1398/09/06
13:43 ب.ظ
تعمیر و نگهداری خطوط ریلی
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/19
09:07 ق.ظ
انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:04 ب.ظ
نصب راه اندازی تجهیزات ATC و بلاک میانی خط سوم و چهارم
سمنان 1398/8/11 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
نصب راه اندازی تجهیزات ATC و بلاک میانی خط سوم و چهارم محور
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:11 ب.ظ
علائمی نمودن سوزن گمرک
قم 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
18:34 ب.ظ
12:38 ب.ظ
علائمی نمودن سوزن خط گمرک ایستگاه گارمانوری
قم 1398/7/14 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاهی خط سوم
سمنان 1398/7/14 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاهی خط سوم و چهارم
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
19:43 ب.ظ
نصب علائم الکتریکی ایستگاه های
خوزستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
نصب علائم الکتریکی ایستگاه های
لرستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
19:43 ب.ظ
نصب علائم الکتریکی ایستگاه های
قم 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:39 ق.ظ
احداث خطوط کارخانجات نیروی کشش در ایستگاه ابرین
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/04/15
11:58 ق.ظ
ساخت شبکه ارماتوربندی
خراسان رضوي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1397/12/11
14:42 ب.ظ
14:37 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و ویژه و سالیانه تزئینات داخلی
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/10/30
11:58 ق.ظ
بازسازی و اتصال تراز منفی 2 ایستگاه راه اهن
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/18
09:41 ق.ظ
1397/10/17
10:16 ق.ظ
دوبل کردن تراورس دومتری و تبدیل ان به چهار متر
هرمزگان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:45 ب.ظ
نصب باکس بتنی کیلومتر 1330
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:17 ب.ظ
عایق الکتریکی پلی امیدی پیچ درز ریل R60قطر خارجی
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/09/27
15:37 ب.ظ
بازسازی و اتصال تراز منفی 2 ایستگاه راه اهن تهران به مترو
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
08:49 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی سپرانتهای خط و کفشک ترمز
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/23
08:34 ق.ظ
جوشکار پلاک های
جوشکار پلاک های... راه و ترابری
مازندران 1397/9/23 تاریخ گذشته
1397/09/22
07:43 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و
تهران 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
09:47 ق.ظ
جوشکاری طویل بلاکهای
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/08/21
09:17 ق.ظ
جوشکاری درز ریل خط
جوشکاری درز ریل خط... راه و ترابری
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:32 ق.ظ
08:31 ق.ظ
08:31 ق.ظ
1397/08/19
09:54 ق.ظ
عملیات جوشکاری 7600 بند درز ریل طویل به روش سر به سر جرقه ای در
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:28 ب.ظ
ایمن سازی و رفع نواقص حریم ریلی ایستگاه های
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/07/18
08:45 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات تست
البرز 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:31 ب.ظ
بهسازی تجهیزات علائم الکتریکی کلیه ایستگاههای اداره کل راه اهن
سمنان 1397/7/15 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تجهیز و بهسازی دپوی لکوموتیو
البرز 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/20
09:13 ق.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی
هرمزگان 1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/10
14:23 ب.ظ
اجرای کامل عملیات روسازی فاز اول پروژه
قم 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/06
09:16 ق.ظ
بازگشایی ایستگاه راه آهن
کرمان 1397/6/6 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اجاره 30 دستگاه واگن
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:39 ب.ظ
عملیات زیرسازی پروژه اتصال به طرح راه اهن غرب کشور
همدان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/27
10:35 ق.ظ
تمدید - انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت و بازرگانی
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:58 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم
يزد 1397/5/24 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگن
کرمان 1397/5/24 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگن
يزد 1397/5/24 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگن
اصفهان 1397/5/24 اعلام نشده
1397/05/23
13:20 ب.ظ
عملیات تهیه ونصب ست کلنگی و
تهران 1397/5/23 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ