1398/09/23
14:20 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین گاز
اردبيل 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/18
10:32 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد  گازبانی وصول مطالبات تعویض
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
10:04 ق.ظ
خدمات بهره برداری امداد گازبانی وصل مطالبات و تعویض کنتور و رفع نشتی منطقه 3 گازرسانی
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:15 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین در
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین در... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:03 ب.ظ
خدمات امداد و نگهداری و تعمیرات و بهره برداری تاسیسات گاز
يزد 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:38 ب.ظ
تامین خدمات نقلیه شرکت گاز استان 1 سال
خراسان شمالي 1398/9/7 اعلام نشده
17:37 ب.ظ
خدمات امداد گازبانی و تمیرات ابزار دقیق و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب شهر
خراسان شمالي 1398/9/7 اعلام نشده
1398/09/07
17:37 ب.ظ
انجام خدمات امداد گازبانی تعمیرات ابزار دقیق قرائت کنتور و
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری تعمیرات و بهره برداری تاسیسات گاز
يزد 1398/9/6 اعلام نشده
16:26 ب.ظ
12:44 ب.ظ
پروژه بازرسی و پلمپ  کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:29 ب.ظ
بازسازی خط تغذیه گاز اسیب دیده شهر
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی شرکت
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
19:06 ب.ظ
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
15:30 ب.ظ
انجام خدمات امداد گازبانی تعمیرات ابزار دقیق قرائت کنتور و توزیع صورتحساب
خراسان شمالي 1398/9/4 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
خدمات بهره برداری
خدمات بهره برداری... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/30
11:00 ق.ظ
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/26
10:31 ق.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1398/8/26 تاریخ گذشته
1398/08/25
07:53 ق.ظ
انجام خدمات امدادی نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
12:07 ب.ظ
انجام امور امدادی شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین و رفع نشتی گازبانی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
09:37 ق.ظ
انجام امور امدادی شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین رفع
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
مدیریت بهره برداری و خدمات شهری شهر
تهران 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/20
18:04 ب.ظ
انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات
مازندران 1398/8/20 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات
مازندران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
12:22 ب.ظ
عملیات امداد تعمیرات نگهداری و بهره برداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:29 ب.ظ
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز
اردبيل 1398/8/14 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
عملیات امداد تعمیرات نگهداری بهره برداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
08:57 ق.ظ
انجام خدمات امداد و نگهداری و تعمیرات تاسیسات در سطح شهرهای
اصفهان 1398/8/13 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
عملیات امداد و تعمیرات و نگهداری سطح شهر
اصفهان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
09:10 ق.ظ
انجام خدمات امداد گازبانی تعمیرات ابزار دقیق قرائت کنتور و توزیع صورتحساب
خراسان شمالي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
08:52 ق.ظ
انجام خدمات امداد گازبانی تعمیرات ابزار دقیق قرائت کنتور و توزیع صورتحساب
خراسان شمالي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
14:24 ب.ظ
انجام خدمات امداد
انجام خدمات امداد... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/8/9 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
انجام خدمات امداد گازبانی تعمیرات ابزار دقیق قرائت کنتور
خراسان شمالي 1398/8/9 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
انجام خدمات امداد گازبانی تعمیرات ابزار دقیق
خراسان شمالي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/01
09:58 ق.ظ
عملیات امداد تعمیرات نگهداری و بهره برداری تاسیسات گازرسانی ایستگاه های
اصفهان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
10:08 ق.ظ
عملیات امداد  تعمیرات نگهداری و بهره برداری تاسیسات گازرسانی ایستگاه های
اصفهان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:53 ب.ظ
عملیات  امداد تعمیرات نگهداری و بهره برداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
09:15 ق.ظ
عملیات امداد تعمیرات نگهداری و... در سطح شهرستان
اصفهان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
12:46 ب.ظ
امور خدمات نگهداری و پشتیبانی
امور خدمات نگهداری و پشتیبانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/7/25 اعلام نشده
1398/07/24
19:12 ب.ظ
پروژه تجمیعی تعمیرات شبکه ابزار دقیق کنتور بندی
همدان 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
پروژه خدمات امداد گاز متمرکز بهره برداری
آذربايجان غربي 1398/7/24 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
امور خدمات امدادگری
امور خدمات امدادگری... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/7/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
عملیات امداد تعمیرات نگهداری و بهره برداری در
اصفهان 1398/7/24 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات گازبانی
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
10:24 ق.ظ
امداد گازرسانی منطقه 4 غرب
امداد گازرسانی منطقه 4 غرب... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/7/23 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
امداد گازرسانی
امداد گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/7/23 اعلام نشده