی و محوطه سازی 24 واحدی
چهارمحال بختياري 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:59 ق.ظ
احداث ساختمان مسکونی 9 واحده
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
تعمیر یک واحد مسکونی در محوطه اب شیرکن
بوشهر 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
08:31 ق.ظ
1398/05/08
12:23 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی برج های مسکونی واقع در جزیره
هرمزگان 1398/5/8 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و اجرای پروژه ها
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:27 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی برج های مسکونی
هرمزگان 1398/5/7 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
اجرای پروژه های مسکن شهری بلوکهای 82 و 95 و 83  و 94 پروژه
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:57 ق.ظ
پروژه ها شامل : اجرای بلوک های 82 و 95- 83و94 پروژه اسمان
خراسان شمالي 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
تعمیرات انتقالی 40 باب منازل کارگری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/6 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : اجرای پروژه سفت کاری نماسازی و محوطه سازی
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:41 ب.ظ
اجرای پروژه سفت کاری نماسازی و محوطه سازی 16 واحدی
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
ساخت پروژه مجتمع مسکونی در منطقه
تهران 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/02
18:32 ب.ظ
پروژه های دو برج مسکونی تجاری بلوکهای مسکونی و خدمات غیر انتفاعی
لرستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
پروژه شماره سه بلوک های مسکونی واقع در zove4تجاری محله ای
لرستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
ساخت سفتکاری و نازک کاری بلوک دهم پروژه مجتمع مسکونی
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
12:24 ب.ظ
عملیات اجرای اسکلت بتنی 6 طبقه مسکونی  به حدود تقریبی 3000 متر مربع
فارس 1398/5/1 اعلام نشده
09:25 ق.ظ
احداث 21 واحد مسکونی پیش ساخته بتنی + احداث ساختمان کلانتری در
لرستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
13:45 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی برجهای مسکونی در جزیره
هرمزگان 1398/4/31 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
احداث 21 واحد مسکونی پیش ساخته و احداث ساختمان کلانتری
لرستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:47 ق.ظ
اجرای عملیات 20 واحدی شهرستان
کردستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
بازسازی 24 واحد منازل مسکونی در
هرمزگان 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
19:44 ب.ظ
تعمیرات اساسی 30 باب منازل کارگری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/27 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
احداث فاز یک پروژه مسکونی 60 واحدی پلاژ شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
احداث 4 واحد مسکونی  متخصصین اردل
چهارمحال بختياري 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/25
09:19 ق.ظ
احداث فاز یک پروژه مسکونی 60 واحدی پلاژ شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
تکمیل واحدهای مسکونی فاز 4 محله 470 واحدی شهید
قم 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
12:40 ب.ظ
بهسازی 2 واحد منازل سازمانی فرودگاه
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
13:45 ب.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر (1)
البرز 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
09:43 ق.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر
البرز 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:15 ب.ظ
تعمیر وبازسازی چند واحد مسکونی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر
البرز 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:12 ب.ظ
بهسازی 2 واحد منازل سازمانی
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
احداث مجتمع تجاری مسکونی شهرک امام
هرمزگان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
احداث مجتمع تجاری مسکونی محله چاهستانیها
هرمزگان 1398/4/17 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
احداث مجتمع تجاری - مسکونی شهرک امام رضا قطعه 2
هرمزگان 1398/4/17 تاریخ گذشته