1397/11/26
09:48 ق.ظ
جمع اوری 7300 متر خطوط فرسوده
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:39 ق.ظ
جوشکاری پلاکهای
جوشکاری پلاکهای... راه و ترابری
مازندران 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
12:50 ب.ظ
جوشکاری طویل پلاکهای
مازندران 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/14
16:48 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه ریل سوم و تجهیزات محافظ های
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
1397/11/06
17:52 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای
خراسان شمالي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
09:40 ق.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه و درزینها با تامین قطعات تعمیر اساسی یک
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:01 ق.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری
هرمزگان 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/24
12:21 ب.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری شهید
هرمزگان 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/18
20:11 ب.ظ
اجرای جوشکاری درزریل به روش شیار باریک به طول
تهران 1397/10/18 اعلام نشده
1397/09/06
20:52 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم
يزد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:57 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1397/9/3 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
تهیه مصالح نصب و اجرای محافظ های کفشک جریان
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:55 ق.ظ
تکمیل بهسازی و تجهیز دپوی لکوموتیوها
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
18:10 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
انجام نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن های مسیر خط 7
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:53 ق.ظ
جوشکاری طویل بلاک های
مازندران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:34 ق.ظ
07:34 ق.ظ
تعمیرات اساسی زیر شاسی تعداد 100 دستگاه واگن باری مخزن دار
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیرات باز سازی بدنه و کف تعداد 100 دستگاه واگن باری لبه بلند
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیرات اساسی تعداد 100 ست سیستم ترمز
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
1397/07/25
13:02 ب.ظ
تعمیرو نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری
هرمزگان 1397/7/25 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری
هرمزگان 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
08:59 ق.ظ
08:52 ق.ظ
تعمیرات و بازسازی قطعات و مجموعه های مکانیکی 45 دستگاه ترن ست
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
تعمیرات و بازسازی قطعات و مجموعه های برقی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:20 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی قطعات و مجموعه های برقی 45 دستگاه ترن ست
تهران 1397/7/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
تجهیز سیستم برق 22 دستگاه واگن المان
تهران 1397/7/22 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
تعمیرات و بازسازی قطعات و مجموعه های
تهران 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
08:45 ق.ظ
تجهیز بهسازی دپوی لکوموتیو
البرز 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:35 ق.ظ
تامین قطعات و بهسازی سیستمهای علائم الکتریکی اداره کل راه اهن
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:35 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای جاجرم اداره کل راه اهن
سمنان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:16 ق.ظ
جوشکاری درز دریل خط الومینای جاجرم اداره کل راه اهن
سمنان 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه و درزین ها
سمنان 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
بهسازی و تجهیزات علائم الکترونیکی
سمنان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:12 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی محور
هرمزگان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:21 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/04
15:13 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
12:01 ب.ظ
بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیوهای
تهران 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:37 ق.ظ
بازسازی 500 ست تیغه و ریل پلوئی سوزن
تهران 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/21
09:10 ق.ظ
تعمیر و نگهداری یاتاقان تراش چرخ محور و تعویض چرخ
تهران 1397/6/21 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید تا راه اندازی تجهیزات تست موتور لکوموتیو
البرز 1397/6/21 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
تجهیز و بهسازی دپوی لکوموتیو
البرز 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
14:12 ب.ظ
تکمیل بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی لکوموتیوها
يزد 1397/6/20 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
تعمیر و نگهداری یاتاقان، تراش چرخ، محور و تعویض چرخ و.....
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:24 ب.ظ
تکمیل بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی لکوموتیوها در
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
00:41 ق.ظ
روغن و روانکاری های مصرفی ماشین الات مکانیزه و
خراسان رضوي 1397/6/18 تاریخ گذشته