1398/05/28
13:44 ب.ظ
1398/05/22
08:11 ق.ظ
1398/05/16
08:16 ق.ظ
تامین تجهیزات و تکمیل باقیمانده برق رسانی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
1398/05/15
12:02 ب.ظ
تامین تجهیزات باقیمانده برق رسانی به فاز9  جدید
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تامین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق رسانی به فاز 8
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
1398/05/09
08:46 ق.ظ
1398/05/08
08:17 ق.ظ
طراحی ، تهیه اجرای روشنایی نورپردازی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:17 ب.ظ
08:40 ق.ظ
08:14 ق.ظ
تهیه تجهیزات نصب و تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت
همدان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/13
11:11 ق.ظ
1398/04/04
1398/03/27
09:15 ق.ظ
پروژه برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش
خوزستان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:09 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع  تحت پوشش
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
برقرسانی به فاز 2 پرورش ماهی شهید
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
16:13 ب.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری شبکه ها ی برق محورهای روستایی
لرستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
1398/03/11
15:14 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش
خوزستان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/02/03
1398/01/31
11:28 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش
خوزستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1397/12/22
08:54 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 9 شهر
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
09:36 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز5 شهر
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:55 ق.ظ
اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری
هرمزگان 1397/12/7 اعلام نشده
1397/10/05
10:56 ق.ظ
احداث شبکه توزیع برق فاز توسعه شهرک صنعتی
البرز 1397/10/5 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
تهیه  تجهیزات نصب تست و راه اندازی سه دستگاه پست
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:14 ق.ظ
نورپردازی خارجی ساختمان مرکز
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:18 ب.ظ
احداث پست 63/230 کیلو ولت
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:44 ق.ظ
احداث پست 230 کیلوولت
لرستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/07
1397/07/03
09:16 ق.ظ
اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه
هرمزگان 1397/7/3 اعلام نشده
1397/06/18
08:37 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط 63kv دومداره شهر صنعتی
مركزي 1397/6/18 تاریخ گذشته