1397/11/30
15:35 ب.ظ
عمیلیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان
فارس 1397/11/30 مهلت دار
14:21 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ
فارس 1397/11/30 مهلت دار
12:10 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
10:46 ق.ظ
حفظ و نگهداری وتوسعه فضای
همدان 1397/11/30 مهلت دار
09:36 ق.ظ
حفظ نگهداری و گسترش فضای سبز
مازندران 1397/11/30 مهلت دار
09:04 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:58 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان ازادی
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:57 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:56 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:46 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
فارس 1397/11/30 مهلت دار
08:04 ق.ظ
حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز و
خراسان شمالي 1397/11/30 اعلام نشده
07:31 ق.ظ
واگذاری نگهداری فضای سبز
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
07:27 ق.ظ
واگذاری نگهداری فضای سبز کل شهر
چهارمحال بختياري 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/29
18:58 ب.ظ
نگهداری مرکز تحقیقات اموزش فضای سبز
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
18:30 ب.ظ
اجرای پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز و
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
17:53 ب.ظ
عملیات  حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/29 مهلت دار
17:53 ب.ظ
16:33 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
16:01 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل شهر
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری و فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/29 مهلت دار
09:38 ق.ظ
عملیات احداث  و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی
قزوين 1397/11/29 مهلت دار
08:59 ق.ظ
08:45 ق.ظ
نظافت محوطه و نگهداری فضای سبز کارخانه و خانه های سازمانی
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:44 ق.ظ
نگهداری و توسعه فضای سبز شهری
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:40 ق.ظ
1397/11/28
18:22 ب.ظ
خدمات علف کشی پست های شمال و
تهران 1397/11/28 مهلت دار
18:19 ب.ظ
خدمات علف کشی پست های جنوب امور انتقال
تهران 1397/11/28 مهلت دار
18:19 ب.ظ
خدمات علف کشی پست های شمال امور انتقال
تهران 1397/11/28 مهلت دار
16:09 ب.ظ
13:27 ب.ظ
خرید و اجرای فضای سبز شهرک صنعتی بزرگ
فارس 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1397/11/28 مهلت دار
12:47 ب.ظ
حفظ و نگهدای فضای سبز محدوده C
فارس 1397/11/28 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
دستمزد هرس درختان سطح شهر به تعداد 10000 اصله
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
10:13 ق.ظ
حفظ و نگهدای فضای سبز محدوده b
فارس 1397/11/28 مهلت دار
09:34 ق.ظ
احداث و نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
08:51 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C
فارس 1397/11/28 مهلت دار
08:48 ق.ظ
واگذاری خدمات شهر و حفظ و نگهداری
فارس 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:26 ب.ظ
خدمات فضای سبز فرودگاه
فارس 1397/11/27 مهلت دار
12:16 ب.ظ
نگهداری فضای سبز موزه
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:16 ب.ظ
نگهداری فضای سبز مجموعه فرهنگی تاریخی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:13 ب.ظ
نگهداری فضای سبز ستاد و ساختمانهای تابعه
تهران 1397/11/27 مهلت دار
11:09 ق.ظ
انجام کلیه امورات فضای سبز
کردستان 1397/11/27 مهلت دار
10:37 ق.ظ
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات شرکت
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده