1397/11/29
11:51 ق.ظ
خرید اقلم مجموعه بازی کودکان - ست ورزشی- کفپوش
خرید اقلم مجموعه بازی کودکان - ست ورزشی- کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/17
20:06 ب.ظ
احداث بهره برداری پرداخت اجاره و انتقال مجموعه بازی کودکان
احداث بهره برداری پرداخت اجاره و انتقال مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
16:59 ب.ظ
خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه
خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/13
07:50 ق.ظ
خریدالاچیق و مبلمان پارکی و ابخوری و وسایل بازی و ورزشی و کفپوش ایمنی- منطقه
خریدالاچیق و مبلمان پارکی و ابخوری و وسایل بازی و ورزشی و کفپوش ایمنی- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/07
11:43 ق.ظ
نصب و اجرای زیپ لاین استاندارد 2 دکل به ابعاد 4*4 ارتفاع 8 و 12 متر وزن دکل 15 تن
نصب و اجرای زیپ لاین استاندارد 2 دکل به ابعاد 4*4 ارتفاع 8 و 12 متر وزن دکل 15 تن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:16 ق.ظ
اجاره و نصب وسایل بازی برای یک روز
اجاره و نصب وسایل بازی برای یک روز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/09/28
11:28 ق.ظ
خرید کفپوش زمین بازی کودکان- منطقه 12 تهران
خرید کفپوش زمین بازی کودکان- منطقه 12 تهران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/21
12:48 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان فایبر گلاس 2 سری
مجموعه بازی کودکان فایبر گلاس 2 سری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
خرید کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه
خرید کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/19
08:59 ق.ظ
خرید وسایل بازی کودکان و وسایل بدنسازی و نیمکت و...منطقه
خرید وسایل بازی کودکان و وسایل بدنسازی و نیمکت و...منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
09:01 ق.ظ
پروژه ها شامل :نصب و تعمیر نگهداری گاردریلهای بزرگراه های
پروژه ها شامل :نصب و تعمیر نگهداری گاردریلهای بزرگراه های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
11:24 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
12:31 ب.ظ
خرید و نصب ست بازی کودکان پارک
خرید و نصب ست بازی کودکان پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:23 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی پارک
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان
خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
14:15 ب.ظ
استاندارد سازی مجموعه های بازی
استاندارد سازی مجموعه های بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی منطقه
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
12:59 ب.ظ
یک ست کامل بازیهای ....
یک ست کامل بازیهای ....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:40 ق.ظ
ترمیم مجموعه بازی کودکان در پارکهای سطح....
ترمیم مجموعه بازی کودکان در پارکهای سطح....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:30 ق.ظ
تهیه حمل نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان + نصب کفپوش
تهیه حمل نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان + نصب کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/29
15:09 ب.ظ
استانداردسازی مجموعه های بازی سطح شهر
استانداردسازی مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/28
07:58 ق.ظ
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی تامین روشنایی و
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی تامین روشنایی و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:58 ق.ظ
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی و تامین روشنایی و محوطه سازی پارک گردشگری شهر
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی و تامین روشنایی و محوطه سازی پارک گردشگری شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:47 ق.ظ
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
07:26 ق.ظ
خرید کفپوش کرانوالی زمین بازی کودکان
خرید کفپوش کرانوالی زمین بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/21
07:32 ق.ظ
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/09
14:32 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته
خرید استخرهای گرد پیش ساخته... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
14:18 ب.ظ
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:40 ب.ظ
واگذاری شهربازی پارک سیمرغ
واگذاری شهربازی پارک سیمرغ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:45 ب.ظ
خرید و نصب وسایل بازی کودکان و نیمکت و سطل زباله -- منطقه
خرید و نصب وسایل بازی کودکان و نیمکت و سطل زباله -- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/01
07:53 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه کاروسل واقع در
خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه کاروسل واقع در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
09:35 ق.ظ
واگذاری شهر بازی پارک سیمرغ جهت تجهیز و نصب دستگاه های جدید
واگذاری شهر بازی پارک سیمرغ جهت تجهیز و نصب دستگاه های جدید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:47 ق.ظ
خرید 3 قلم وسایل ورزشی تفریحی
خرید 3 قلم وسایل ورزشی تفریحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/14
08:54 ق.ظ
خرید وسایل بازی و کفپوش ایمنی و آلاچیق و مبلمان پارکی -- منطقه
خرید وسایل بازی و کفپوش ایمنی و آلاچیق و مبلمان پارکی -- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/04
10:09 ق.ظ
احداث و تجهیز شهربازی در پارک بانوان 125
احداث و تجهیز شهربازی در پارک بانوان 125... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
18:18 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی BOO -- تامین وسایل بازی پارک ها
سرمایه گذاری مشارکتی BOO -- تامین وسایل بازی پارک ها... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:04 ق.ظ
خرید وسایل بازی کودکان و نیمکت و سطل زباله در سطح منطقه
خرید وسایل بازی کودکان و نیمکت و سطل زباله در سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/6/6 اعلام نشده
1397/05/23
09:32 ق.ظ
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:13 ق.ظ
نوبت3 - خرید وسایل بازی کودکان (پلی اتیلن) -
نوبت3 - خرید وسایل بازی کودکان (پلی اتیلن) -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/06
10:13 ق.ظ
خرید وسایل بازی کودکان و تاب دو نفره کفپوش
خرید وسایل بازی کودکان و تاب دو نفره کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/20
09:05 ق.ظ
کفپوش مخصوص مجموعه بازی
کفپوش مخصوص مجموعه بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/16
12:49 ب.ظ
خرید تعدادی مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان معلول
خرید تعدادی مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان معلول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/4/16 اعلام نشده
1397/04/09
10:38 ق.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن با دو عدد تاب و دو سرسره بلند
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن با دو عدد تاب و دو سرسره بلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/9 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
سرسره ابی با طول حدودا 40 متر با ارتفاع تاج سوله 11 متر
سرسره ابی با طول حدودا 40 متر با ارتفاع تاج سوله 11 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
15:50 ب.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتلین با دو عدد تاب
خرید مجموعه بازی پلی اتلین با دو عدد تاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/04
14:32 ب.ظ
خرید مجموعه بازی
خرید مجموعه بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/4/4 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
خرید سه مجموعه باز پلی اتیلن استاندارد
خرید سه مجموعه باز پلی اتیلن استاندارد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/03
16:52 ب.ظ
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/14
15:48 ب.ظ
خرید مجموعه بازی پارکی کودکان جنس
خرید مجموعه بازی پارکی کودکان جنس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/10
15:50 ب.ظ
خرید تجهیزات و وسایل بازی کودکان جهت تجهیز
خرید تجهیزات و وسایل بازی کودکان جهت تجهیز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/3/10 تاریخ گذشته