1398/09/20
18:33 ب.ظ
استفاده از استخر برای کارکنان فرودگاه 31 نفر
استفاده از استخر برای کارکنان فرودگاه 31 نفر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:42 ب.ظ
فعالیت ورزشی بدن سازی
فعالیت ورزشی بدن سازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:42 ب.ظ
امور خدماتی منجیان غریق استخر
امور خدماتی منجیان غریق استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/18 مهلت دار
11:24 ق.ظ
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:50 ب.ظ
1026 قطعه بلیط استخر برای کارکنان
1026 قطعه بلیط استخر برای کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:18 ب.ظ
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت
باشگاه بدنسازی در 2 سانس متفاوت جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/08
14:00 ب.ظ
کارت استخر
کارت استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:18 ب.ظ
استفاده از استخر شنا تفریحی کارت های معتبر یکساله
استفاده از استخر شنا تفریحی کارت های معتبر یکساله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
15:06 ب.ظ
سالن استخر جهت بانوان وزارت بهداشت در محدوده پل گیشا
سالن استخر جهت بانوان وزارت بهداشت در محدوده پل گیشا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
سالن استخر اقایان
سالن استخر اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
سالن فوتسال و والیبال اقایان و بانوان
سالن فوتسال و والیبال اقایان و بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
مربی شنا بانوان
مربی شنا بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت نیم فوتسال
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت نیم فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:04 ب.ظ
بلیط استخر شنا 30 جلسه 34 نفر 1سال
بلیط استخر شنا 30 جلسه 34 نفر 1سال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:17 ب.ظ
برنامه فرهنگی ورزشی
برنامه فرهنگی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی در بخش های تاسیسات و خدمات ورزشی و اکولوژی برای مدت مشخص کتابچه طرح تصویی
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:30 ب.ظ
اجاره سالن فوتسال
اجاره سالن فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:09 ب.ظ
واگذاری استخر مجموعه فرهنگی
واگذاری استخر مجموعه فرهنگی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:33 ب.ظ
بلیط استخر
بلیط استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
سالن تنیس جهت اقایان وزارت بهداشت یا مربی
سالن تنیس جهت اقایان وزارت بهداشت یا مربی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید کارت استخر برای کارکان
خرید کارت استخر برای کارکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
10:35 ق.ظ
کارت رفاهی ورزشی
کارت رفاهی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:48 ب.ظ
خرید کارت استخر برای کارکنان فرودگاه
خرید کارت استخر برای کارکنان فرودگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
12:39 ب.ظ
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا
استفاده تفریحی از سانسهای استخر شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/02
18:08 ب.ظ
استخر سر پوشیده
استخر سر پوشیده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/29
10:15 ق.ظ
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی  در بخش های تاسیسات و خدمات ورزشی و اکولوژی برای مدت مشخص در کتابچه طرح تصویبی
مازندران 1398/7/29 اعلام نشده
1398/07/24
10:39 ق.ظ
کارتهای رفاهی جهت 100 نفر
کارتهای رفاهی جهت 100 نفر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت تیم
سالن سرپوشیده جهت فوتسال با استخر جهت تیم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
08:06 ق.ظ
امور خدمات مشاوره ای و سلامت ورزشی فرهنگی رفاهی
امور خدمات مشاوره ای و سلامت ورزشی فرهنگی رفاهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/7/23 اعلام نشده
1398/07/22
15:35 ب.ظ
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی بخش های تاسیسات و خدمات ورزشی و اکولوژی
اجرای طرح مدیریت امتیازی پارک جنگلی بخش های تاسیسات و خدمات ورزشی و اکولوژی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:50 ب.ظ
اجاره سانس
اجاره سانس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/7/16 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
سالن ورزشی فوتسال
سالن ورزشی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
مربی دارت جهت بانوان وزارت بهداشت برای70 جلسه
مربی دارت جهت بانوان وزارت بهداشت برای70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
مربی شطرنج جهت اقایان 65 جلسه
مربی شطرنج جهت اقایان 65 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
واگذاری اجاره ساعتی یا سانسی
واگذاری اجاره ساعتی یا سانسی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
واگذاری سانسی با ساعتی سالن
واگذاری سانسی با ساعتی سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
استخر سرپوشیده شنا
استخر سرپوشیده شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/16 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
اجاره تایم استخر به تعداد 4 تایم خاهران و یک تایم برادران
اجاره تایم استخر به تعداد 4 تایم خاهران و یک تایم برادران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:50 ب.ظ
استفاده از سانسهای استخر شنا تفریحی
استفاده از سانسهای استخر شنا تفریحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
10:48 ق.ظ
کارتهای الکترونیکی چندمنظوره ورزشی
کارتهای الکترونیکی چندمنظوره ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
18:45 ب.ظ
استخر سرپویده شنا
استخر سرپویده شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
سالن ورزشی فوتسال
سالن ورزشی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
مربی و مرشد ورزش زورخانه ای
مربی و مرشد ورزش زورخانه ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
مربی فوتسال
مربی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
رزرو سانس استخر برای همکاران آقا
رزرو سانس استخر برای همکاران آقا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/09
19:27 ب.ظ
خرید کارت ورزشی و تفریحی سنتی
خرید کارت ورزشی و تفریحی سنتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
14:25 ب.ظ
خرید کارت ورزشی و تفریحی
خرید کارت ورزشی و تفریحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/8 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
مربی فوتسال
مربی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/8 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
مربی و مرشد ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی
مربی و مرشد ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/8 تاریخ گذشته