1398/03/04
13:03 ب.ظ
امور خدماتی شهرداری فضا سبز تنظیفات و ترابری
فارس 1398/3/4 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
تنظیف و جمع اوری زباله منطقه 2
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
10:07 ق.ظ
پروژه تنظیفات و جمع اوری زباله منطقه
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
09:27 ق.ظ
واگذاری رفت و روب و جمع اوری زباله سطح شهر
يزد 1398/3/4 مهلت دار
09:09 ق.ظ
09:00 ق.ظ
رفت و روب شهری و جمع اوری و حمل پسماند شهر
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
08:56 ق.ظ
جاروکشی و تنظیف خیابان های محدوده منطقه 1
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
14:51 ب.ظ
رفت و روب شهر هویزه براورد
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
13:11 ب.ظ
واگذاری جمع اوری حمل و دفن زباله های شهری
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
12:58 ب.ظ
انجام 3 پروژه: نظافت و پاکسازی رودخانه
اصفهان 1398/3/2 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
12:43 ب.ظ
10:56 ق.ظ
10:45 ق.ظ
10:44 ق.ظ
10:26 ق.ظ
1398/03/01
18:07 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
13:58 ب.ظ
12:46 ب.ظ
خدمات شهری و فضای سبز و موتوری شهرداری
فارس 1398/3/1 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
عملیات خدمات رفت و روب و جمع اوری پسماند شهرداری
اصفهان 1398/3/1 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
رفت و روب جمع اوری حمل زباله شهری منطقه
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
08:15 ق.ظ
1398/02/31
14:08 ب.ظ
عملیات تنظیف و نگهداری فضای سبز
کرمان 1398/2/31 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
رنگ امیزی جدول و نیوجرسی های سطح شهر 80/000 مترمربع
کرمان 1398/2/31 اعلام نشده
12:52 ب.ظ
واگذاری تنظیف شهری و نگهداربی فضای سبز شهرداری
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
12:50 ب.ظ
واگذاری اجرای عملیات جمع اوری زباله
فارس 1398/2/31 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری منطقه
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
12:01 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:26 ق.ظ
08:22 ق.ظ
حمل زباله به ایستگاه سیم تریل
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
08:16 ق.ظ
امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری
مركزي 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
18:21 ب.ظ
امور خدمات شهری و فضا سبز شهری
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
15:33 ب.ظ
انجام امور مربوط به فضای سبز رفت و روب سطح شهر و
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز شهر سطر
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
عملیات رفت وروب جمع اوری زباله ها و حمل به محل دپو
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری
فارس 1398/2/30 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
واگذری خدمات شهری و فضا سبز به بخش خصوصی
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
واگذاری خدمات شهری و اداری
آذربايجان شرقي 1398/2/30 مهلت دار