1398/05/31
21:06 ب.ظ
ارائه خدمات فضای سبز
تهران 1398/5/31 مهلت دار
09:55 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
فارس 1398/5/31 مهلت دار
09:53 ق.ظ
انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
فارس 1398/5/31 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
09:45 ق.ظ
حفظ نگهداری فضا سبز محدوده A
فارس 1398/5/31 اعلام نشده
07:40 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه یک منطقه
خراسان رضوي 1398/5/31 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
حفط و نگهداری فضای سبز
تهران 1398/5/31 مهلت دار
07:33 ق.ظ
اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارک ها و فضای سبز شهری
خوزستان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
13:11 ب.ظ
خدمات فضا سبز
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
12:30 ب.ظ
خدمات عمومی پشتیبانی تاسیسات و خطوط لوله
فارس 1398/5/30 مهلت دار
09:17 ق.ظ
09:15 ق.ظ
نگهداری فضا سبز پارک کوهستانی
فارس 1398/5/30 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
بخش خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
فارس 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
19:56 ب.ظ
حفظ نگهداری و زیباسازی فضای سبز
سيستان و بلوچستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
هرس زنی و حمل شاخ و برگ درختان
بوشهر 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
واکاری و بازپیرایی چمن بوستانهای عطرسیب و ارغوان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:04 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات لایروبی ونگهداری کانالهای
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
نگهداری فضا سبز ناحیه 1
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
13:38 ب.ظ
13:32 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضا سبز میدان
خوزستان 1398/5/27 مهلت دار
11:43 ق.ظ
عملیات  حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
تامین نیرو خدمات و حفاظت فیزیکی
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
تامین نیرو خدمات و حفاظت فیزیکی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
انجام خدمات حفظ و نگهداری و نظافت محوطه فضایی سبز موجود در
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:55 ب.ظ
واگذاری خدمات واحد فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضا سبز ناحیه
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
پروژه ها شامل :نگهداری درختان خیابان
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
واگذاری امور خدمات ساختمان و نگهداری فضای سبز
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
قزوين 1398/5/26 مهلت دار
12:10 ب.ظ
اماده سازی ایجاد و نگهداری فضای سبز دانشگاه دامغان
سمنان 1398/5/26 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
نگهداری از گل و گیاهات و فضای سبز
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
نگهداری و ایجاد فضای سبز در محوطه های کلیه ساختمان های
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
نگهداری فضای سبز
خراسان رضوي 1398/5/26 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان ب ناحیه
خراسان رضوي 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/25
18:42 ب.ظ
عملیات حمل اب و ابدهی فضای سبز شهرداری
سيستان و بلوچستان 1398/5/25 اعلام نشده
18:42 ب.ظ
عملیات خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز
چهارمحال بختياري 1398/5/25 مهلت دار
18:26 ب.ظ
1398/05/24
14:31 ب.ظ
ارائه خدمات مربوط به نگهداری توسعه فضای سبز تنظیف پاکسازی و
سيستان و بلوچستان 1398/5/24 مهلت دار
11:35 ق.ظ
زیرسازی اسفالت معابر سطح شهر
مازندران 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز
فارس 1398/5/24 مهلت دار
10:25 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان
خراسان رضوي 1398/5/24 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
08:12 ق.ظ
ارائه خدمات مربوط به نگهداری توسعه فضای سبز تنظیف پاکسازی
سيستان و بلوچستان 1398/5/24 مهلت دار
08:07 ق.ظ