1397/11/30
14:07 ب.ظ
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
11:54 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور AHTS
اجاره 1 فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور AHTS
اجاره 1 فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
14:56 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/28 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
تامین 3 فروند شناور یدک کش و یک فروند کشتی راهنما
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
11:00 ق.ظ
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/27 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فرودند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
10:32 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور asd
اجاره 1 فروند شناور asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور asd
اجاره 1 فروند شناور asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور asd
اجاره 1 فروند شناور asd... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
12:26 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری در سه ردیف
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری در سه ردیف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/25 مهلت دار
09:55 ق.ظ
قایق پدالو فایبر گلاس مدل قو ظرفیت 2 نفره
قایق پدالو فایبر گلاس مدل قو ظرفیت 2 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:12 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
12:23 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری در سه ردیف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/23 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی
انجام خدمات یک فروند بارج مسطح 2000 تنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
11:15 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور مسافربری در مسیر
اجاره یک فروند شناور مسافربری در مسیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:11 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش اتشخوار
اجاره یک فروند یدک کش اتشخوار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:08 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرومسافر بری
اجاره یک فروند شناور تندرومسافر بری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:52 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو
اجاره یک فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
14:21 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو
اجاره یک فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/13 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
خرید قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت
خرید قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:00 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:49 ب.ظ
اجاره شناور مسافربری
اجاره شناور مسافربری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خرید 1 فروند شناور کار کرده فلزی
خرید 1 فروند شناور کار کرده فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
يزد 1397/11/8 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:22 ق.ظ
خرید یک فروند شناور کارکرده فلزی
خرید یک فروند شناور کارکرده فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
يزد 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:43 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش
اجاره یک فروند شناور یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
13:09 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1
اجاره یک فروند شناور AHTS DP1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS
اجاره یک فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/6 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :1- طراحی ساخت حمل و تحویل دوازده فروند شناور
سيستان و بلوچستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور تدارکاتی
اجاره 1 فروند شناور تدارکاتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/6 اعلام نشده
09:41 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :1- طراحی ساخت حمل و تحویل دوازده فروند
هرمزگان 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :1- طراحی ساخت حمل و تحویل دوازده فروند
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :1- طراحی ساخت حمل و تحویل دوازده
بوشهر 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :1- طراحی ساخت حمل و تحویل دوازده فروند
گيلان 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :1- طراحی ساخت حمل و تحویل دوازده فروند
مازندران 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور تدارکاتی
اجاره 1 فروند شناور تدارکاتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S
اجاره یک فروند شناور A.H.T.S... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/6 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/04
12:34 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور مسافر بری
اجاره یک فروند شناور مسافر بری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:25 ب.ظ
واگذاری دو دستگاه موتور قایق مستعمل یاماها 250 چهار زمانه
هرمزگان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:27 ب.ظ
قایق بادی پلاستیکی 6 نفره
قایق بادی پلاستیکی 6 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور AHTS
اجاره 1 فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/2 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/2 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور AHTS
اجاره 1 فروند شناور AHTS... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/2 اعلام نشده