1398/05/28
12:01 ب.ظ
خدمات تهیه مصالح و اجرای موتورخانه
البرز 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
14:43 ب.ظ
عملیات مرمت وبازسازی موتورخانه در شهرستان
فارس 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:29 ب.ظ
انجام دو دوره معاینه فنی موتورخانه ها
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
انجام دو دوره معاینه فنی موتورخانه های حرارتی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:11 ب.ظ
تکمیل موتورخانه پلیس راه
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:03 ب.ظ
عملیات نوسازی موتورخانه مرکزی معاونت بهره برداری
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای موتورخانه
البرز 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
تعمیر و نگهداری موتور خانه
اردبيل 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:58 ب.ظ
معاینه فنی موتورخانه های گازسوز استان
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
عملیات نوسازی موتورخانه مرکزی معاونت بهره برداری
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:49 ب.ظ
1398/05/05
18:12 ب.ظ
تجهیز و راه اندازی موتورخانه
چهارمحال بختياري 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
بازسازی موتورخانه مرکزی ساختمان ستادی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
بازسازی سیستم موتورخانه شعبه
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:36 ب.ظ
سرویس دیگ موتورخانه بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:22 ب.ظ
احداث موتورخانه ایستگاه
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:55 ب.ظ
عملیات احداث موتورخانه ایستگاه نیک پسندی
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
انجام دو دوره معاینه فنی موتورخانه های
آذربايجان شرقي 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
15:59 ب.ظ
موتور خانه سالن ورزشی دانشگاه پیام نور
قزوين 1398/4/26 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
موتورخانه سالن ورزشی دانشگاه پیام نور استان
قزوين 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
رفع اشکالات و تعویض قطعات دیگ بخار
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
10:54 ق.ظ
خدمات رسانی تعمیر نگهداری راهبری موتورخانه ها
کردستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:49 ب.ظ
تعمیر موتورخانه خوابگاهها
اردبيل 1398/4/24 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه و ساختمان مجتمع قضائی
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:24 ق.ظ
بهسازی موتورخانه حرارتی برودتی
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:59 ب.ظ
احداث موتورخانه مدرسه توحید یک
کرمانشاه 1398/4/22 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
قرارداد تعمیر و نگهداری موتورخانه و ساختمان مجتمع قضایی
سيستان و بلوچستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:52 ب.ظ
تعمیر موتورخانه خوابگاه
اردبيل 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:07 ب.ظ
معاینه فنی و موتورخانه با 2 دیگ ااب گرم و مشعل و انالیز و
قزوين 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:07 ق.ظ
استاندار سازی موتورخانه های
اردبيل 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
استانداردسازی موتورخانه های
اردبيل 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:06 ق.ظ
راهبری نگهداری و بهره برداری از تاسیسات موتورخانه های شهرک فناوری
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
18:20 ب.ظ
تعمیر ژنراتور موتورخانه موزه فرش
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
تعمیر اساسی موتورخانه
خراسان جنوبي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/11
07:52 ق.ظ
تعویض لوله های پاس دو دیگ اب گرم  پاکمن66 عدد به طول 3/27 متر
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:36 ب.ظ
معاینه فنی موتورخانه
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
14:44 ب.ظ
خرید و نصب راه اندازی  موتورخانه ساختمان مجتمع  فرهنگی
خراسان رضوي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
12:47 ب.ظ
پروژه نگهداری تاسیسات و موتورخانه ساختمان های
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته