1397/09/22
09:47 ق.ظ
خرید چاپ لیبل و تکثیر DVDبا قاب شفاف
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
08:09 ق.ظ
1397/09/20
16:54 ب.ظ
تهیه کپی از مدارک و اسناد واحدهای مختلف
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:43 ب.ظ
امور دبیرخانه چاپ و تکثیر ماشین نویسی تایپ
مركزي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:47 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
مازندران 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
خدمات تکثیر-
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خدمات تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خدمات تکثیر کمیته امداد
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:24 ق.ظ
خرید خدمات تکثیر نامه ماهیانه 3500 برگ
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:24 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:37 ب.ظ
اسکن پرونده های امور مشترکین منابع اب
کرمانشاه 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:04 ب.ظ
تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:14 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:29 ب.ظ
خدمات تکثیر شرکت ابفار
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:02 ب.ظ
تکثیر و کپی اوراق اداری سازمان
هرمزگان 1397/7/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اسکن پروندهای راکد مدارک پزشکی
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
اسکن پرونده های راکد مدارک
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:34 ق.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:38 ب.ظ
انجام امور چاپ و تکثیر
گيلان 1397/7/16 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
انجام پروژه تکمیل اسکن اسنا
خوزستان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
12:40 ب.ظ
واگذاری محل ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:31 ب.ظ
امور زیراکس در مرکز
فارس 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:59 ب.ظ
انجام امور چاپ و تکثیر مرکز بهداشت
فارس 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:27 ق.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات
اصفهان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:31 ق.ظ
واگذاری تایپ گزارش سونوگرافی رادیو لوژی
فارس 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:12 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر
لرستان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:20 ب.ظ
ارائه خدمات عمومی تایپ و تکثیر و اداری
قم 1397/6/26 تاریخ گذشته
00:36 ق.ظ
تایپ و تکثیر معاونت درمان
خراسان شمالي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
11:30 ق.ظ
امور تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:17 ب.ظ
واگذاری خدمات انتشارات حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان
کرمانشاه 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/12
15:21 ب.ظ
انتخاب پیمانکار تایپ و تکثیر
خراسان رضوي 1397/6/12 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات تایپ و تکثیر - تجدید
اصفهان 1397/6/12 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
واگذاری انتشارات
تهران 1397/6/12 اعلام نشده
1397/06/10
14:22 ب.ظ
انجام تایپ و تکثیر بصورت حجمی
يزد 1397/6/10 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
واگذاری خدمات کپی تکثیر کمیته امداد امام خمنی منطقه
آذربايجان شرقي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:58 ب.ظ
واگذاری انتشارات دانشگاه
مركزي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/03
16:38 ب.ظ
واگذاری انتشارات
مركزي 1397/6/3 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
قرار داد انجام امور تکثیر اوراق مرکز
خراسان شمالي 1397/6/3 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
واحد تکثیر اداره
اصفهان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/06/01
10:04 ق.ظ
واگذاری جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/29
1397/05/28
13:42 ب.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/27
14:52 ب.ظ
واگذاری خدمات حجمی فتوکپی و اسکن و تایپ
گيلان 1397/5/27 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
واگذاری واحد تکثیر اداره دبیرخانه
اصفهان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
1397/05/24
12:00 ب.ظ
انجام امور چاپ تکثیر-بیمارستان حضرت ولیعصر
فارس 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:04 ب.ظ
واگذاری خدمات حجمی فتوکپی و اسکن و تایپ نامه های اداری
گيلان 1397/5/23 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تایپ و تکثیر شبکه بهداشت و درمان
کردستان 1397/5/23 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/5/23 تاریخ گذشته