1397/11/30
09:05 ق.ظ
فاضله دهنده ارتعاش گیر دولا دو سیمه کاربرد یراق الات خطوط
آذربايجان غربي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
1397/11/28
16:35 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به صورت رینگ در دو شهر
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
13:47 ب.ظ
برق گیر 53 و 230KV
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 مهلت دار
09:50 ق.ظ
برق گیر 20kv
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/25
08:32 ق.ظ
صفحه اتصال زمین با ورق گالوانیزه
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
09:15 ق.ظ
پروژه  تهیه و تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه cgsشماره
آذربايجان غربي 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
12:16 ب.ظ
خرید 420 عدد برقگیر 20 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/17
08:48 ق.ظ
پروژه  تهیه و تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه cgsشماره
آذربايجان غربي 1397/11/17 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
سیم ارت و چوب برش و فازمتر
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:24 ب.ظ
کات اوت و برقگیر و تیغه جداکننده
سمنان 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 400و132 کیلوولت به همراه شمارنده
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 132 و 400 کیلو ولت به
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره 1
آذربايجان غربي 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/15
13:12 ب.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 132 و 400 کیلوولت + شمارنده
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 132 و 400 کیلوولت + شمارنده
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره
آذربايجان غربي 1397/11/15 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای سیستم صاعقه گیر ایستگاه CGS شماره 1
آذربايجان غربي 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
16:16 ب.ظ
خرید کت اوت برقگیر و تیغه جدا کننده  مورد نیاز
سمنان 1397/11/14 اعلام نشده
16:09 ب.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 132و400 کیلوولت به همراه شمارنده
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
20:21 ب.ظ
خرید سیم ارت و چوب برش فازمتر
اصفهان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/08
11:53 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی صاعقه گیر
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:28 ب.ظ
برقگیر 400 کیلو ولت  سرامیکی
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
18:41 ب.ظ
الکترود  ارت اتمایز 5 متر مربع
خراسان رضوي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:52 ق.ظ
خرید برقگیر63 کیلوولت
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
21:57 ب.ظ
خرید برقگیر 63 کیلو ولت
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:20 ب.ظ
خرید 30 دستگاه برقگیر با کنتور خطوط فوق توزیع
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خرید برقگیر 20 کیلو ولت  پلیمری
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خرید برقگیر پلیمری 20kv
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:54 ق.ظ
برقگیر 400 کیلووات سرامیکی
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید برقگیر 20 کیلو ولت پلیمری
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:47 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی صاعقه گیر
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تهیه و نصب راه اندازی صاعقه گیر
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:06 ب.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 33kv
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی صاعقه گیر
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:40 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی صاعقه گیر
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:19 ب.ظ
اجرای ارت الکتریکی و حفاظتی ترانس و تابلوهای
همدان 1397/10/23 تاریخ گذشته
16:43 ب.ظ
خرید برقگیر سیلیکونی 33 کیلوولت
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید برق گیر سیلیکونی 33kv
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
اجرا و ساخت صاعقه گیر
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:53 ب.ظ
برقگیر 400 کیلو ولت سرامیکی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:28 ق.ظ
کلمپ و  میله ارت و سیستم ارت
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:17 ب.ظ
اجرا و ساخت صاعقه گیر
اردبيل 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید 390 عدد برقگیر سیلیکونی مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید 30 دستگاه برقگیر با کنتور
فارس 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:49 ب.ظ
خرید 30 دستگاه برقگیر با کنتور خطوط فوق توزیع
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
خاک ارت و سیم مسی
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:26 ب.ظ
خرید 30 دستگاه برقگیر با کنتور خطوط فوق توزیع
فارس 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
خرید 1500 دستگاه برقگیر پلیمری
کردستان 1397/10/16 تاریخ گذشته