1398/03/02
13:02 ب.ظ
انجام خدمات امداد بهره برداری گازبانی - تعمیرات توسعه شبکه و انشعابات و نصب و
خراسان جنوبي 1398/3/2 مهلت دار
10:08 ق.ظ
پروژه خدمات امداد گاز شهری روستایی و واحدهای صنعتی تابعه  قطع و وصل
آذربايجان غربي 1398/3/2 اعلام نشده
1398/03/01
13:55 ب.ظ
انجام خدمات امداد  بهره برداری گازبانی - تعمیرات توسعه شبکه و انشعابات
خراسان جنوبي 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
12:53 ب.ظ
خدمات عمومی فنی امداد و مرکز پیام در
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
13:23 ب.ظ
خدمات عمومی فنی و امداد و مرکز پیام در
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
13:38 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی
قزوين 1398/2/29 مهلت دار
09:27 ق.ظ
انجام عملیات امداد .نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی کنتور خوانی
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/27
08:17 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گاز در
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گاز
خدمات بهره برداری و امداد گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:29 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات و تعویض کنتور در سطح منطقه 4 گازرسانی
خراسان رضوي 1398/2/25 مهلت دار
14:18 ب.ظ
خدمات بهره برداری امداد گازبانی وصول مطالبات تعویض کنتور ناحیه
خراسان رضوي 1398/2/25 مهلت دار
11:37 ق.ظ
انجام عملیات امداد نگهداری وتعمیرات تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/22
08:39 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد و وصول مطالبات و تعویض کنتور و رفع نشتی منطقه 8
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:11 ق.ظ
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز تعمیرات و نگهداری تاسیسات
مازندران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
1398/02/11
09:50 ق.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی
کرمان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/04
14:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات ، گاز بانی ،تعویض رفع نشتی در سطح شش گاز رسانی
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات گازبانی تعویض کنتور
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:06 ق.ظ
تامین نیرو امداد و تعمیرات شرکت 180 نفر
مركزي 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/31
09:39 ق.ظ
خدمات امداد گاز نواحی
خدمات امداد گاز نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
10:29 ق.ظ
تامین نیروهای گازبانی امداد تعمیرات
مركزي 1398/1/29 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
خدمات امداد شهرهای
خدمات امداد شهرهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/27
08:31 ق.ظ
تامین نیروی امداد و تعمیرات شرکت
مركزي 1398/1/27 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
تامین نیروهای گازبانی امداد تعمیرات زون یک شرکت 318 نفر
مركزي 1398/1/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
تامین نیروهای گازبانی و امداد تعمیرات زون دو شرکت 300 نفر
مركزي 1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/26
13:15 ب.ظ
خدمات امداد رسانی خودروهای امداد و مرکز پیام مدت پیمان
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
11:40 ق.ظ
خدمات امداد وصول مطالبات گازبانی خدمات عمومی
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
12:14 ب.ظ
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز تعمیرات و نگهداری تاسیسات
مازندران 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خدمات امداد رسانی خودروهای امداد و مرکز پیام
گيلان 1398/1/24 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خدمات امداد وصول مطالبات گازبانی خدمات عمومی تعویض
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خدمات امداد رسانی خودروهای امداد و مرکز پیام
گيلان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:48 ب.ظ
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز تعمیرات و نگهداری
مازندران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات و خدمات
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
انجام امور خدمات شامل گازبانی- کنتور خوانی امداد دفتری
همدان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
08:14 ق.ظ
انجام امور خدمات شامل : گازبانی کنتورخوانی امداد - دفتری - تنظیفات
همدان 1398/1/18 اعلام نشده
1398/01/17
09:48 ق.ظ
انجام امور خدمات شامل : گازبانی کنتور خوانی امداد دفتری
همدان 1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/28
15:47 ب.ظ
1397/12/25
12:55 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی
کردستان 1397/12/25 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
خدمات امداد و گازبانی و تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
انجام عملیات امداد گازبانی تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
11:23 ق.ظ
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز تعمیرات و نگهداری تاسیسات
مازندران 1397/12/23 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
انجام عملیات امداد کازبانی ،تعمیرات و نگهداری تاسیسات گاز رسانی
اصفهان 1397/12/23 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
انجام عملیات امداد گازبانی تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1397/12/23 اعلام نشده
1397/12/22
13:32 ب.ظ
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز تعمیرات و نگهداری تاسیسات
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
انجام خدمات نواحی گازرسانی شرکت گاز
کردستان 1397/12/22 اعلام نشده