1398/09/18
18:28 ب.ظ
براورد مامور سراداخل فرودگاه گرگان
گلستان 1398/9/18 مهلت دار
18:28 ب.ظ
براورد بهسازی ساختمان اداری و فنی فرودکاه
گلستان 1398/9/18 مهلت دار
15:20 ب.ظ
پروژه احداث ترمینال جدید
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/12
08:27 ق.ظ
احداث ترمینال جدید فرودگاه
آذربايجان شرقي 1398/9/12 مهلت دار
07:41 ق.ظ
احداث ترمینال جدید فرودگاه
آذربايجان شرقي 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/08
13:31 ب.ظ
بهسازی ترمینال فرودگاه
بهسازی ترمینال فرودگاه... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
فعالیتهای ساختمانی بهسازی
مازندران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
11:16 ق.ظ
بهسازی ترمینال فرودگاه
بهسازی ترمینال فرودگاه... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
10:29 ق.ظ
احداث برج مراقبت پرواز فرودگاه
مازندران 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/02
12:41 ب.ظ
احداث برج مراقیت پرواز فرودگاه
مازندران 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/18
14:12 ب.ظ
بهسازی فرودگاه
بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:41 ق.ظ
بهسازی برج مراقبت دیوار چینی سایه بان درب ورودی فرودگاه جهرم
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:03 ب.ظ
ساختمان لوکولایزر فرودگاه
هرمزگان 1398/8/1 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
بهسازی فرودگاه
بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:18 ب.ظ
بهسازی ساختمان فرودگاه
بهسازی ساختمان فرودگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:15 ب.ظ
بهسازی فرودگاه
بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
بهسازی فرودگاه
بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:32 ب.ظ
بهسازی فرودگاه
بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:53 ب.ظ
اجرای احداث ساختمان پلیس فرودگاه بین المللی
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/08
18:53 ب.ظ
بهسازی ترمینال فرودگاه
بهسازی ترمینال فرودگاه... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/06/25
19:09 ب.ظ
مرمت و بازسازی در ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/6/25 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
مرمت و بهسازی
مرمت و بهسازی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/20
18:45 ب.ظ
توسعه ترمینال فرودگاه بندرلنگه
هرمزگان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/16
18:57 ب.ظ
مرمت و بهسازی فرودگاه
مرمت و بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:20 ب.ظ
مرمت و بهسازی فرودگاه
مرمت و بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/09
19:45 ب.ظ
توسعه ترمینال فرودگاه
توسعه ترمینال فرودگاه... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/6/9 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
مرمت و بهسازی فرودگاه
مرمت و بهسازی فرودگاه... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:20 ب.ظ
بهسازی ابنیه سایت RCAG  فرودگاه
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/04/16
11:23 ق.ظ
بهسازی کابین برج فرودگاه ساری رفع مشکل انعکاس نور
مازندران 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
11:49 ق.ظ
پروژه تعمیر و بهسازی ساختمانهای
خوزستان 1398/4/15 اعلام نشده
1398/02/18
12:59 ب.ظ
ساخت ساختمان فرودگاه
ساخت ساختمان فرودگاه... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:54 ق.ظ
تکمیل عملیات باقیمانده در باند جنوبی فرودگاه
هرمزگان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/04
11:18 ق.ظ
بازسازی و مقاوم سازی ساختمان فرودگاه
چهارمحال بختياري 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:33 ق.ظ
1397/12/26
1397/12/25
1397/12/07
09:49 ق.ظ
1397/12/05
08:08 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها زیرساخت های تاسیسات برقی
فارس 1397/12/5 اعلام نشده
1397/11/30
1397/11/27
11:07 ق.ظ
مرمت و بهسازی ساختمان ها زیرساختها تاسیسات برقی مکانیکی و عوامل پروازی
لرستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:42 ب.ظ
بهسازی اتاق زیر برج فرودگاه
فارس 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
بهسازی جلو ساختمان اداری فرودگاه
فارس 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
بهسازی ساختمان NDBکمک ناوبری فرودگاi
فارس 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:12 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها زیرساخت های تاسیسات برقی مکانیکی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17