1398/09/19
12:46 ب.ظ
خرید تجهیزات بازی کودکان و روشنایی
خرید تجهیزات بازی کودکان و روشنایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:04 ب.ظ
مجموعه بازی سرسره تخت و موج دار
مجموعه بازی سرسره تخت و موج دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:44 ب.ظ
تاب فلزی پارکی ایستاده رنگ الکترواستاتیکی کوره ای
تاب فلزی پارکی ایستاده رنگ الکترواستاتیکی کوره ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:20 ق.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/05
09:11 ق.ظ
خرید و نصب مجموعه وسایل بازی پلی اتیلنی کودکان
خرید و نصب مجموعه وسایل بازی پلی اتیلنی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
10:11 ق.ظ
خرید و نصب لوازم بازی کودک
خرید و نصب لوازم بازی کودک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/30
07:35 ق.ظ
خرید  و نصب اقلام موردنیاز پارکهای سطح منطقه
خرید و نصب اقلام موردنیاز پارکهای سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/18
18:06 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل به پارکها و فضای سبز شهری
بازسازی خسارات ناشی از سیل به پارکها و فضای سبز شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
18:52 ب.ظ
خرید برج نوری ست ورزشی و مجموعه
خرید برج نوری ست ورزشی و مجموعه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:27 ب.ظ
خرید و نصب سه دستگاه مجموعه لوازم بازی کودکان
خرید و نصب سه دستگاه مجموعه لوازم بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/7/30 اعلام نشده
1398/07/29
09:16 ق.ظ
خرید وسایل ورزشی و تجهیزات شهربازی
خرید وسایل ورزشی و تجهیزات شهربازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
15:10 ب.ظ
پروژه ها شامل : خرید میز پینگ پنگ فوتبال دستی و میز شطرنج موردنیاز بوستان ها و جنگل های
پروژه ها شامل : خرید میز پینگ پنگ فوتبال دستی و میز شطرنج موردنیاز بوستان ها و جنگل های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/23
14:35 ب.ظ
اجرا و نصب وسایل بازی پارک کودک 6 عدد
اجرا و نصب وسایل بازی پارک کودک 6 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:08 ب.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتیلنی استاندارد و کفپوش گرانولی
خرید مجموعه بازی پلی اتیلنی استاندارد و کفپوش گرانولی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
1398/07/20
12:44 ب.ظ
لوازم بازی
لوازم بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:19 ب.ظ
خرید و نصب مجموعه بازی کودکان
خرید و نصب مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/11
15:03 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن مهد کودکی
مجموعه بازی پلی اتیلن مهد کودکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/7/11 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/7/11 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن با
تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن با... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/7/11 اعلام نشده
1398/07/07
07:36 ق.ظ
خرید وسایل ورزشی به ارزش 1 میلیارد ریال و خرید وسایل  و تجهیزات وتجهیزات شهربازی  به ارزش 3 میلیارد ریال
آذربايجان شرقي 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
08:08 ق.ظ
اجرای عملیات تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن
اجرای عملیات تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/7/6 اعلام نشده
1398/07/03
10:56 ق.ظ
خرید لوازم ست ورزشی بدنسازی و لوازم بازی پلی اتیلن و کف پوش لاستیکی
خرید لوازم ست ورزشی بدنسازی و لوازم بازی پلی اتیلن و کف پوش لاستیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
14:56 ب.ظ
سرسره مارپیچ
سرسره مارپیچ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/31
13:21 ب.ظ
خرید ، اجاره و یا فعالیت مشارکتی دستگاه های بازی
خرید ، اجاره و یا فعالیت مشارکتی دستگاه های بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/6/31 اعلام نشده
1398/06/30
19:29 ب.ظ
سرسره ماپیچ استاندارد
سرسره ماپیچ استاندارد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/6/30 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
تعمیر تهیه و نصب لوازم ورزشی و ست بازی
تعمیر تهیه و نصب لوازم ورزشی و ست بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
14:25 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان
مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/26
18:48 ب.ظ
بازسازی خسارت ناشی از سیل به پارکها و فضای سبز شهری
بازسازی خسارت ناشی از سیل به پارکها و فضای سبز شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان
مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
19:18 ب.ظ
تاب و سرسره
تاب و سرسره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
تامین تجهیزات تفریحی مورد نیاز شهربازی
تامین تجهیزات تفریحی مورد نیاز شهربازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/6/25 اعلام نشده
1398/06/24
18:54 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان
مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/6/24 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
اگهی سرمایه گذاری در پروژه ها شامل  :تجهیز و بهره برداری از کافی شاپ بوستان معلم
اگهی سرمایه گذاری در پروژه ها شامل :تجهیز و بهره برداری از کافی شاپ بوستان معلم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/6/24 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
خرید مجموعه اسباب بازی ادوات حرکت درمانی - کفپوش - نیمکت- سطل زباله
خرید مجموعه اسباب بازی ادوات حرکت درمانی - کفپوش - نیمکت- سطل زباله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/6/24 اعلام نشده
1398/06/23
12:46 ب.ظ
اسباب بازی پازل پلاستیکی
اسباب بازی پازل پلاستیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/6/23 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تامین نگهداری و ابیاری پارک جنگلی سید مرتضی
واگذاری پروژه ها شامل : تامین نگهداری و ابیاری پارک جنگلی سید مرتضی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
13:46 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان
مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/6/20 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان
مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/6/20 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
تکمیل و تجهیز شهربازی شهر شادگان تهیه اقلام و تجهیزات بازی رده سنی کودکان
تکمیل و تجهیز شهربازی شهر شادگان تهیه اقلام و تجهیزات بازی رده سنی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/16
12:52 ب.ظ
خرید و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان و کفپوش گرانولی
خرید و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان و کفپوش گرانولی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/13
15:29 ب.ظ
تکمیل و تجهیز شهربازی شهر شادگان تهیه اقلام و تجهیزات بازی رده سنی کودکان
تکمیل و تجهیز شهربازی شهر شادگان تهیه اقلام و تجهیزات بازی رده سنی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/07
14:42 ب.ظ
تهیه تحویل نصب مجموعه بازی پلی اتیلن و نصب کفپوش در ب
تهیه تحویل نصب مجموعه بازی پلی اتیلن و نصب کفپوش در ب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/6/7 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
سرمایه گذاری - شهربازی سرپوشیده
سرمایه گذاری - شهربازی سرپوشیده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/05
13:27 ب.ظ
اجرای عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند ناحیه یک
اجرای عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند ناحیه یک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/6/5 اعلام نشده
1398/06/02
14:32 ب.ظ
خرید الاچیق مبلمان پارکی فلاورباکس و ابخوری جهت نصب در سطح منطقه - وسایل بازی و کفپوش زمین بازی کودکان
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/28
20:08 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:46 ب.ظ
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان
خرید مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/5/24 تاریخ گذشته