1397/11/29
09:47 ق.ظ
سرمایه گذار - اجرای سامانه پارکومتر هوشمند
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
1397/11/27
19:22 ب.ظ
10:40 ق.ظ
1397/11/25
11:46 ق.ظ
خرید تجهیزات نظارت تصویری جهت سامانه
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/22
13:48 ب.ظ
1397/11/21
12:33 ب.ظ
1397/11/18
13:43 ب.ظ
راه اندازی سیستم نظارت شهری
مركزي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/11
13:26 ب.ظ
کنترل و ساماندهی وسایل نقلیه و ناوگان باری در سطح منطقه 12 تهران
تهران 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/06
15:13 ب.ظ
خدمات توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت ناوگان راهداری FMS و تامین
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:25 ق.ظ
پروژه خرید تجهیزات سامانه های حمل و نقل هوشمند شهر
اصفهان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:21 ب.ظ
تمدید - واگذاری عملیات عمرانی توسعه زیرساخت
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:12 ق.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت و پشتیبانی سامانه های حمل و نقل هوشمند ITS شهر
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:43 ب.ظ
1397/08/25
15:01 ب.ظ
نگهداری دستگاههای ردیاب ناوگان راهداری
خراسان شمالي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:55 ق.ظ
ماسه شسته فاقد بسته بندی کیلو گرمی
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی 283 دستگاه GPS
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تهیه تار اه اندازی 250 دستگاه GPS
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/05/21
08:29 ق.ظ
اجرای زیر سازی  و روکش  اسفالت
بوشهر 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/18
08:48 ق.ظ
خرید و اجرای دوربین های نظارتی و ترافیکی در سطح شهر
سمنان 1397/5/18 اعلام نشده
1397/04/20
13:08 ب.ظ
خرید حمل  و نصب تجهیزات ایمنی و حفاظتی 300 سری از سامانه های
تهران 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/12
13:50 ب.ظ
تجدید خرید نصب راه اندازی سامانه های
بوشهر 1397/4/12 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار
قم 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/10
14:40 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب تجهیزات اطلاعاتی
خراسان شمالي 1397/4/10 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تامین نصب راه اندازی اموزش تجهیزات فاز 2 پروژه سامانه
بوشهر 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/09
13:25 ب.ظ
نصب و راه اندازی14 دستگاه سامانه نظارت تصویری و
تهران 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/03/11
15:04 ب.ظ
خرید دوربین های ترافیکی
لرستان 1397/3/11 اعلام نشده
14:55 ب.ظ
تجدید- خرید حمل نصب راه اندازی سامانه نظارت تصویری
هرمزگان 1397/3/11 تاریخ گذشته
1397/03/04
23:31 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی
البرز 1397/3/3 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم هشدار سرعت در ازاد راه
قم 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/28
14:27 ب.ظ
نصب و راه اندازی 4 دستگاه  سامانه نظارت تصویری  و عملیات  برق
تهران 1397/2/26 تاریخ گذشته
1397/02/25
22:29 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات دوربین های نظارتی و اجرایی چراغهای فرماندهی
خراسان رضوي 1397/2/25 تاریخ گذشته
22:22 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی 5 سامانه پایش تصویری ثبت تخلف عبور و
چهارمحال بختياري 1397/2/25 تاریخ گذشته
16:25 ب.ظ
دوربین های ثبت خلاف سرعت
يزد 1397/2/25 تاریخ گذشته