1397/11/28
11:58 ق.ظ
خرید ایستگاه های گازرسانی به
خرید ایستگاه های گازرسانی به... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/28 مهلت دار
08:13 ق.ظ
طراحی تهیه مصالح و ساخت ایستگاه با ظرفیت 200000 متر مکعب بر
هرمزگان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
10:50 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ورودی و خروجی 70 ایستگاه صنعتی
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
12:52 ب.ظ
طراحی و تهیه مصالح و ساخت ایستگاه با ظرفیتهای 100000 و 200000 مترمکعب بر ساعت
هرمزگان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
08:01 ق.ظ
تهیه مصالح حمل نصب و راه اندازی پنج مورد cps در شهرستان
مازندران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
11:11 ق.ظ
خرید ایستگاههای سی جی اس
خرید ایستگاههای سی جی اس... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/17
18:35 ب.ظ
خرید ایستگاه های CGS
خرید ایستگاه های CGS... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
خرید ایستگاههای سی جی اس
خرید ایستگاههای سی جی اس... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
08:43 ق.ظ
خرید ایستگاه های واحد اجرا
خرید ایستگاه های واحد اجرا... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/16 مهلت دار
1397/11/14
08:18 ق.ظ
احداث ایستگاه  تقلیل فشار گاز
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/14 اعلام نشده
00:06 ق.ظ
احداث ایستگاه های t.b.s روستاهای
احداث ایستگاه های t.b.s روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/13
09:08 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط 24 اینچ و فرعی سازمان
خوزستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
08:23 ق.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
09:20 ق.ظ
خرید 50 دستگاه  ایستگاه کابینتی و زمینی
آذربايجان شرقي 1397/11/10 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز وخطوط 24 اینچ و فرعی
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
09:30 ق.ظ
پروژه اجرای شبکه تغذیه  و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
خرید 50 دستگاه  ایستگاه کابینتی و زمینی
آذربايجان شرقي 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/06
11:28 ق.ظ
خرید ایستگاه های واحد صنایع
خرید ایستگاه های واحد صنایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/6 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
خرید 51 عدد ایستگاه  تقلیل فشار و اندازه گیری
گلستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
13:29 ب.ظ
خرید ایستگاه های واحد صنایع
خرید ایستگاه های واحد صنایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید 51 عدد ایستگاه  تقلیل فشار و اندازه گیری
گلستان 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/01
09:47 ق.ظ
احداث ایستگاه شیر انشعاب و ایستگاه تقلیل فشار
هرمزگان 1397/11/1 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
خرید 51 عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع
گلستان 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
08:34 ق.ظ
اجرای ساخت ایستگاه tbs شامل اتاق دیوار  محوطه و جاده دسترسی
اصفهان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:08 ق.ظ
ساخت ایستگاه TBS شامل اتاق دیوار جاده دسترسی در سه راهی
اصفهان 1397/10/26 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات احداث خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشارtbs و سیستم
آذربايجان غربي 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/25
09:19 ق.ظ
خرید ایستگاههای واحد اجرا سری 2
البرز 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
خرید ایستگاه گازرسانی به صنایع س
البرز 1397/10/25 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
طراحی و ساخت ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز
لرستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
ساخت ایستگاه TBS شامل اتاق و دبوار محوطه و جاده دسترسی در 3راهی
اصفهان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
10:08 ق.ظ
خرید 40 دستگاه ایستگاه کابینتی 400 و 10 دستگاه ایستگاه کابینتی 1000
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
واگذاری تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات ساخت سوله
قزوين 1397/10/24 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس و سیستم حفاظت کاتدیک
آذربايجان غربي 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
23:42 ب.ظ
ساخت ونصب و تعمیرفایر باکس در ایستگاه های CGS
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
13:53 ب.ظ
خرید 40 دستگاه ایستگاه کابینتی 400و 10
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
08:20 ق.ظ
تعویض پوشش خط تغذیه 24 اینچ از ایستگاه تقویت فشار گاز پل
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:41 ق.ظ
ارائه خدمات  راهبری بازرسی تعمیر و نگهداری و بهره برداری حدود 44 کیلومتر
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
ساخت 17 مورد ایستگاه تقلیل فشار 250/60 با ظرفیت 1000
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
ساخت 17 مورد ایستگاه تقلیل فشار 250/60 با ظرفیت 1000
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
17:31 ب.ظ
خرید ایستگاه کابینتی
خرید ایستگاه کابینتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
قزوين 1397/10/17 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و
خراسان جنوبي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
17:22 ب.ظ
عملیات بازسازی تعمیرات اساسی و راه اندازی دستگاه های گرمکن ایستگاه های TBS.CGS
اصفهان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
08:31 ق.ظ
خرید ایستگاههای واحد صنایع
خرید ایستگاههای واحد صنایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
08:11 ق.ظ
خرید ایستگاه کابینتی 400 و 1000
خرید ایستگاه کابینتی 400 و 1000... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
08:46 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه ورودی 11 شهرک
کرمان 1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/09
09:42 ق.ظ
پروژه احداث نصب راه اندازی و استقرار ایستگاههای تقلیل  فشار گاز الهیه
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
احداث نصب راه اندازی و استقرار ایستگاههای تقلیل فشار گاز
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
تعمیر اساسی ایستگاه تزریق گاز 700 پارسی
خوزستان 1397/10/9 اعلام نشده
1397/10/08
09:08 ق.ظ