1398/05/31
09:21 ق.ظ
انجام امور خدمات امداد
انجام امور خدمات امداد... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
13:12 ب.ظ
انجام امورخدمات امداد گازبان متقاضیان مشترکین قرائت و توزیع قبوض
تهران 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/24
18:37 ب.ظ
خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه جنوب استان نواحی دره شهر
ايلام 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/22
11:31 ق.ظ
واگذاری خدمات
واگذاری خدمات... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/17
11:23 ق.ظ
انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب
چهارمحال بختياري 1398/5/17 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات گازبانی تعویض کنتور
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
08:14 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات گازبانی
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:31 ق.ظ
عملیات امداد تعمیرات نگهداری تاسیسات گازرسانی ایستگاه های تقلیل
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات تعویض کنتور و رفع نشتی
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:05 ق.ظ
خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه جنوب استان:
ايلام 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات تعویض کنتور و رفع نشتی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:16 ب.ظ
خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه شمال استان نواحی
ايلام 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
خدمات بهره برداری و پشتیبانی حوزه مرکز استان -
ايلام 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
10:55 ق.ظ
عملیات امداد و تعمیرات و نگهداری در
اصفهان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
09:52 ق.ظ
خدمات امداد و گازبانی و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و ایستگاه تقلیل فشار
اصفهان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:50 ب.ظ
انجام  امور خدمات امداد گازبان متقاضیان مشترکین  قرائت و توزیع قبوض وصول
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
خدمات مدیریت بهره برداری شهر
خدمات مدیریت بهره برداری شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی  مشترکین و کنتور خوانی نصب
قزوين 1398/5/6 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
1398/05/05
13:40 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین
قزوين 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی
قزوين 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
خدمات پشتیبانی گازرسانی ناحیه
خدمات پشتیبانی گازرسانی ناحیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز تعمیرات و نگهداری
مازندران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:34 ق.ظ
خدمات مدیریت بهره برداری شهر
خدمات مدیریت بهره برداری شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
09:27 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گاز در
آذربايجان غربي 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/30
11:38 ق.ظ
خدمات امداد و تعمیرات نشت یابی و اداری  و مالی و کالا و کنتورخوانی و توزیع قبوض
کردستان 1398/4/30 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گاز در
آذربايجان غربي 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
13:30 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی مشترکین
قزوين 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرهای
آذربايجان غربي 1398/4/29 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز
آذربايجان غربي 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
07:31 ق.ظ
پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز  در سطح شهرهای
آذربايجان غربي 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/26
13:04 ب.ظ
انجام عملیات بهره برداری امداد و گازبانی  مشترکین و کنتورخوانی نصب و تجهیزات
قزوين 1398/4/26 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرهای
آذربايجان غربي 1398/4/26 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز در سطح شهرهای
آذربايجان غربي 1398/4/26 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات گازبانی تعویض کنتور و رفع نشتی
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
12:53 ب.ظ
کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات شهری
تهران 1398/4/25 اعلام نشده
12:52 ب.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی خدمات
اصفهان 1398/4/25 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل
اصفهان 1398/4/25 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
1398/04/24
13:26 ب.ظ
واگذاری پروژه کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/18
09:14 ق.ظ
انجام امور خدمات امداد
انجام امور خدمات امداد... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
13:06 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گاز شهرهای
آذربايجان غربي 1398/4/17 اعلام نشده
11:41 ق.ظ