1397/09/21
10:04 ق.ظ
سنسور نوری مدل DC30V کاربرد ماشین ریسندگی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
07:46 ق.ظ
خرید 200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
08:32 ق.ظ
تامین قلم قطعات بوژی 18-100 روسی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
خرید 200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:27 ب.ظ
تعمیرات و اصلاح محور و تعریض چرخ محور ماشین الات
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
1397/09/12
07:36 ق.ظ
خریدنصب و راه اندازی تجهیزات تست موتورالکوموتیو
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
19:17 ب.ظ
تامین 5 قلم قطعات بوژی 100- 18 روسی
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید تا راه اندازی تجهیزات تست موتور لکوموتیو
البرز 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:58 ب.ظ
مجموعه بوش و پلیت کیله گیج ریل راه
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه روانکار
خراسان رضوي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
18:33 ب.ظ
خرید تعداد 300 حلقه چرخ منو بلوک و لگن های
تهران 1397/8/28 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
تامین تعداد 50هزار کفشک ترمز چدنی گرید P10
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:31 ب.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی التریکی مقاومت ترمزی و کنتاکتورهای
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی afc خط یک - حمل و راه اندازی زیر کوب سنگ دستی
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:32 ق.ظ
خرید تعدادی حمل لوازم یدکی AFC خط یک
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:54 ق.ظ
تامین تعداد 20/000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:53 ب.ظ
تامین تعداد 20000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:09 ب.ظ
تامین تعداد 20/000 عدد کفشک ترمز چدنی کوچک
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:35 ق.ظ
خرید تعداد 300 حلقه چرخ منو بلوک و لگن های
تهران 1397/8/12 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
تامین تعداد 40000 عدد کفش ترمز کاپوزیت k با ضریب
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
11:45 ق.ظ
خرید و تحویل 3120000 لیتر روغن لکوموتیو
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:37 ق.ظ
1397/08/05
08:32 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی گرافیت کفشک جریان
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی ده دستگاه روانکار سطح ریل
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی الکتریکی ناوگان
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه پروفیل
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه تست اولتراسونیک
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/03
19:49 ب.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی الکتریکی ناوگان خط دو ساخت شرکت قطار شهری
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی 10 دستگاه روانکار سطح ریل
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه تست اولتراسونیک ریل و جوش
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی گرافیت کفشک جریان
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:11 ب.ظ
1397/07/18
09:05 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی الکتریکی مقاومت ترمزی وکنتاکتورهای
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی الکتریکی ساختBOMBARDIER
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی کوپلر
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی بیرینگ های FAGگیربکس
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:43 ب.ظ
خرید قاب کفش ترمز لکوموتیو المانی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
13:04 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات
البرز 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
00:47 ق.ظ
خرید واگن با کد 0150213 به تعداد
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/10
09:37 ق.ظ
تامین 20000 جفت لنت دیسکی
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
15:35 ب.ظ
خرید قطعات فنی قطار مسافری
تهران 1397/7/9 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
خرید 30 عدد شفت قلاب
خرید 30 عدد شفت قلاب... راه و ترابری
تهران 1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/08
15:33 ب.ظ
تامین 2000 جفت لنت دیسکی
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تامین قطعات و بهسازی سیستم های علائم الکتریکی
کرمان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
08:24 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات
البرز 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
08:41 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات
البرز 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:51 ب.ظ
بازسازی هوک 20 تا 100 تن ترمز های
خوزستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:23 ب.ظ
خرید لاینر تنطیم کننده اهرم ترمزلکوموتیو
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته