1398/03/02
15:06 ب.ظ
حمل و نقل تجهیزات پزشکی و سرمها به بخشها
تهران 1398/3/2 مهلت دار
15:05 ب.ظ
تحویل زباله های عفونی و خشک و شیمیایی کلیه بخشها
تهران 1398/3/2 مهلت دار
14:27 ب.ظ
امور خدماتی و پشتیبانی و حفاظت فیزیکی
لرستان 1398/3/2 مهلت دار
14:23 ب.ظ
13:42 ب.ظ
ارائه خرید خدمات امور پشتیبانی اداری
تهران 1398/3/2 مهلت دار
13:17 ب.ظ
12:55 ب.ظ
12:46 ب.ظ
انجام پروژه نظافت و نگهداری پارک قرق
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
12:22 ب.ظ
انجام امورات ساختمانی
مركزي 1398/3/2 مهلت دار
12:13 ب.ظ
جمع اوری حمل و امحاء بهداشتی پسماندهای ازمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
12:12 ب.ظ
عملیات محدوده متفرقه راهداری
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
12:09 ب.ظ
مدیریت پسماند بیمارستان
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
12:09 ب.ظ
انجام خدمات نظافت بیمارستان شهید
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
12:09 ب.ظ
واگذاری بخشی از امور نظافت تمیز کاری بیمارستان
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
11:53 ق.ظ
انجام امور خدماتی و نظافتی براساس حجم کار
زنجان 1398/3/2 مهلت دار
10:42 ق.ظ
انجام امور خدماتی ، نظافت و فضای سبز
کرمان 1398/3/2 مهلت دار
10:13 ق.ظ
انجام عملیات خدمات مشترکین و خدمات
اصفهان 1398/3/2 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
08:21 ق.ظ
انجام امور خدمات و پشتیبانی و نظافت ساختمان ها
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
07:52 ق.ظ
خدمات ثبت نام کارت ملی هوشمند -
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
07:37 ق.ظ
انجام امور خدماتی و پشتیبانی
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:29 ب.ظ
واگذاری امورات رامستان
همدان 1398/3/1 مهلت دار
19:08 ب.ظ
واگذاری امور خدماتی  و نظافتی و حمل و نقل
خراسان شمالي 1398/3/1 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
خدمات تاسیسات و تنظیفات ماشین نویسی
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
15:23 ب.ظ
خدمات نظافت کلی فرودگاه
يزد 1398/3/1 مهلت دار
15:11 ب.ظ
نظافت و پشتیبانی اداره کل پست استان
فارس 1398/3/1 مهلت دار
14:45 ب.ظ
انجام امور خدمات پشتیبانی و تنظیف ساختمان
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
14:33 ب.ظ
14:03 ب.ظ
انجام نظافت صنعتی سالنهای تندر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:52 ب.ظ
خدمات بخشهای اداری و فنی و خدمات عمومی
آذربايجان شرقي 1398/3/1 مهلت دار
13:33 ب.ظ
13:25 ب.ظ
واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی و نگهبانی
فارس 1398/3/1 مهلت دار
13:05 ب.ظ
خدمات عمومی پشتیبانی و نقلیه مدیریت منطقه پارس
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
13:04 ب.ظ
امور خدمات و پشتیبانی و نظافت ساختمانها
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
12:39 ب.ظ
تامین خدمات عمومی و دفتری
زنجان 1398/3/1 مهلت دار
12:33 ب.ظ
انجام خدمات عمومی و تامین نیرو انسانی
بوشهر 1398/3/1 مهلت دار
12:11 ب.ظ
انجام خدمات اداری
چهارمحال بختياري 1398/3/1 مهلت دار
11:24 ق.ظ
خدمات عکاسی کارت ملی هوشمند -
خراسان رضوي 1398/3/1 مهلت دار
10:49 ق.ظ
10:40 ق.ظ