1397/11/25
16:13 ب.ظ
واگذاری پروژه در 6 ردیف شامل : 1- سالن ورزشی دارک
واگذاری پروژه در 6 ردیف شامل : 1- سالن ورزشی دارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
15:32 ب.ظ
تهیه و نصب چمنهای مصنوعی سطح استان -
تهیه و نصب چمنهای مصنوعی سطح استان -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
14:57 ب.ظ
تهیه و نصب چمن های مصنوعی -
تهیه و نصب چمن های مصنوعی -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
14:57 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی سطح استان
تهیه و نصب چمن مصنوعی سطح استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
09:02 ق.ظ
انجام 6ردیف پروژه شامل: 1- سالن ورزشی
انجام 6ردیف پروژه شامل: 1- سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
09:03 ق.ظ
چمن مصنوعی و فنس کشی و اجرای دیوار بتنی
چمن مصنوعی و فنس کشی و اجرای دیوار بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
تعمیر و تجهیز ورزشگاه
تعمیر و تجهیز ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:40 ب.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر سطح
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر سطح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
11:41 ق.ظ
تهیه مصالح و زیرسازی و خرید تا راه اندازی اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال
تهیه مصالح و زیرسازی و خرید تا راه اندازی اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
حمل و نصب چمن مصنوعی و فنس کشی و اجرای دیوار بتنی زمین فوتبال
حمل و نصب چمن مصنوعی و فنس کشی و اجرای دیوار بتنی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
20:56 ب.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر سطح
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر سطح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
10:23 ق.ظ
چمن مصنوعی  سبز مخصوص باشگاه ورزشی ضخامت 1/5 سانتی متر
چمن مصنوعی سبز مخصوص باشگاه ورزشی ضخامت 1/5 سانتی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:28 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز مخصوص باشگاه ورزشی ضخامت 1/5 سانتی متر
چمن مصنوعی سبز مخصوص باشگاه ورزشی ضخامت 1/5 سانتی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
20:28 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
07:35 ق.ظ
اصلاح زیرسازی و تهیه حمل و اجرای کفپوش دو میدانی
اصلاح زیرسازی و تهیه حمل و اجرای کفپوش دو میدانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/11/11 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تهیه مصالح حمل و اجرای زیرسازی و خرید حمل نصب و اجرای چمن مصنوعی
تهیه مصالح حمل و اجرای زیرسازی و خرید حمل نصب و اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:02 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:25 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 4 متر
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 4 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/11/9 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
چمن مصنوعی رنگ سبز زمین ورزشی
چمن مصنوعی رنگ سبز زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
چمن مصنوعی سبز مخصوص باشگاه ورزشی ضخامت 1/5 سانتی متر ابعاد 20*1 متر بسته رولی کیلو گرمی
چمن مصنوعی سبز مخصوص باشگاه ورزشی ضخامت 1/5 سانتی متر ابعاد 20*1 متر بسته رولی کیلو گرمی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:40 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای درگیر
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای درگیر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
11:45 ق.ظ
چمن مصنوعی مدل مونو فیلامنت
چمن مصنوعی مدل مونو فیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:08 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت حاشیه نشین
خرید و نصب چمن مصنوعی جهت حاشیه نشین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
15:40 ب.ظ
تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی روستای
تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:39 ق.ظ
خرید و اجرای چمن مصنوعی به متراژ 1800 متر مربع
خرید و اجرای چمن مصنوعی به متراژ 1800 متر مربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ایی انتهای پارک
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ایی انتهای پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
13:34 ب.ظ
خرید نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ایی انتهای پارک سوسن
خرید نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی محله ایی انتهای پارک سوسن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
13:36 ب.ظ
چمن مصنوعی تزئینی سبز زیتونی
چمن مصنوعی تزئینی سبز زیتونی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:21 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال محل
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال محل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید و نصب 270 متر مربع چمن مصنوعی
خرید و نصب 270 متر مربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
13:29 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال محله
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال محله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
جمع اوری  و کاشت مجدد چمن طبیعی زمین فوتبال
جمع اوری و کاشت مجدد چمن طبیعی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
تجهیز ورزشگاه به متراژ 800 متر مربع با چمن مصنوعی استاندارد
تجهیز ورزشگاه به متراژ 800 متر مربع با چمن مصنوعی استاندارد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/22
11:03 ق.ظ
واگذاری پروژه طرحهای مشروحه در 3 ردیف شامل :1- تکمیل سالن ورزشی
واگذاری پروژه طرحهای مشروحه در 3 ردیف شامل :1- تکمیل سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته