1397/09/25
13:36 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:33 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:29 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:28 ب.ظ
اجرای اسفالت روستای
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:27 ب.ظ
اجرای اسفالت روستای
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه ساختمان ایمنی
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:23 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای چشمه
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:21 ب.ظ
اجرای اسفالت روستاهای
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:20 ب.ظ
اجرای اسفالت روستاهای شهرستان
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:19 ب.ظ
اجرای طرح های هادی روستاهای
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:18 ب.ظ
اجرای اسفالت روستای
لرستان 1397/9/25 مهلت دار
13:13 ب.ظ
اجرای اسفالت بیندر راه روستایی
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اجرای اسفالت بلوار امام خمینی
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:04 ب.ظ
اسفالت برخی معابر شهرک صنعتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
12:45 ب.ظ
عملیات اسفالت بخشی از خیابان های شهرک
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
12:26 ب.ظ
اجرای اسفالت گرم روستای ایزی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
12:06 ب.ظ
تهیه حمل و اجرای دستی اسفالت به صورت لکه گیری و
همدان 1397/9/25 مهلت دار
11:57 ق.ظ
بهسازی و روکش  اسفالت محور روستایی
قم 1397/9/25 مهلت دار
11:55 ق.ظ
اسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
11:55 ق.ظ
درزگیری و روکش اسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ
قم 1397/9/25 مهلت دار
11:37 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :احداث و اسفالت محور
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
09:42 ق.ظ
09:06 ق.ظ
پروژه اسفالت خیابان فاضل هندی
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:49 ق.ظ
اجرای اسفالت راه روستایی محور
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:34 ق.ظ
روکش اسفالت خیابان
روکش اسفالت خیابان... راه و ترابری
بوشهر 1397/9/25 مهلت دار
08:15 ق.ظ
لکه گیری اسفالت راه روستایی
اردبيل 1397/9/25 مهلت دار
08:14 ق.ظ
لکه گیری و روکش اسفالت راه روستایی
اردبيل 1397/9/25 مهلت دار
08:14 ق.ظ
لکه گیری و ورکش اسفالت راه روستایی
اردبيل 1397/9/25 مهلت دار
08:02 ق.ظ
بهسازی و روکش اسفالت محور
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
19:59 ب.ظ
عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و اسفالت جاده دسترسی سد
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
19:51 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راههای روستایی
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
19:47 ب.ظ
15:14 ب.ظ
اسفالتهای حفاظتی سطح حوزه استحفاظی
گلستان 1397/9/24 مهلت دار
15:08 ب.ظ
اسفالت معابر شامل اجرای پریمکت خرید حمل پخش و کوبیدن اسفالت
گلستان 1397/9/24 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت مسیر دسترسی
گلستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای ابگرم
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:29 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:28 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:28 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 مهلت دار
13:27 ب.ظ
اسفالت ماشینی روستای
مركزي 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
خرید حمل پخش و تراکم اسفالت گرم با مصالح شکسته به ضخامت 5 سانتی متر
خراسان جنوبي 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
واگذاری بهسازی  و اسفالت راههای روستایی
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
11:53 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت کوچه های کم عرض منطقه 6
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
11:52 ق.ظ
اصلاح لایه اساس خیابان های کوی کروشات و سیاحی در حوزه
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
11:48 ق.ظ
جدولگذاری و زیرسازی و اسفالت
البرز 1397/9/24 مهلت دار
11:47 ق.ظ
خرید حمل پخش پخت تراش اسفالت معابر
البرز 1397/9/24 مهلت دار
11:45 ق.ظ
اجرای اسفالت گرم 5000 متررمبع در روستاهای
اصفهان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
بهسازی و اسفالت معابر  و تکمیل و توسعه پارکهای سطح شهر
لرستان 1397/9/24 اعلام نشده