1398/09/20
14:04 ب.ظ
خرید 1000 عد صفحه اتصالی ریل u33 و پیچ و مهره
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
13:53 ب.ظ
خرید لوازم راه اهن سیلو
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/16
13:04 ب.ظ
تجهیز و قطعات ریلی
تجهیز و قطعات ریلی... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/16 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
تجهیزات و قطعات ریلی
خراسان رضوي 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/13
12:36 ب.ظ
خرید 1000 عدصفحه اتصالی ریل U33 و پیچ و مهره
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:04 ب.ظ
اسنپر ته خط راه اهن
اسنپر ته خط راه اهن... راه و ترابری
البرز 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/07/28
13:46 ب.ظ
خدمات شستشو و نظاوت ناوگان خط
تهران 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
09:43 ق.ظ
خدمات شستشو و نظافت ناوگان خط
آذربايجان شرقي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/23
11:33 ق.ظ
خرید تعداد 80/000 عدد شمشیرک
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/20
15:01 ب.ظ
خرید ریل نمره 18 جهت معادن زغالسنگ
خراسان جنوبي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
08:48 ق.ظ
خرید ریل نمره 18 و متعلقات
خراسان جنوبي 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:24 ب.ظ
خرید تعداد 360000 ست تراورس به همراه ادوات
يزد 1398/7/15 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید تعداد 360000 ست تراورس به همراه ادوات مربوط پروژه
فارس 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
08:13 ق.ظ
خرید تعداد360000 ست تراورس به همراه
يزد 1398/7/13 اعلام نشده
1398/07/11
11:26 ق.ظ
خرید تعداد 360000 ست تراورس به همراه ادوات
فارس 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/07
07:46 ق.ظ
خرید 2000 سلول باتری ناوگان ac تضمین 361 میلیون
تهران 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:26 ب.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاه های راه اهن
اردبيل 1398/6/30 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاه های راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/6/30 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاه های
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/11
14:00 ب.ظ
خرید 13500 تن ریل نوع 60F1 در محور راه اهن
اردبيل 1398/6/11 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید 13500 تن ریل نوع 60F1 در محور راه اهن
تهران 1398/6/11 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
تهیه حمل نصب 3000 فقره انشعابات خانگی فاضلاب
آذربايجان شرقي 1398/6/11 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
خرید 13500 تن ریل نوع 60F1 در محور راه اهن
تهران 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/05/30
10:12 ق.ظ
09:06 ق.ظ
خرید ریل نمره 18 جهت معادن زغالسنگ
خراسان جنوبي 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
13:02 ب.ظ
خرید ریل نمره 18 و متعلقات جهت معدن زغالسنگ
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از توع 60e1
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از توع  60e1
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از نوع 60e1
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
خرید21371  تن ریل از توع   60e1
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از نوع 60e1
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/22
08:07 ق.ظ
07:59 ق.ظ
خرید 5 دستگاه سوزن راست و چپ راه اهن UIC60
يزد 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید 600 تن ریل uic60
خرید 600 تن ریل uic60... راه و ترابری
يزد 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:05 ب.ظ
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید 600 تن ریل uic60
خرید 600 تن ریل uic60... راه و ترابری
يزد 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید 5 دستگاه سوزن راست و 5 دستگاه سوزن چپ  UIC60 راه اهن
يزد 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:52 ق.ظ
تمدید  - خرید 78 دستگاه سوزن  50 دستگاه سوزن با شعاع 300 متر و 28 دستگاه سوزن
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
11:50 ق.ظ
1398/05/12
13:47 ب.ظ
تمدید -- خرید 13500 تن ریل نوع  60E1 جهت استفاده در محور راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تمدید -- خرید 13500 تن ریل نوع  60E1 جهت استفاده در محور راه اهن
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تمدید -- خرید 13500 تن ریل نوع  60E1 جهت استفاده در محور راه اهن
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته