1399/04/17
10:10 ق.ظ
تکمیل 10 واحد مسکونی روستا
بوشهر 1399/4/17 مهلت دار
1399/04/16
10:22 ق.ظ
پروژه تکمیل 10 واحد مسکونی
بوشهر 1399/4/16 مهلت دار
1399/04/15
11:55 ق.ظ
احداث سه اتاقک در پادگان
کرمانشاه 1399/4/15 مهلت دار
1399/04/14
20:40 ب.ظ
ساخت پروژه 328 واحد مسکونی واقع در
خوزستان 1399/4/14 مهلت دار
14:56 ب.ظ
ساخت پروژه 228 واحد مسکونی در شهر
خوزستان 1399/4/14 مهلت دار
12:07 ب.ظ
احداث ساختمان اداری و منازل- احداث حصار پیرامونی منازل- احداث دیوار حائل
کرمانشاه 1399/4/14 اعلام نشده
11:55 ق.ظ
پروژه احداث بخش ا سی یو
پروژه احداث بخش ا سی یو... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1399/4/14 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
عملیات اجرایی مجموعه مسکونی
اصفهان 1399/4/14 مهلت دار
1399/04/12
19:45 ب.ظ
اجرای عملیات ساختمانی پروژه 11 واحدی مسکونی
يزد 1399/4/12 مهلت دار
1399/04/11
17:56 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی یکباب منزل سازمانی
بوشهر 1399/4/11 تاریخ گذشته
1399/04/10
21:25 ب.ظ
احداث 2 واحد مسکن متخصصین
سيستان و بلوچستان 1399/4/10 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
انتخاب کارگزار جذب خریدارهای عرصه واحدهای مسکن
البرز 1399/4/10 مهلت دار
11:23 ق.ظ
انتخاب کارگزار جذب خریدارهای عرصه واحدهای مسکن مهر
البرز 1399/4/10 مهلت دار
09:49 ق.ظ
تکمیل پروژه 30 واحدی شمالی الماس نگین
گلستان 1399/4/10 تاریخ گذشته
1399/04/09
14:37 ب.ظ
احداث پروژه طرح اقدام ملی مسکن در فاز 4 شهر ع
بوشهر 1399/4/9 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
احداث پروژه طرح اقدام ملی مسکن
بوشهر 1399/4/9 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
احداث پروژه طرح اقدام ملی مسکن
بوشهر 1399/4/9 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرا پوشش ضد حریق اسکلت فلزی
تهران 1399/4/9 اعلام نشده
12:11 ب.ظ
ساخت 2 واحد اقامتگاه پزشک
خراسان رضوي 1399/4/9 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
احداث 24 بلوک 18 واحدی منازل سازمانی
کرمان 1399/4/9 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
احداث منازل مسکونی و تکمیل مجتمع تجاری شه
سيستان و بلوچستان 1399/4/9 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
انتخاب کارگزار جذب خریدارهای عرصه و
البرز 1399/4/9 مهلت دار
1399/04/08
18:30 ب.ظ
عملیات یک بلوک مسکونی پروژه مسجد
خوزستان 1399/4/8 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تکمیل عملیات بلوک   مسکونی
خوزستان 1399/4/8 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
احداث منازل مسکونی
احداث منازل مسکونی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1399/4/8 تاریخ گذشته
1399/04/07
14:03 ب.ظ
تکمیل باقیمانده 480 واحد مسکونی در 24 بلوک اسکلت بتنی در پروژه
تهران 1399/4/7 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
واگذاری روژه های طرح اقدام مسکن ملی سطح استان
کرمانشاه 1399/4/7 تاریخ گذشته
1399/04/05
09:10 ق.ظ
احداث پروژه های روبنایی شرکت عمران صدرا شامل مسکن اقدام ملی و ...
فارس 1399/4/5 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
احداث پروژه های روبنایی
احداث پروژه های روبنایی... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/4/5 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
احداث پروژه های عمرانی
احداث پروژه های عمرانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1399/4/5 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
07:39 ق.ظ
تمدید موضوع اجرای مجموعه مسکونی
اصفهان 1399/4/5 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
واگذاری ساخت پروژه مسکونی
تهران 1399/4/5 تاریخ گذشته
1399/04/04
20:43 ب.ظ
ساخت پروژه 384 واحد مسکونی در ناحیه شهری ش
مركزي 1399/4/4 تاریخ گذشته
20:35 ب.ظ
تکمیل عملیات ساختمانی
تکمیل عملیات ساختمانی... ابنیه و ساختمان
تهران 1399/4/4 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
ساخت 160 واحد مسکونی
ساخت 160 واحد مسکونی... ابنیه و ساختمان
گيلان 1399/4/4 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
ساخت پروژه 72 واحد مسکونی
گيلان 1399/4/4 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
واگذاری پروژه های طرح اقدام مسکن ملی در سطح استان
کرمانشاه 1399/4/4 تاریخ گذشته
1399/04/03
15:15 ب.ظ
پروژه مجتمع مسکونی تجاری روناکی شانا
کردستان 1399/4/3 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
اجرای فونداسیون اسکلت و سقف 21 باب
تهران 1399/4/3 تاریخ گذشته
1399/04/02
12:29 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
کرمانشاه 1399/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
سمنان 1399/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
مركزي 1399/4/2 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
يزد 1399/4/2 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
اصفهان 1399/4/2 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
لرستان 1399/4/2 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
بوشهر 1399/4/2 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
تکمیل و احداث تعدادی از بلوک های مسکونی نیمه کاره
آذربايجان غربي 1399/4/2 اعلام نشده