1398/02/31
08:07 ق.ظ
احداث چمن  مصنوعی الهیه
احداث چمن مصنوعی الهیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
13:51 ب.ظ
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
13:06 ب.ظ
پروژه های: 1 -سالن مسابقاتی
پروژه های: 1 -سالن مسابقاتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:36 ق.ظ
چمن مصنوعی حاشیه زمین  فوتسال
چمن مصنوعی حاشیه زمین فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
13:54 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین های ورزشی
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/2/29 مهلت دار
10:24 ق.ظ
خرید ونصب چمن مصنوعی محله ای
خرید ونصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:49 ق.ظ
تهیه و نصب چمنهای مصنوعی سطح استان
تهیه و نصب چمنهای مصنوعی سطح استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
09:24 ق.ظ
550 متر چمن مصنوعی
550 متر چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
14:21 ب.ظ
انجام 6 پروژه: احداث خانه ورزش و سالن ژیمناستیک و احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال و تکمیل سالن ورزشی و تهیه و اجرای پیست تارتان فول استادیوم
بوشهر 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:24 ب.ظ
خریدو نصب چمن مصنوعی دبیرستان
خریدو نصب چمن مصنوعی دبیرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:27 ب.ظ
پروزه تهیه و نصب چمن مصنوعی
پروزه تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/2/22 مهلت دار
08:07 ق.ظ
زمین چمن مصنوعی فوتبال گلگیر
زمین چمن مصنوعی فوتبال گلگیر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
12:53 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/2/19 مهلت دار
1398/02/18
15:17 ب.ظ
چمن مصنوعی سفید زمین ورزشی
چمن مصنوعی سفید زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
13:53 ب.ظ
خرید نصب 4 عدد چمن مصنوعی کوچک
خرید نصب 4 عدد چمن مصنوعی کوچک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
20:01 ب.ظ
نصب چمن مصنوعی روستای
نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:48 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی اموزشگاه
خرید و نصب چمن مصنوعی اموزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:11 ب.ظ
تعمیر و تعویض چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید
تعمیر و تعویض چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
07:32 ق.ظ
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی3 زمینی مینی فوتبال
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی3 زمینی مینی فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
13:31 ب.ظ
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی 13 زمین مینی فوتبال از تعداد 100 زمین
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی 13 زمین مینی فوتبال از تعداد 100 زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی به متراژ 800 متر مربع
خرید و نصب چمن مصنوعی به متراژ 800 متر مربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
08:25 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی مخصوص زمین های بازی در
خرید چمن مصنوعی مخصوص زمین های بازی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
19:44 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/2/5 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:08 ب.ظ
چمن مصنوعی سوپر موتوفیلامنت 12000 5/8 با الیاف  هلندی و بکینگ 5 لایه
چمن مصنوعی سوپر موتوفیلامنت 12000 5/8 با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
18:27 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:40 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ر
خرید و نصب چمن مصنوعی ر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
13:47 ب.ظ
چمن مصنوعی مونو فیلامنت
چمن مصنوعی مونو فیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:07 ب.ظ
30 مترمربع چمن مصنوعی پلاستیکی
30 مترمربع چمن مصنوعی پلاستیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
13:21 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
چمن مصنوعی پلی اتیلنی
چمن مصنوعی پلی اتیلنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
12:39 ب.ظ
چمن مصنوعی مونوقیلامنت کاربرد زمین فوتبال
چمن مصنوعی مونوقیلامنت کاربرد زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
اجرای زیر سازی ،خرید و نصب چمن مصنوعی
اجرای زیر سازی ،خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2 M مدل ED
خرید چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2 M مدل ED... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:54 ب.ظ
1500 مترمربع چمن مصنوعی
1500 مترمربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
09:09 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی زمینهای بازی در
خرید چمن مصنوعی زمینهای بازی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
08:43 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی مخصوص زمین های بازی در
خرید چمن مصنوعی مخصوص زمین های بازی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:11 ب.ظ
چمن مصنوعی 520 مترمربع
چمن مصنوعی 520 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی مخصوص زمین های بازی
خرید چمن مصنوعی مخصوص زمین های بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
16:03 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/1/20 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 4 متر
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 4 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی به متراژ 400 متر
خرید چمن مصنوعی به متراژ 400 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
19:26 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
12:38 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی سطح استان
تهیه و نصب چمن مصنوعی سطح استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/12/28 تاریخ گذشته