1398/02/29
11:42 ق.ظ
تهیه بلیط استخر
تهیه بلیط استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/24
18:44 ب.ظ
مربی ورزشی اکی دو
مربی ورزشی اکی دو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
تامین فضای ورزشی در رشته های والیبال وفوتسال در شهر یزد
تامین فضای ورزشی در رشته های والیبال وفوتسال در شهر یزد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:05 ب.ظ
کارت خدمات ورزشی
کارت خدمات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:43 ق.ظ
استفاده از سالن ورزشی فوتسال برای مدت یکسال دو جلسه در هفته
استفاده از سالن ورزشی فوتسال برای مدت یکسال دو جلسه در هفته... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
استفاده از استخرهای محدوده سازمان خواهران و برداران
استفاده از استخرهای محدوده سازمان خواهران و برداران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:49 ب.ظ
سالن ورزشی بدنسازی
سالن ورزشی بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:03 ب.ظ
مربی فوتسال اقایان
مربی فوتسال اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
استفاده از استخرهای واقع در محدوده سازمان
استفاده از استخرهای واقع در محدوده سازمان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:59 ب.ظ
سالن ورزشی فوتسال
سالن ورزشی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/12
19:46 ب.ظ
استفاده از سالن ورزشی سالن چندمنظوره
استفاده از سالن ورزشی سالن چندمنظوره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
14:10 ب.ظ
سایر فعالیت های سرگمی و تفریحی
سایر فعالیت های سرگمی و تفریحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:58 ب.ظ
یک نفر اموزش پرورش زورخانه ای و باستانی و یک نفر مرشد در هفته سه جلسه و هر
یک نفر اموزش پرورش زورخانه ای و باستانی و یک نفر مرشد در هفته سه جلسه و هر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
09:56 ق.ظ
واگذاری مدیریت و سرویس دهی مجموعه فرهنگی ورزشی مخابرات
واگذاری مدیریت و سرویس دهی مجموعه فرهنگی ورزشی مخابرات... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
08:11 ق.ظ
اجاره استخر جهت کارکنان مرد
اجاره استخر جهت کارکنان مرد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:33 ب.ظ
همکاری مربی ایروبیک
همکاری مربی ایروبیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
19:29 ب.ظ
همکاری مربی ایروبیک
همکاری مربی ایروبیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
همکاری تنیس روی میز مردان
همکاری تنیس روی میز مردان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
همکاری مربی دفاع شخصی
همکاری مربی دفاع شخصی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
مربی والیبال بانوان
مربی والیبال بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
09:12 ق.ظ
خرید کارت استخر حدود 250 عدد جهت کارکنان
خرید کارت استخر حدود 250 عدد جهت کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:14 ب.ظ
سالن چند منظوره تهران محدوده میدان انقلاب
سالن چند منظوره تهران محدوده میدان انقلاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
انجام خدمات مورد نیاز ناچیان غریق استخرهای شنا شهرک
انجام خدمات مورد نیاز ناچیان غریق استخرهای شنا شهرک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
19:49 ب.ظ
سالن ورزشی والیبال و فوتسال
سالن ورزشی والیبال و فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
11:25 ق.ظ
استفاده از تایم اختصاصی استخر جهت همکاران
استفاده از تایم اختصاصی استخر جهت همکاران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
راه اندازی دبیرخانه اسیایی بازیهای فکری و عملیاتی نمودن
راه اندازی دبیرخانه اسیایی بازیهای فکری و عملیاتی نمودن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
انجام کلیه امور سرویس و نگهداری تعمیرات و راهبری ورزشگاه
انجام کلیه امور سرویس و نگهداری تعمیرات و راهبری ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
09:40 ق.ظ
سالن چند منظوره
سالن چند منظوره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
07:40 ق.ظ
انجام امور راهبری عمومی و تخصصب ورزشی کمیته و اکادمی ملی المپیک
انجام امور راهبری عمومی و تخصصب ورزشی کمیته و اکادمی ملی المپیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:14 ب.ظ
انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و
انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/19 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و اکادمی ملی المپیک
راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و اکادمی ملی المپیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
08:02 ق.ظ
قرار داد استفاده از تایم اختصاص استخر جهت استفاده همکاران
قرار داد استفاده از تایم اختصاص استخر جهت استفاده همکاران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:48 ق.ظ
کارت اعتباری ورزشی
کارت اعتباری ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:11 ق.ظ
انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و اکادمی
انجام امور راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته و اکادمی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
08:47 ق.ظ
راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته ملی المپیک
راهبری عمومی و تخصصی ورزشی کمیته ملی المپیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
05:48 ق.ظ
واگذاری خدمات مربی کودک در شیر خوارگاه
واگذاری خدمات مربی کودک در شیر خوارگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:44 ب.ظ
امور مربوط به حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی و اموزشی مجموعه های ورزشی تحت پوشش
امور مربوط به حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی و اموزشی مجموعه های ورزشی تحت پوشش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/18
14:50 ب.ظ
اجاره یک سانس استخر ( در شهر سیرجان )
اجاره یک سانس استخر ( در شهر سیرجان )... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/12/18 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
اجاره 2 سانس سالن چندمنظوره ورزشی در
اجاره 2 سانس سالن چندمنظوره ورزشی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:42 ب.ظ
اجرای فنی مسابقات فکری مرحله شهری داوری و نظات بر اجرا
اجرای فنی مسابقات فکری مرحله شهری داوری و نظات بر اجرا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
08:10 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی
واگذاری سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/10/02
20:13 ب.ظ
خدمات مورد نیاز کارکنان و مربیان در باشگاه ورزشی
خدمات مورد نیاز کارکنان و مربیان در باشگاه ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:19 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید
بهره برداری از مجموعه ورزشی شهید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/7 اعلام نشده