1398/03/02
14:57 ب.ظ
پروژه کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاهای
زنجان 1398/3/2 مهلت دار
10:39 ق.ظ
اصلاح شبکه وانشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 4
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:08 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع و نصب انشعابات
خراسان شمالي 1398/3/1 مهلت دار
13:25 ب.ظ
گازرسانی به روستاهای محور خاکی
لرستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
گازسانی به روستاهای
گازسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
13:29 ب.ظ
گازرسانی به ساختمان نگهبانی شهرک صنعتی
گلستان 1398/2/31 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث شبکه توزیع گاز 9 روستای
احداث شبکه توزیع گاز 9 روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه اجرای داخلی گاز منازل سازمان
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
11:14 ق.ظ
ارزیابی پوشش خط اول ودوم و چهارم سراسری و خط پادگان 19 دی
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
تهیه و احداث شبکه توزیع و خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک
آذربايجان غربي 1398/2/31 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
احداث تامین تجهیزات مصالح و اجرای 2376 متر خط تغذیه 8 اینچ با
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/31 مهلت دار
08:27 ق.ظ
گازرسانی به تعدادی از صنایع شهرستانهای
آذربايجان غربي 1398/2/31 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
لوله گذاری خط تغذیه گاز در فاز توسعه شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
13:29 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
09:46 ق.ظ
پروژه گازرسانی به روستاهای
پروژه گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/2/30 مهلت دار
07:40 ق.ظ
36 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده مقاوم سازی و 380 انشعاب شهری
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
13:45 ب.ظ
تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه
گيلان 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
گازرسانی ب حفرات خالی و توسعه شبکه شهرستان
تهران 1398/2/29 مهلت دار
12:47 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
12:34 ب.ظ
تامین خدمات بهره برداری نواحی
تامین خدمات بهره برداری نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
تکمیل شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی ساوه
مركزي 1398/2/29 مهلت دار
08:55 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای بوریور علی و سفلی
لرستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
احداث 2376 متر خط تغذیه 8 اینچ جهت تقویت شبکه گاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
08:40 ق.ظ
پیکرانی و تست هیدرواستاتیک خط 12 اینچ
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
08:32 ق.ظ
08:32 ق.ظ
36 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده مقاوم سازی و 380 انشعاب شهری و
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
12:39 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز .ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/2/28 مهلت دار
11:20 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی
آذربايجان غربي 1398/2/28 اعلام نشده
11:04 ق.ظ
تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه
گيلان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
پروژه گازرسانی
پروژه گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تهیه و احداث شیکه توزیع و خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 31 مورد از صنایع
آذربايجان غربي 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/27
08:31 ق.ظ
گازرسانی به مجتمع گلخانه ای
گازرسانی به مجتمع گلخانه ای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
احداث شبکه داخلی و ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
پروژه گازرسانی به 25 مورد از
پروژه گازرسانی به 25 مورد از... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/2/26 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
گازرسانی به 9 روستای محور
گازرسانی به 9 روستای محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/2/26 مهلت دار
08:16 ق.ظ
گازرسانی به 46 مورد صنایع
گازرسانی به 46 مورد صنایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/2/26 مهلت دار
08:16 ق.ظ
احداث خط تغذیه روستاهای محور
احداث خط تغذیه روستاهای محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
گازرسانی به 21 مورد صنایع شهرستان های
آذربايجان غربي 1398/2/26 مهلت دار
08:12 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و خط تغذیه و سیستم حفاطت کاتدیک 32 مورد از صنایع در
آذربايجان غربي 1398/2/26 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
گازرسانی به 4 روستای محور لشگران
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:38 ب.ظ
اجرای گازرسانی به محور
اجرای گازرسانی به محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/2/25 مهلت دار
15:29 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/2/25 مهلت دار
15:19 ب.ظ
اجرای شبکه توزیع گاز و نصب انشعابات باقیمانده روستاهای
خراسان شمالي 1398/2/25 اعلام نشده
15:01 ب.ظ
گازرسانی به روستاهای محور خاکی
لرستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گاز رسانی
خراسان رضوي 1398/2/25 مهلت دار