1397/11/25
15:42 ب.ظ
اجرای فنی مسابقات فکری مرحله شهری داوری و نظات بر اجرا
اجرای فنی مسابقات فکری مرحله شهری داوری و نظات بر اجرا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
08:10 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی
واگذاری سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/10/02
20:13 ب.ظ
خدمات مورد نیاز کارکنان و مربیان در باشگاه ورزشی
خدمات مورد نیاز کارکنان و مربیان در باشگاه ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:19 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید
بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/7 اعلام نشده