1397/09/21
18:21 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : دیوار محوطه مجموعه ورزشی ر
انجام چند ردیف پروژه شامل : دیوار محوطه مجموعه ورزشی ر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/9/21 مهلت دار
14:36 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی فقط نصب مدرسه
اجرای چمن مصنوعی فقط نصب مدرسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
چمن مصنوعی سفید زمین ورزشی عرض2 متر مدل ED GRASS
چمن مصنوعی سفید زمین ورزشی عرض2 متر مدل ED GRASS... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
چمن مصنوعی برای زمین فوتبال
چمن مصنوعی برای زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:33 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:43 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای ورز
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای ورز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:58 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی
اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:36 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی ورزشی و دکوراسیون
خرید چمن مصنوعی ورزشی و دکوراسیون... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی
خرید چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:51 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2متر مدل EDGRASS
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2متر مدل EDGRASS... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
چمن مصنوعی منو فلامنت
چمن مصنوعی منو فلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تامین چمن مصنوعی به منظور احداث زمین ورزشی ...
تامین چمن مصنوعی به منظور احداث زمین ورزشی ...... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی روستای
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
چمن مصنوعی منولامنت سبز روشن ورزشی عرض 4/10 متر بسته رولی متری
چمن مصنوعی منولامنت سبز روشن ورزشی عرض 4/10 متر بسته رولی متری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:58 ب.ظ
600 مترمربع چمن مصنوعی
600 مترمربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
11:37 ق.ظ
تهیه حمل تخلیه نصب و اجرای چمن مصنوعی و ساخت حمل تخلیه و
تهیه حمل تخلیه نصب و اجرای چمن مصنوعی و ساخت حمل تخلیه و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی نغاره خانه
تهیه و نصب چمن مصنوعی نغاره خانه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی گنجگون
تهیه و نصب چمن مصنوعی گنجگون... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی بوستان
تهیه و نصب چمن مصنوعی بوستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی روستای
تهیه و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:32 ب.ظ
تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین
تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:15 ب.ظ
تهیه حمل نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال
تهیه حمل نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال سمیرم
تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال سمیرم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین
تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید کاشت و نهال در سطح منطقه - خرید و نصب چمن مصنوعی در
خرید کاشت و نهال در سطح منطقه - خرید و نصب چمن مصنوعی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
16:37 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/5 تاریخ گذشته
07:18 ق.ظ
خرید نصب چمن مصنوعی
خرید نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/5 اعلام نشده
1397/09/03
09:52 ق.ظ
عملیات اجرایی ساخت و بهره برداری از 1 باب زمین چمن مصنوعی شماره 2 مساحت 1150 مترمربع
عملیات اجرایی ساخت و بهره برداری از 1 باب زمین چمن مصنوعی شماره 2 مساحت 1150 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/30
07:27 ق.ظ
خرید تا نصب چمن مصنوعی 8 زمین مینی فوتبال در روستای ب
خرید تا نصب چمن مصنوعی 8 زمین مینی فوتبال در روستای ب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:51 ب.ظ
چمن مصنوعی زمین فوتبال سراب
چمن مصنوعی زمین فوتبال سراب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:11 ب.ظ
چمن مصنوعی ورزشی جهت تامین نیاز مدارسپه
چمن مصنوعی ورزشی جهت تامین نیاز مدارسپه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت 12000-5/8 با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت 12000-5/8 با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
19:11 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی جهت زمین
خرید چمن مصنوعی جهت زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/8/27 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:18 ب.ظ
خرید و چمن مصنوعی محله ای
خرید و چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله
خرید و نصب چمن مصنوعی محله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای زمین
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید ونصب چمن مصنوعی دشت
خرید ونصب چمن مصنوعی دشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:42 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
چمن مصنوعی 50 م م الیاف هلند
چمن مصنوعی 50 م م الیاف هلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته