1397/09/28
12:51 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/9/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
اجرای کامل عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن و پلی فولادی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:57 ق.ظ
ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلنی و پلی فولادی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
11:40 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی شامل 10012 متر شبکه پلی اتیلن و82 عدد انشعاب روکار
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
11:32 ق.ظ
نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی
خراسان رضوي 1397/9/28 مهلت دار
08:33 ق.ظ
25 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 450 انشعاب پراکنده شهری و روستایی
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
15 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده و نصب 110 انشعاب شهری  روستایی  و مرغداریهای شهر
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
اجرای خط انتقال جدید تلمبه خانه
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:20 ق.ظ
اجرای عملیات لوله گذاری و پلی اتیلن در اقطار مختلف جهت گازرسانی
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:20 ق.ظ
عیب یابی و رفع عیوب پوشش خطوط شبکه و انشعاب سابزونهای 131D 117B 115B
تهران 1397/9/28 مهلت دار
08:18 ق.ظ
اجرای 6 کیلومتر لوله گذاری در سطح محدوده گازرسانی
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
19:15 ب.ظ
پروژه احداث شبکه توزیع خط تغذیه ایستگاه های تقلیل فشار TBS و سیستم
آذربايجان غربي 1397/9/27 اعلام نشده
16:19 ب.ظ
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز
سمنان 1397/9/27 اعلام نشده
12:11 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور
اجرای عملیات گازرسانی به محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
11:56 ق.ظ
اجرای عملیات ساقه بلند کرد شیرهای حوضچه ای
يزد 1397/9/27 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
اجرای عملیات ساقه بلند کردن شیرهای حوضچه ای و
يزد 1397/9/27 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
اجرای سیستم لوله کشی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و لوله کشی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
09:00 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستا
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
08:21 ق.ظ
اجرای کامل عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
08:20 ق.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
08:18 ق.ظ
ساقه بلند کردن شیرها جهت تغییر حالت حوضچه ای به گیربکسی
ايلام 1397/9/27 مهلت دار
08:11 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محورگروس
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
13:43 ب.ظ
نصب شبکه و انشعابات پراکنده
نصب شبکه و انشعابات پراکنده... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1397/9/26 مهلت دار
13:18 ب.ظ
13:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به روستاهای
مركزي 1397/9/26 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 4250 متر خط تغذیه 10و8 اینچ زهکلوت
کرمان 1397/9/26 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای بهره برداری
خراسان رضوي 1397/9/26 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز 2 اینچ تقاطع
فارس 1397/9/26 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
خدمات 27002 متر گازرسانی به روستاهای
خوزستان 1397/9/26 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه شهرک 120 هکتاری و ایستگاه
کرمان 1397/9/26 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
1397/09/25
09:09 ق.ظ
52 میلومتر مسیر توزیع و شبکه گازرسانی روستاهای
خوزستان 1397/9/25 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی منطقه 1
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
07:55 ق.ظ
1397/09/24
19:54 ب.ظ
انجام مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
09:54 ق.ظ
عملیات جابجایی شبکه گاز 4 اینچ تقاطع
فارس 1397/9/24 اعلام نشده
08:32 ق.ظ
اجرای 14114 متر گازرسانی به روستاهای
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 31 کیلومتر شبکه توزیع
کرمان 1397/9/24 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
38 کیلومتر خط تغذیه
38 کیلومتر خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات گاز مایع
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
13:54 ب.ظ
اجرای 16700 متر لوله پلی اتیلن و 12000 متر لوله فولادی 6 اینچ گازرسانی به محور
لرستان 1397/9/22 مهلت دار
13:07 ب.ظ
گازرسانی به خط تغذیه
گازرسانی به خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/22 مهلت دار
09:22 ق.ظ
رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه لوپ
مركزي 1397/9/22 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
رفع مشکل تداخل جریان متناوب در خط تغذیه شهرک صنعتی
مركزي 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
13:43 ب.ظ
نشت یابی از خطوط تغذیه شبکه و تاسیسات و ایستگاهها
سمنان 1397/9/21 مهلت دار