1398/02/31
12:31 ب.ظ
تهیه و طبخ غذای پرسنل کارکنان
همدان 1398/2/31 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
امور خدماتی مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل
اصفهان 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
18:49 ب.ظ
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیمارستان قدس
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
مراسم خیرین و جشنواره
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
طبخ و توزیع مرکز اموزشی درمانی کوثر
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
15:01 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا بیمارستان شهید
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
15:01 ب.ظ
طبخ و توزویع شفا
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
15:01 ب.ظ
طبخ و توزیع مرکز
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
15:01 ب.ظ
14:23 ب.ظ
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی صنایع شهید
اصفهان 1398/2/30 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی راننده ساختمانی
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
13:44 ب.ظ
خرید غذای کارکنان
هرمزگان 1398/2/30 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
پخت و پز دانشکده پرستاری
هرمزگان 1398/2/30 مهلت دار
13:30 ب.ظ
واگذاری امور تهیه و پخت و توزیع غذای پرسنل
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
12:56 ب.ظ
12:50 ب.ظ
تامین غذای موردنیاز پرسنل
تهران 1398/2/30 مهلت دار
12:42 ب.ظ
خدمات طبخ و توزیه غذای جلسات و همایش های
تهران 1398/2/30 مهلت دار
12:29 ب.ظ
10:40 ق.ظ
طبخ غذای زندانیان و پرسنل زندان
همدان 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
تامین غذای پرسنل
خراسان رضوي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
18:40 ب.ظ
تامین غذای موردنیاز پرسنل
تهران 1398/2/29 مهلت دار
14:24 ب.ظ
تهیه پخت توزیع غذای پرسنل و بیماران
کرمانشاه 1398/2/29 مهلت دار
14:24 ب.ظ
تهیه پخت توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان دکتر
کرمانشاه 1398/2/29 مهلت دار
13:39 ب.ظ
13:00 ب.ظ
واگذاری بخشی از امور تهیه پخت وتوزیع غذای پرسنل و
کرمانشاه 1398/2/29 مهلت دار
12:47 ب.ظ
خرید و توزیع و سرو غذا
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
11:28 ق.ظ
طبخ غذای زندانیان زندان تویرسکان
همدان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
طبخ غذا
طبخ غذا... خدمات
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
09:15 ق.ظ
واگذاری امور خدمات رفاهی و تغذیه دانشجویی
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
تهیه طبخ سرو غذای کارکنان شرکت
مازندران 1398/2/29 مهلت دار
08:08 ق.ظ
1398/02/28
19:41 ب.ظ
تهیه غذای پرسنل شعبه 26
تهران 1398/2/28 مهلت دار
18:34 ب.ظ
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای پرسنل
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
16:36 ب.ظ
13:32 ب.ظ
تهیه و تامین مواد غذایی طبخ توزیع و اداره رستوران
خراسان شمالي 1398/2/28 مهلت دار
11:55 ق.ظ
واگذاری واحد تغذیه
فارس 1398/2/28 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
10:58 ق.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان
فارس 1398/2/28 مهلت دار
10:28 ق.ظ
تهیه .طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت
آذربايجان شرقي 1398/2/28 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
08:21 ق.ظ
مربوط به تهیه و تامین مواد غذایی طبخ و توزیع  و اداره رستوران
خراسان شمالي 1398/2/28 مهلت دار
08:15 ق.ظ
08:04 ق.ظ
تمدید -- تهیه مواد غذایی و طبخ توزیع غذا و اداره رستوران
خراسان شمالي 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
11:39 ق.ظ
تهیه غذای گرم کشیک ناهار در ماه مبارک رمضان افطاری و سحری
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
غذای گرم افطار و سحر عوامل کشیک پایگاه امدادنجات کوهستانی
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ