1397/12/01
11:42 ق.ظ
اصلاحیه -- انجام بخشی از وظایف قابل واگذاری شهرداری
اصفهان 1397/12/1 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
قرارداد پشتیبانی واگذاری امور خدمات شهری ت
خوزستان 1397/12/1 مهلت دار
11:34 ق.ظ
اجرای جاروکش و تنظیف خیابان محدوده منطقه 1
خوزستان 1397/12/1 مهلت دار
11:25 ق.ظ
خدمات شهری
خوزستان 1397/12/1 مهلت دار
11:23 ق.ظ
خدمات شهری و فضای سبز
چهارمحال بختياري 1397/12/1 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
08:51 ق.ظ
رفت و روب و فضای سبز
کرمانشاه 1397/12/1 مهلت دار
08:41 ق.ظ
واگذاری واحد های عمران موتوری تاسیسات و تخلفات
فارس 1397/12/1 مهلت دار
08:22 ق.ظ
پروژه تنظیفات و جمع اوری
خوزستان 1397/12/1 مهلت دار
08:22 ق.ظ
تنظیف و جمع اوری زباله منطقه
خوزستان 1397/12/1 مهلت دار
08:06 ق.ظ
1397/11/30
14:35 ب.ظ
11:34 ق.ظ
امورات خدماتی شهری در کارهای رفت و روب و تنظیف
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
11:22 ق.ظ
تامین مصالح خدمات شهری جهت عملیات عمرانی منطقه
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
10:35 ق.ظ
08:06 ق.ظ
واگذاری تامین مصالح خدمات شهری جهت عملیات عمرانی
خوزستان 1397/11/30 اعلام نشده
07:27 ق.ظ
1397/11/29
18:23 ب.ظ
واگذاری رفع تخلفات ساختمانی و
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
18:16 ب.ظ
واگذاری تنظیف رفت و روب و حمل زباله شهری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
15:55 ب.ظ
واگذاری بخشی از خدمات شهر به بخش خصوصی A-B
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
15:36 ب.ظ
واگذاری امور سد معبر به صورت حجمی
مركزي 1397/11/29 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
08:40 ق.ظ
08:20 ق.ظ
تامین مصالح خدمات شهری عملیات عمرانی مناطق  1و5و8
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
جمع اوری زباله و رفت و روب و انتقال زباله
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
14:54 ب.ظ
امورات خدمات شهری و فضای سبز  جمع اوری زباله و حمل دفن ان به محل
آذربايجان شرقي 1397/11/28 مهلت دار
13:28 ب.ظ
12:39 ب.ظ
کرایه ماشین الات خدمات شهری و عمرانی منطقه 8
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
12:20 ب.ظ
12:19 ب.ظ
کرایه ماشین الات موردنیاز خدمات شهری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
08:49 ق.ظ
08:48 ق.ظ
واگذاری خدمات شهر و حفظ و نگهداری
فارس 1397/11/28 مهلت دار
07:50 ق.ظ
واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر
خوزستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
20:33 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری - اداری و فضای سبز
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
14:25 ب.ظ
اجرای خدمات شهری و فضای سبز
چهارمحال بختياري 1397/11/27 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
حمل زباله به
تهران 1397/11/27 مهلت دار
11:36 ق.ظ
رفت و روب و جمع اوری زباله مکانیزه
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
تنظیف  رفت و روب و جمع اوری زباله شهر
تهران 1397/11/27 مهلت دار
10:20 ق.ظ
عملیات رنگ امیزی جداول  به طول تقریبی 55 کیلومتر
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
08:48 ق.ظ
خدمات شهری و فضای سبز و عمرانی پراکنده سطح شهر
فارس 1397/11/27 اعلام نشده