1398/05/30
10:28 ق.ظ
واگذاری خدمات چاپی بیمارستان معتضدی
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خدمات صدور صورتحساب انی
خراسان شمالي 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
15:01 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تایپ و تکثیر دانشکده
خراسان شمالي 1398/5/28 مهلت دار
07:50 ق.ظ
انجام خدمات صدور صورتحساب انی
خراسان شمالي 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:44 ب.ظ
خرید خدمات تایپ و تکثیر معاونت غذا دارو
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید خدمات امور تایپ و تکثیر معاونت غذا دارو
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:15 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپی بیمارستان معتضدی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
سرویس ایاب و ذهاب تایپ و تکثیر و بوفه دانشجویی
خراسان رضوي 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
11:16 ق.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
08:34 ق.ظ
سرویس ایاب ذهاب و تایپ و تکثیر و بوفه دانشجویی
خراسان رضوي 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
08:17 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر استانداری
همدان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:13 ب.ظ
کپی  در اداره
آذربايجان شرقي 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
تایپ و تکثیر استانداری و فرمانداری
همدان 1398/5/15 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
واگذاری امور تکثیر بیمارستان حکیم
خراسان رضوي 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/13
15:06 ب.ظ
در خصوص کپی برداری A4 یک رو  و دو رو اداری و اموزشی
هرمزگان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:30 ب.ظ
کپی برداری  A4
هرمزگان 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
خدمات چاپی بیمارستان
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
انجام امورات مربوط به تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:09 ب.ظ
کپی و تکثیر اوراق اداری سازمان
قم 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
12:14 ب.ظ
واگذاری خدمات واحد تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
1398/05/06
09:42 ق.ظ
واگذاری پارکینگ و امور چاپ و تکثیر
فارس 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:17 ب.ظ
واگذاری خدمات واحد تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خدمات کپی برای مددجویان  و کمیته امداد
آذربايجان شرقي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:07 ق.ظ
انجام خدمات کپی و چاپ دفاتر و فرم ها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
08:23 ق.ظ
خرید خدمات تایب و تکثیر استانداری
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:09 ب.ظ
واگذاری امور تایپ و تکثیر بیمارستان
خراسان شمالي 1398/4/29 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
واگذاری اجاری مکان واحد چاپ و تکثیر شبکه
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید خدمات تایپ و تکثیر استانداری
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:52 ب.ظ
خدمات بخشی خصوصی فتوکپی
کردستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
تکثیر و کپی مورد نیاز
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
کپی و تکثیر اوراق اداری مرکز بهداشت و بیمارستان
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:53 ب.ظ
8 ماه خدمات چاپ و تکثیر
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به کپی درستاد شبکه بهداشت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
خدمات فتوکپی بخش خصوصی
کردستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:28 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر شرکت ابفای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر شرکت ابفا
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:32 ب.ظ
واگذاری تکثیر  و تهیه اوراق چاپی و خدمات نامه رسانی
کرمانشاه 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:24 ب.ظ
کپی و تکثیر
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
تکثیر و کپی در کمیته امداد شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:04 ق.ظ
انعقاد خدمات تکثیر کمیته امداد امام خمینی
آذربايجان شرقي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
19:33 ب.ظ
چاپ کتب پیش دبستانی
اردبيل 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:48 ب.ظ
چاپ و تکثیر
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
انجام خدمات چاپ و تکثیر ستاد مرکزی
سيستان و بلوچستان 1398/4/17 تاریخ گذشته