1398/02/30
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
07:33 ق.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/16
08:26 ق.ظ
خارج سازی مغروقه های موتور لنج
خارج سازی مغروقه های موتور لنج... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/07
08:54 ق.ظ
عملیات استریپ و تونل زنی
عملیات استریپ و تونل زنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:19 ب.ظ
اجرای عملیات جمع اوری و پاکسازی قسمتی از تاسیسات دریایی
بوشهر 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
اجرای عملیات جمع اوری و پاکسازی قسمتی از تاسیسات دریایی
اصفهان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/24
12:02 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناور و متعلقات وابسته
خوزستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/18
1397/12/28
10:03 ق.ظ
خدمات راهبری پایانه مسافری
خدمات راهبری پایانه مسافری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:25 ق.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات خشکی
خوزستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
16:05 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:26 ق.ظ
تهیه و نصب یک پست اسکله شناور خدماتی جهت پهلوگیری شناورهای امداد
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
11:59 ق.ظ
خدمات بندری امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی در
هرمزگان 1397/12/20 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی در
بوشهر 1397/12/20 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی در
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
14:03 ب.ظ
بهسازی اسکله صیادی سلخ احداث پهلو گر و رمپ قایقها
هرمزگان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
10:51 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
بوشهر 1397/12/18 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
11:32 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
تهران 1397/12/16 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
احداث اسکله شمع و عرشه به طول 150 متر و احداث دایک
بوشهر 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
1397/12/12
14:57 ب.ظ
ارائه خدمات راهبری پایانه مسافری
ارائه خدمات راهبری پایانه مسافری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:46 ب.ظ
کلیه خدمات و عملیات بندری و محموله کلینر و
کلیه خدمات و عملیات بندری و محموله کلینر و... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
لایروبی اسکله های 3و4 و سکوهای بندگیر در
لایروبی اسکله های 3و4 و سکوهای بندگیر در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/07
13:25 ب.ظ
انتقال و نصب اسکله شناور از بندر
انتقال و نصب اسکله شناور از بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:52 ق.ظ
عملیات استریپ و تونل زنی
عملیات استریپ و تونل زنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/11/29
11:49 ق.ظ
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری مربوط به پروژه بندر
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:13 ب.ظ
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/17
10:48 ق.ظ
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تمدید -- ساخت حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:21 ب.ظ
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/10
08:01 ق.ظ
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/06
13:40 ب.ظ
حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
08:15 ق.ظ
پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی
پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:43 ق.ظ
پروژه تدفین مطالعات بررسی وضعیت رسوب گذاری
پروژه تدفین مطالعات بررسی وضعیت رسوب گذاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:54 ب.ظ
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:09 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در اسکله و خط ساحلی
ارائه خدمات یدک کشی در اسکله و خط ساحلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در اسکله ها و خط ساحلی بنادر
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/11
11:22 ق.ظ
اجرای لایروبی اسکله ها و محدوده خط ساحلی
اجرای لایروبی اسکله ها و محدوده خط ساحلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
سرمایه گذاری اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیرکانتینری و جابجایی مسافر دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/09/27
16:29 ب.ظ
1397/09/13
08:05 ق.ظ
خدمات بندری امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز
خوزستان 1397/9/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:41 ب.ظ
انجام عملیات بار شماری و بارنویسی محموله کشتی های حامل کالای های
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
07:43 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1 و2 و 3 و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
گيلان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/05
09:03 ق.ظ
راهبری تامین پرسنل و نگهداری دستگاه حفاری نیمه شناور
مازندران 1397/8/5 اعلام نشده