1398/09/23
15:24 ب.ظ
واگذاری  پیمان نگهداری فضای سبز
قم 1398/9/23 مهلت دار
15:13 ب.ظ
واگذاری امورات فضای سبز
کردستان 1398/9/23 مهلت دار
15:07 ب.ظ
عملیات ترمیم کاشت داشت حفظ و نگهداری فضای سبز
خوزستان 1398/9/23 مهلت دار
13:22 ب.ظ
09:23 ق.ظ
واگذاری امورات فضای سبز شهری به صورت حجمی
کردستان 1398/9/23 مهلت دار
08:28 ق.ظ
واگذاری امورات نگهداری توسعه و گسترش فضای سبز
فارس 1398/9/23 مهلت دار
08:14 ق.ظ
انجام امور خدمات شهری و رفت و روب و نگهداری فضای سبز
خراسان رضوي 1398/9/23 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
عملیات حفظ نگهداری نگهبانی  و حراست از فضای سبز
خراسان رضوي 1398/9/23 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
انجام 6 پروژه: اجرای عملیات تکمیلی
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
12:22 ب.ظ
واگذاری فضای سبز مجتمع اموزش علی سلامت  و واحدهای تابعه
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
12:03 ب.ظ
اجرای فضای سبز و ابیاری قطراه ای
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
10:38 ق.ظ
فعالیتهای خدماتی مربوط به مراقبت و نگهداری فضای سبز
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
نگهداری فضای سبز در داخل دانشگاه علامه طباطبایی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:57 ق.ظ
نگهدری و مراقبت از فضا سبز دانشگاه
تهران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:28 ب.ظ
نگهداشت فضا سبز بیمارستان با 3 نفر نیرو انسانی
هرمزگان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
اجرای عملیات هرس درختان اوکالیپتوس
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
14:58 ب.ظ
نگهداری فضا سبز ومراقبت از تاسیسات ناحیه 1 شازمان
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
نگهداری فضای سبز
مركزي 1398/9/20 مهلت دار
08:07 ق.ظ
نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
19:52 ب.ظ
13:19 ب.ظ
اجرای فضای سبز و ابیاری قطره ای مرکز اموزش تخصصی ا
کرمان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
واگذاری امورات فضا سبز شهری
کردستان 1398/9/19 مهلت دار
10:23 ق.ظ
نگهداری کنترل فضای سبز و نظافت
قم 1398/9/19 مهلت دار
07:48 ق.ظ
1398/09/18
18:34 ب.ظ
نگهداری یکساله فضا سبز بیمارستان
قزوين 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
12:52 ب.ظ
امور خدمات شهری و فضا سبز شهر
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
حفظ و نگهداری و انجام امورات فضا سبز در قالب پیمان ب
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
10:15 ق.ظ
ترمیم و نگهداری فضا سبز و نظافت محوطه و خیابانها
اصفهان 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
امورات خدمات شهری و نگهداری فضا سبز شهرداری
مركزي 1398/9/18 مهلت دار
09:44 ق.ظ
08:50 ق.ظ
انجام خدمات نگهداری فضای سبز سطح شهر
يزد 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
13:59 ب.ظ
پاکسازی نظافت و جمع اوری خار و خاشاک داخل باغچه های فضای سبز
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
12:06 ب.ظ
واگذاری حجمی نگهداری فضای سبز منطقه
يزد 1398/9/17 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
11:07 ق.ظ
11:02 ق.ظ
واگذاری حجمی نگهداری فضای سبز
يزد 1398/9/17 مهلت دار
10:39 ق.ظ
نگهداری فصای سبز ناحیه
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
انجام بخشی از امورات خود در بخش های خدمات
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
08:43 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان
خراسان رضوي 1398/9/17 اعلام نشده