1398/02/30
14:43 ب.ظ
تکمیل و احداث چند بلوک مسکونی در پروژه های مسکونی
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
تامین حمل مصالح و اجرای عملیات ساختمانی شامل خاکبرداری و
تهران 1398/2/30 مهلت دار
14:12 ب.ظ
تکمیل و احداث چند بلوک مسکونی در پروژه های مسکونی
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
تکمیل و احداث چند بلوک مسکونی در پروژه های مسکونی
فارس 1398/2/30 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
تکمیل و احداث چند بلوک مسکونی در پروژه های مسکونی
هرمزگان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
13:18 ب.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر
البرز 1398/2/29 مهلت دار
11:18 ق.ظ
تکمیل مسکن متخصص سه واحد
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
11:18 ق.ظ
تکمیل مسکن متخصص سه
تکمیل مسکن متخصص سه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
11:18 ق.ظ
تکمیل مسکن متخصص 3 واحد
تکمیل مسکن متخصص 3 واحد... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
08:02 ق.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر
البرز 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
10:46 ق.ظ
احداث مسکن مددجویی در
احداث مسکن مددجویی در... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
تعمیر و بازسازی دو واحد مسکونی
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:59 ب.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر
البرز 1398/2/25 مهلت دار
12:09 ب.ظ
عملیات ساخت واحد مسکونی شامل هال و پذیرایی0 تاق خواب- سرویس دستشویی- حمام
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
13:00 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات پروژه مسکونی
قم 1398/2/24 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
رفع نقص پروژه های مسکن مهر
البرز 1398/2/24 مهلت دار
11:53 ق.ظ
احداث مسکن مددجویی
احداث مسکن مددجویی... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
15:17 ب.ظ
عملیات تعمیرات ساختمانی منزل سازمانی  پلاک 16 ونک
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
10:20 ق.ظ
تکمیل پروژه امفی تاتر مجتمع فرهنگی تریبتی
کردستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
انجام پروژه دو ردیف شامل  تکمیل فاز دو دانشکده هنر و معماری
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/19
12:33 ب.ظ
192 واحدی مسکن مهر بهزیستی کرمان
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/16
09:33 ق.ظ
انجام 2 پروژه: اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع تا مرحله سفت کاری پروژه
آذربايجان غربي 1398/2/16 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
ساخت مسکن در روستاهای
ساخت مسکن در روستاهای... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
13:29 ب.ظ
اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع تا مرحله سفتکاری پروژه انبوه سازی مسکن
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
عملیات تکمیل ساخت پروژه یاس 6-5و 6 شهرستان
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
اجرای کارهای ساختمانی به روش سرجمع تا مرحله سفت کاری پروژه انبوه سازی مسکن
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
احداث 27 دستگاه ویلای مسکونی
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/11
12:13 ب.ظ
ساخت و تکمیل تعداد386 واحد مسکونی
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/08
19:37 ب.ظ
ساخت مسکن در روستاهای
ساخت مسکن در روستاهای... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
ساخت مسکن در شهرستان
ساخت مسکن در شهرستان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:32 ق.ظ
192 واحد مسکونی مهر
192 واحد مسکونی مهر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
فارس 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
سمنان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
تهران 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
زنجان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
کرمان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
گلستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
همدان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
قزوين 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی
آذربايجان شرقي 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی
آذربايجان غربي 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
سيستان و بلوچستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
کرمانشاه 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
خراسان جنوبي 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
خراسان شمالي 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
خراسان رضوي 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
کردستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
احداث 23088 واحد منازل سازمانی در 18 استان
لرستان 1398/2/2 تاریخ گذشته