1398/06/03
15:23 ب.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/6/3 مهلت دار
1398/05/30
07:53 ق.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی
بوشهر 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
08:18 ق.ظ
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
اجاره فروند شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
13:29 ب.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
19:18 ب.ظ
واگذاری اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی
واگذاری اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
15:42 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/23
13:12 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/23 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
اجاره فروند شناور خدماتی
اجاره فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
اجاره یک دستگاه شناور یدک کش با قدرت 850 الی 1150  اسب بخار
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
13:13 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/22 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
واگذاری اجاره 5 فروند قایق
واگذاری اجاره 5 فروند قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/22 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
واگذاری اجاره یک فروند شناور خدماتی
واگذاری اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
18:19 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان گمرک از لافت به پهل و بالعکس
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
15:11 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:50 ب.ظ
اجاره یک فروند یدک کش با حداقل قدرت موتور2200 اسب بخار
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD
اجاره 1 فروند شناور یدک کش ASD... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
18:10 ب.ظ
اجاره 2 فروند یدک کش
اجاره 2 فروند یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
اجاره دو دستگاه یدک کش
اجاره دو دستگاه یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
13:29 ب.ظ
اجاره یک فروند یدک کش با حداقل قدرت موتور2200 اسب بخار
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
09:23 ق.ظ
تمدید -- خرید ساخت حمل نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
خوزستان 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/12
13:49 ب.ظ
خرید 2 دستگاه قایق لاور مورد نیاز
خرید 2 دستگاه قایق لاور مورد نیاز... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/09
12:19 ب.ظ
قایق
قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
12:23 ب.ظ
اجاره دو دستگاه یدک کش
اجاره دو دستگاه یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/8 اعلام نشده
1398/05/07
12:07 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD  با ابخورکم
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD با ابخورکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/7 اعلام نشده
07:40 ق.ظ
اجاره یک دستگاه شناور یدک کش با قدرت 850 الی 1150 اسب بخار
بوشهر 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:58 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD  با ابخورکم
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASD با ابخورکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/6 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
12:18 ب.ظ
اجاره 5 فروند قایق
اجاره 5 فروند قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
09:20 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی - نوبت دوم
اجاره یک فروند شناور خدماتی - نوبت دوم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/4/30 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/4/30 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
اجاره یک فروند بارج 5000 تن کارگاه احداث فاز اول بندر
هرمزگان 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
09:34 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
14:50 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/25
13:00 ب.ظ
تامین سه فروند شناور تدارکاتی جهت پشتیبانی از پروژه های
خوزستان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
15:21 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
10:26 ق.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناورهشت
خوزستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
اجاره یک فروند بارج 5000تن- کارگاه احداث فاز اول
اجاره یک فروند بارج 5000تن- کارگاه احداث فاز اول... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/18
12:37 ب.ظ
تمدید - خرید قطعات و اقلام موتوری  MAK-6M20
تمدید - خرید قطعات و اقلام موتوری MAK-6M20... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری
خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری MAK-6M20
خرید قطعات و اقلام موتوری MAK-6M20... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری  WARTSILA 9L20
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری WARTSILA 9L20... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
واگذاری اجاره وسائط نقلیه سبک و عمومی موتور سیکلت و قایق موتوری با راننده و
هرمزگان 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
09:47 ق.ظ
اجاره وسائط نقلیه سبک و عمومی موتور سیکلت و قایق موتوری با راننده و
هرمزگان 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/16
12:00 ب.ظ
اجاره شناور یدک کش لنگر انداز 85 تن
اجاره شناور یدک کش لنگر انداز 85 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/4/16 اعلام نشده