1398/09/24
15:06 ب.ظ
12:58 ب.ظ
مشارکت در ساخت - اجرای پروژه مسکونی-تجاری
خوزستان 1398/9/24 مهلت دار
12:52 ب.ظ
مشارکت در ساخت یک پروژه مسکونی
تهران 1398/9/24 مهلت دار
08:45 ق.ظ
مشارکت در احداث ساختمان مسکونی و تجاری
هرمزگان 1398/9/24 مهلت دار
08:11 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT--  تکمیل کارخانه کمپوست
مازندران 1398/9/24 مهلت دار
07:41 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از گرمخانه
تهران 1398/9/24 اعلام نشده
1398/09/23
15:29 ب.ظ
مشارکتی مسکونی شمال مسکن مهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:28 ب.ظ
مشارکتی برج تجاری نشانه
مشارکتی برج تجاری نشانه... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
مشارکتی مسکونی جنب ترمینال پلاک اول
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی تجاری مسکونی خ
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی م
پروژه مشارکتی م... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
مشارکتی مسکونی شمالی مسکن
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی تجاری مسکونی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
مشارکتی مسکونی جنب ترمینال
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
مشارکتی تجاری مسکونی ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
15:25 ب.ظ
پروژه مشارکتی مسکونی 3راهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/23 مهلت دار
14:39 ب.ظ
پروژه مشارکتی خارقان
پروژه مشارکتی خارقان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/23 مهلت دار
14:39 ب.ظ
پروژه مشارکتی
پروژه مشارکتی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/23 مهلت دار
14:39 ب.ظ
پروژه مشارکتی شهرک
پروژه مشارکتی شهرک... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/23 مهلت دار
14:38 ب.ظ
پروژه مشارکتی بلوار افرینش
فارس 1398/9/23 مهلت دار
14:19 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه 66 واحدی تجاری مسکونی
اردبيل 1398/9/23 مهلت دار
13:29 ب.ظ
مشارکت در ساخت - ساخت طرح مجتمع تجاری، اداری و ورزشی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
13:29 ب.ظ
توسعه ساخت و تکمیل و تجهیز مجتمع ورزشی
تهران 1398/9/23 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
طراحی و احداث پروژه پیشگام
البرز 1398/9/23 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
مشارکت سرمایه گذاری در احداث بازار روز کوثر
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
09:22 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه های احداث بهره برداری و تحویل باشگاه
مركزي 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/21
12:38 ب.ظ
سرمایه مشارکت ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی تفریحی
تهران 1398/9/21 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
پروژه مشارکت در ساخت منازل مسکونی
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
15:38 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:31 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 1830 متری
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:30 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:30 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:30 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:30 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 686 متری
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:30 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:30 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:29 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی ا
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:29 ب.ظ
مشارکت در ساخت برج تجاری مسکونی نبوت
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:29 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی ت
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:23 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
15:23 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
14:45 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی --  ساخت پروژه مسکونی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
14:37 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - ساخت مرکز محله های
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:36 ب.ظ
اجرای پروژه نوسازی بهسازی و تجهیز شهربازی
لرستان 1398/9/20 اعلام نشده
14:32 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی -- اجرای پروژه مسکونی تجاری
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
13:50 ب.ظ
ساخت و بهره برداری از زمین تنیس در پارک ساحلی به روش BOT
اصفهان 1398/9/20 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
10:26 ق.ظ
مشارکت درساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
09:27 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - احداث و بهره برداری رستوران محیطی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
09:06 ق.ظ
مشارکت سرمایه گذاری بهبود و توسعه مجموعه های رفاهی در سطح استان
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده